Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Konsernipalveluiden toimintasääntö

Konsernipalveluiden toimintasääntö

Konsernipalveluiden toimintasääntö

Hyväksytty:  Kaupunginhallitus 1.6.2009 § 297
Voimaantulo: 1.6.2009
Lisäys: Kaupunginhallitus 3.8.2009 § 360
Lisäys: Kaupunginhallitus 11.10.2010 § 336
Muutos: Kaupunginhallitus 6.2.2012 § 41

1 § Säännön soveltamisala
Konsernipalveluiden toimintaa ohjataan ensisijaisesti valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä.

Tämä kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö täydentää ja täsmentää em. hallintosääntöä ja sillä myös siirretään edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaa.

2 § Johtaminen
Kaupunginjohtaja on koko virasto-organisaation johtaja ja keskushallinnon osalta kaupunginjohtaja rinnastetaan hallintosäännössä toimialajohtajaan.Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa keskushallinnontulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa ja huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginjohtajan ollessa estynyt, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä hallintojohtaja, kuitenkin siten, että Elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehtäviä hoitaa kehitysjohtaja. Jos kaupunginjohtajan virka on avoinna tai este kestää enemmän kuin kaksi kuukautta, niin kaupunginjohtajan tehtävien hoitamisesta päättää kaupunginvaltuusto (HS 9 § ).

Kaupunginjohtajan välittömät alaiset ovat toimialajohtajat ja keskushallinnon tulosalueiden johtajat. Kaupunginjohtaja käy kehityskeskustelut konsernipalveluiden tulosyksiköiden esimiesten kanssa, jotka myös vastaavat toiminnastaan kaupunginjohtajalle.

3 § Keskushallinnon tulosalueet
Keskushallinnon tulosalueet ovat konsernipalvelut, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta, Etelä-Savon pelastuslautakunta, liikelaitokset ja Mikkelin seutufoorumi.

Hallintojohtaja on konsernipalveluiden tulosalueen esimies.

4 § Konsernipalveluiden tehtävä
Konsernipalveluiden yleisenä tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan apuna kaupungin hallinto-,johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa.

5 § Konsernipalveluidentulosyksiköt

Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginlakimiehellä.

Hallintopalvelut -yksikön tehtävänä on vastata:

 • kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä,
 • lainopillisista asioista,
 • ystävyyskaupunkitoiminnasta,
 • asiakirjojen hallintajärjestelmästä ja arkistoinnista,
 • yleisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta,
 • hallinnon kehittämistoimista,
 • saatavien perinnästä sekä
 • yhteispalvelujen järjestämisestä (yhteispalvelupisteet, puhelinkeskus, lähetti- ja vahtimestaritoiminta).
   

Talouspalvelut
Talouspalveluiden esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtajan  poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on taloussuunnittelupäälliköllä.

Talouspalvelut -yksikön tehtävänä on vastata:

 • talouden ohjauksesta,
 • talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta,
 • talouden seurannasta ja raportoinnista,
 • tilitoimistopalveluista (kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontran hoidosta, tilinpäätöksestä, maksuvalmiudesta ja maksuliikenteestä)
 • rahoituksen järjestämisestä,
 • vakuutuksien ja riskienhallinnan koordinoinnista,
 • kaupungin hankintatoimesta sekä
 • tietohallintopalveluiden järjestämisestä,ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
   

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalveluiden esimiehenä toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on henkilöstöpäälliköllä.

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on:

 • vastata kaupungin henkilöstöstrategiasta ja –politiikasta sekä työnantajapolitiikasta,
 • johtaa kaupungin henkilöstösuunnittelua, henkilöstön ja työyhteisön kehittämistä sekä
 • vastata työsuojelun ja –turvallisuuden kehittämisestä.

 

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut
Elinvoima –ja kilpailukykypalveluiden esimiehenä toimii kehitysjohtaja. Kehitysjohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginjohtajalla.

Yksikön tehtävänä on:

 • koordinoida kaupungin strategista ohjausta ja kehittämistoimintaa,
 • koordinoida alue-, innovaatio- ja elinkeinoympäristön kehittämistä,
 • huolehtia seutuhallinnosta seutufoorumin ja -valiokunnan osalta,
 • vastata kaupunkimarkkinoinnista ja matkailusta,
 • vastata työllisyyden hoidosta sekä
 • toteuttaa edunvalvontaa ja suhdetoimintaa yksikön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

 

Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehenä toimii palvelujohtaja. Palvelujohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on palvelupäällikkö.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikön tehtävänä on tuottaa, koordinoida, ohjata ja kehittää kaupungin tarjoamia ja tarvitsemia ruoka- ja puhtauspalveluita.
 

6 § Konsernipalveluidentoimihenkilöiden ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä konsernipalveluidentoimihenkilöiden päätettäväksi laissa ja hallintosäännössä on määrätty:

Hallintojohtaja kaupunginjohtajan päätöksen nojalla päättää

 • ei-harkinnanvaraisista ja enintään yhden vuoden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa oleville viranhaltijoille, (HS 57 § ja 66 §) ja
 • kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden vuosilomista (HS 58 § ja 66 §).
   

Hallintojohtaja päättää:

 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan
 • konsernipalveluiden tulosalueen jatulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa sekä
 • saatavien perinnästä (sisältäen pääoman, korot ja kulut) luopumisesta 10.000 euron rajaan asti.
   

Henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, palvelujohtaja, talousjohtaja päättää:

 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan
 • tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa.
   

Henkilöstöjohtaja päättää

 • henkilöstöä yleisesti koskevien sopimusten ja sitoumusten tekemisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
   

Henkilöstöpäällikkö toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja tällöin

 • antaa palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevia lausuntoja ja ohjeita,
 • päättää harkinnanvaraisen palkkauksen käytöstä henkilöstöä terveydellisistä syistä uudelleen sijoitettaessa,
 • edustaa työnantajaa kunnallisen pääsopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja
 • toimii kaupungin yhteyshenkilönä KT Kuntatyönantajiin
   

Kaupunginlakimies päättää

 • oikeudenkäyntien vireillepanosta, ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt,
 • muutoksen hakemisesta alioikeuden  ja hovioikeuden ratkaisuihin, ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt,
 • kaupungin osallistumisesta konkurssipesän hallintoon,
 • kaupungin osallistumisesta velkojain kokoukseen,
 • kaupungin vahingonkorvausvaatimuksesta oikeudenkäynneissä ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt sekä nuoria rikostekijöitä koskevissa  asioissa rangaistusvaatimuksesta luopumisesta sekä
 • suostumuksen antamisesta rikkomuksen käsittelemiseen rangaistusmääräysmenettelylaissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana.
   

Talousjohtaja päättää 

 • valtionosuustulojäämien poistoista 50.000 euron rajaan asti ja muiden saatavien tileistä poistoista 10.000 euron rajaan asti,
 • lainojen ottamisesta, antamisesta ja sijoitustoiminnasta (kaupunginjohtajan päätös, HS 61 § ja 66 §) ja
 • vahingonkorvausten suorittamisesta kaupungin varoista kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa
 • käteiskassavarojen myöntämistä kaupungin virastoille ja laitoksille.
   

Työvoiman palvelukeskus Reitin palvelukoordinaattori

 • valitsee keskukseen enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi palkkatuella työllistettävän henkilökunnan
   

Asuntotoimenpäällikkö
valvoo

 • aravalainoitettujen vuokratalojen asukasvalinnat ja
 • aravalainoitettujen vuokratalojen vuokranmääritykset
   

päättää

 • aravavuokra-asuntojen vuokraus- ja poikkeusluvista,
 • henkilökohtaisten asuntolainojen vuosimaksun tasosta, vakuuksista, vakuutuksista, siirtämisestä, maksujärjestelyistä Mikkelin kaupungin saatavien laskutus- ja perintäohjeen puitteissa, perintään liittyvästä lainan irtisanomisesta sekä kaupan hyväksymisestä, jos kaupungin lainaan liittyvät saatavat tulevat maksetuiksi täysimääräisenä
 • aravalainsäädännön perusteella kunnan ratkaistavissa olevista henkilökohtaisten lainojen lyhennysten ja korkojen lykkäyshakemuksista sekä vuosimaksujen pienentämisestä/perimättä jättämisestä,
 • henkilökohtaisten aravaperuskorjauslainaehtojen muuttamisesta avustusluonteisiksi,
 • omakotitalon rakentamiseen tai peruskorjaukseen haettavan korkotukilainan, rakennussuunnitelmien ja -kustannusten, hankinta-arvon, rahoitussuunnitelman ja sijainnin hyväksymisestä sekä lainaehtojen muuttamisen hyväksymisestä,
 • kauppakirjaan, ositussopimukseen yms. omistusoikeuden siirtymiseen liittyvissä tapauksissa velkavastuusta vapauttamisesta,
 • asumisoikeusasunnon haltijan ja luovutushinnan vahvistamisesta,
 • korjaus- ja energia-avustusten myöntämisestä, maksamisesta, takaisinperinnästä sekä käyttörajoituksesta vapauttamisesta,
 • jälleenvuokrausasuntojen vuokrien ja lainojen lykkäyksestä enintään 10 000 euron saatavista korkeintaan 6 kuukaudeksi asiakasta kohti ja
 • laskun viivästyskoron alentamisesta tai poistamisesta enintään 200 euroa/lasku.