Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 25.9.
25.9.2017 - 19:03
Kaupunginhallitus 25.9.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallituksen kokous 25.9.2017.

Kaupunginhallituksen päätökset pykälittäin

§77 Microsoft-käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuksiin liittyvien palveluiden hankinta

Armi-Salo Oksa (kok.) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.

Mikkelin kaupungilla on kaksi erillistä sopimusta Microsoft-käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä palveluista:

1.Hallinnon käyttöoikeuksista EAS-sopimus, jonka arvo on noin 350 000 euroa vuodessa, ja
2. Koulujen, varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston ja kirjastojen käyttöoikeuksista EES-sopimus, jonka arvo on noin 90 000 euroa vuodessa.

Mikkelin kaupungin käyttöoikeudet vuosille 2017-2020 on hankittu KL Kuntahankintojen kilpailuttaman, vuoden 2017 lopussa päättyvän, puitesopimukseen kautta. KL Kuntahankinnat on käynnistänyt uuden kilpailutuksen (KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut) nelivuotiselle sopimuskaudelle 2018-2022.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki liittyy KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti talousjohtaja Heikki Siiran allekirjoittamaan kilpailutuksen sitoumuslomakkeen.

§78 Osallistuminen maakunnalliseen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutukseen

Essoten alueen kunnissa sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten sopimuskausi päättyy Mikkelin kaupungin osalta 31.12.2017, minkä  vuoksi on käynnistetty uuden hankintakauden valmistelu. Mikkelin sopimuksen piiriin on kuulunut Essoten kunnista Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala.

Kaupunginhallituksen keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Soile Kuitusen (sd.) kannattamana asian jättämistä pöydälle. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2017.

§79 Kaupunginhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Processing Finland Oy:n valitus

Mikkelin kaupunginhallitus päätti antaa vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa 4080/3/17. Vastine on kokousmateriaalin liitteenä.

§80 Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2018

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2018 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

§81: Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kehottaa siirrettyä toimivaltaa käyttäviä viranomaisia huolehtimaan kuntalain 92 §:n tarkoittamien päätösten ilmoittamisesta ylemmälle viranomaiselle kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päätti, ettei seuraavista päätöksistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle:

 • virka- tai työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, palvelu-,  määrävuosi- ja työkokemuslisät
 • vuosilomapäätökset
 • muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten ei-harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen
 • palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään yksi vuosi
 • sijaisen ottaminen yhdellä tai useammalla päätöksellä yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi
 • koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 3.000 euroa
 • sopimukset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • kalustohankinnat, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • kulutustavarahankinnat, jos on tehty vuosihankintapäätös
 • vuokrasaatavien vapautuspäätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • edustustilaisuuksien järjestäminen, joiden kustannusvaikutus on alle 3.000 euroa
 • verohuojennuspäätökset
 • otto-oikeuspäätökset

 

§82 Kaupungin vaakunan käyttöohje

Kaupunginhallitus hyväksyi vaakunan käyttöohjeen ja sitä tarkentavan soveltamisohjeen. Soveltamisohje tarkistetaan aina graafisen ilmeen päivittämisen yhteydessä.

§83 Mikkelin kaupungin avustusperiaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja kumosi 16.3.2015 § 112 hyväksytyn yleisohjeen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että vastuulautakuntien tulee lähettää hyväksymänsä palvelualuekohtaiset avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle tiedoksi.

§84 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020

Kaupunginhallitus päätti

1) antaa konserni- ja elinvoimajaoston tehtäväksi Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopoliitikan selkeyttämisen valmistelun

vastuutahoina konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja
määräaika vuoden 2017 loppuun

2) että Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään

hankkeiden hallinnoinnin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat markkinoinnin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys matkailun osalta vastuutahoina kaupunginjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö ja Miksein toimitusjohtaja määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

3) selkiyttää kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet

vastuutahoina kaupunginjohtaja
määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

§85 Kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Minna Pöntisen (vihr.).

§86 Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenten päivittäminen

Kaupunginhallitus nimesi jäseneksi Markku Aholaisen (sd.) ja varajäseneksi Soile Kuitusen (sd.) sekä Seija Kuikan (kesk.) ja varajäseneksi Jyrki Koivikon (kok.)

§87 Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikenne kokeilun tasapuolistamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§88 Valtuustoaloite sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamisesta

Kaupunginhallituksen keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Markku Aholaisen (sd.) ja Pekka Pöyryn (kesk.) kannattamana täydennyksen niin, että kaupunki tavoittelee ko. osaamiskeskuksen perustamista.

§89 Valtuustoaloite koirapuistojen rakentamiseksi Rantakylään ja Tuppuralaan

Kaupunginhallituksen keskustelun aikana Soile Kuitunen (sd.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.) ja Jarno Strengelin (sd.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Asia palautettiin uudestaan valmisteluun yksimielisesti.

§90 Valtuustoaloite Orijärvellä Karilantiellä autojen nopeuksien hiljentämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.
 

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537

Aiheeseen liittyvää