Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Etelä-Savon työterveys liikelaitoksen johtosääntö

Etelä-Savon työterveys liikelaitoksen johtosääntö

Hyväksytty: Mikkelin kaupunginvaltuusto 8.12.2008 § 147
Voimaantulo: 1.1.2009

1 §
Toiminta-ajatus

Mikkelin kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimiva Etelä-Savon Työterveys Liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuollon palveluja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Liikelaitos täyttää kansanterveyslain kunnan terveystoimelle asettamat velvoitteet työterveyshuollon palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan myös niiden kuntien alueella, joiden kanssa Mikkelin kaupunki on tehnyt sopimukset edellä mainitun palvelun tuottamisesta.

2 §
Tehtävät

Etelä-Savon Työterveyden tehtävänä on tuottaa työterveyshuoltopalveluja työnantajille, yrittäjille sekä muille omaa työtä tekeville.

Etelä-Savon Työterveys voi tuottaa erikseen kunnan kanssa sovittavia muita kansanterveyslain mukaisia tehtäviä.

Palvelut tuotetaan myös niiden kuntien alueella, joiden kanssa Mikkelin kaupunki on tehnyt sopimukset edellä mainitun palvelun tuottamisesta.

3 §
Johtokunnan kokoonpano

Mikkelin kaupunginhallitus valitsee johtokunnan toimikaudekseen.

Etelä-Savon Työterveyden johtokuntaan kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveyden asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään Etelä-Savon Työterveyden henkilökunnan esityksestä ja vähintään yhden jäsenistä tulee edustaa palvelujen käyttäjiä. Palveluja hankkivien kuntien ja kuntayhtymien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä.

Kaupunginhallitus nimeää johtokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Mikkelin kaupungin hallintosäännön määräyksiä.

4 §
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Etelä-Savon työterveys liikelaitoksen toimintaa.

Johtokunnan tehtävänä on:

1. päättää liikelaitoksen kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa ja seurata tavoitteiden saavuttamista
2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma
3. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista valtuuston antamissa rajoissa
4. päättää liikelaitoksen tarjoamien palveluiden hinnoittelusta
5. päättää liikelaitosta koskevista merkittävistä taloudellisista sopimuksista, mikäli muuta ei ole määrätty
6. päättää irtaimen omaisuuden myynnin periaatteista
7. päättää irtaimen omaisuuden poistoista
8. laatia liikelaitoksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja allekirjoittaa se valtuuston asettamassa aikataulussa

5 §
Esittely

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä Etelä-Savon Työterveyden viranhaltija.

6 §
Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginhallitus nimeää liikelaitoksen johtajan, joka vastaa Etelä-Savon Työterveyden toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, liikelaitoksen johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu:

1. liikelaitoksen jakaminen tulosyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrääminen
2. henkilöstön valinnat ja henkilökunnan sijoittaminen tulosyksiköihin
3. liikelaitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
4. toimintaan liittyvät sopimukset
5. henkilökunnan vuosilomat, virkavapaudet ja työlomat sekä sivutoimiluvat
6. matkustusmääräykset, koulutukseen osallistuminen ja henkilöstön oikeuden oman auton käyttöön

7 §
Liikelaitoksen johtoryhmä

Liikelaitoksen johtaja nimeää johtoryhmän, johon kuuluu henkilöstön edustus.

Johtoryhmä työskentelee liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuottaa uusia toimintaa tehostavia ideoita yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Johtoryhmä kokoontuu liikelaitoksen johtajan kutsusta ja hänen johdollaan.

8 §
Toimivallan siirtäminen

Johtokunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviään ja päätösvaltaansa johtokunnan puheenjohtajalle ja liikelaitoksen johtajalle.

Liikelaitoksen johtaja voi päätöksellään siirtää 6 §:n tarkoittamaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

9 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittamisessa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja, ellei johtokunta toisin päätä.

Laitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja ja varmentaa asianomainen tulosyksikön vastuuhenkilö. Päätökset, jotka viran- tai toimenhaltija tekee hänelle uskotun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.