Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Mikkelin kaupungin tilakeskuksen johtosääntö

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen johtosääntö

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen johtosääntö

Hyväksytty : Mikkelin kaupunginvaltuusto 3.12.2012 § 40
Voimaantulo: 1.1.2013

1 §
TOIMINTA-AJATUS

Tilakeskus on teknisen lautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimiva palveluyksikkö. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymiseststä

2 §
TEHTÄVÄT

Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia toimitilojen vuokraamisesta,hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon lliittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa omista talonrakennusinvestoinneista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

3 §
TILAKESKUKSEN JOHTAMINEN

Teknisen lautakunnan jaosto vastaa tilakeskuksen toiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Tilakeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa tilakeskuksen toimintaa sekä huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Tilakeskuksen johtajan muista tehtävistä päätetään tämän johtosäännön lisäksi teknisen toimialan toimintasäännössä.Tilakeskuksen johtaja rinnastetaan toimintasäännön toimivalta-asioissa tulosalueen esimieheen.

4 §
PÄÄTÖSMENETTELY TOIMITILAHALLINNOSSA

Teknisen lautakunnan jaosto
Teknisen lautakunnan jaosto käyttää Mikkelin kaupungin hallintosäännössä lautakunnille delegoitua sekä kaupunginhallituksen tai teknisen lautakunnan sille delegoimaa teknisen toimialan toimintasäännön mukaista ratkaisuvaltaa tlakeskusta koskevissa asioissa.

Teknisen lautakunnan jaosto päättää talonrakennusinvestointihankkeiden hyväksymisestä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti.

Toimivallan jako
Teknisen lautakunnan jaoston ja tilakeskuksen johtajan toimivallan jako on esitetty teknisen lautakunnan toimintasäännössä ja toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeissa.

5 §
TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Tilakeskuksen johtajan toimivaltaan henkilöstöasioissa sovelletaan Mikkelin kaupungin hallintosäännön ja teknisen toimintasäännön määräyksiä.

6 §
KAUPUNGINHALLITUKSEN JAOSTON OTTO-OIKEUS

Teknisen lautakunnan jaostolla on otto-oikeus tilakeskuksen viranhaltijapäätöksiin. Asian ottamisesta teknisen lautakunnan jaoston käsiteltäväksi päättää teknisen lautakunnan jaosto, teknisen lautakunnan jaoston puheenjohtaja tai tekninen johtaja.


TOIMIVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN

Toimintasäännössä voidaan siirtää teknisen lautakunnan jaoston ratkaisuvaltaa edelleen sen alaisille viranhaltijoille niissä asioissa, jotka tässä johtosäännössä on erikseen määrätty teknisen lautakunnan jaoston ratkaistavaksi.

Tilakeskuksen johtaja voi päätöksellään siirtää muuta kuin henkilöstöhallintoon kuuluvaa tämän johtosäännön mukaista päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Päätösvallan edelleen siirtämisestä on ilmoitettava välittömästi tekniselle lautakunnalle. Päätösvallan siirrosta pidetään luetteloa keskushallinnossa.


ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Teknisen lautakunnan jaoston päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa jaoston puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa sihteeri tai asian valmistelija,jollei toimintasäännössä muuta määrätä.

Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset.

Teknisen lautakunnan jaoston puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin jaoston määräämissä rajoissa allekirjoittaa jaoston päätökseen perustuvan asiakirjan. Jaoston hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi jaoston pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi.

Asian valmistelija allekirjoittaa valmistelua koskevat asiakirjat.

Varsinaisten allekirjoittajien ollessa estyneitä vastaavat allekirjoitusoikeudet ovat heidän sijaisillaan.