Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Mikkelin kaupungin tilakeskuksen toimintasääntö

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen toimintasääntö

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen toimintasääntö

Hyväksytty: Mikkelin kaupunginhallituksen jaosto 26.9.2011 § 170
Voimaantulo:  26.9.9.2011

1 §
YLEISTÄ

Soveltamisala
Tilakeskuksen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella seuraavilla säännöillä, joihin nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti:

 • Mikkelin kaupungin hallintosääntö
 • Tilakeskuksen johtosääntö
 • Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet

Toimintasäännön tarkoitus
Toimintasääntö sisältää määräykset Tilakeskuksen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltioiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Tilakeskuksen sitovat tulostavoitteet asetetaan vuosittain kaupungin taloussuunnitelmassa.

2 §
ORGANISAATIO

Tilakeskuksen johtaminen
Tilakeskuksen toimintaa johtaa tilakeskuksen johtaja (virkanimike kiinteistöjohtaja). Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä kaupunginhallituksen jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Tilakeskuksen johtajan valitsee Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus.

Kelpoisuusvaatimuksena tilakeskuksen johtajan virkaan on yliopisto- tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys iinteistöjohtamiseen ja kiinteistöpalveluihin.

Tilakeskuksen tuotevastuut
Tilakeskuksen toiminta on jaettu seuraaviin tuotevastuisiin:

 • vuokraustoiminta     
 • tilahankkeet
 • kiinteistöjen ylläpito
 • puhtaus

Organisaatiokaavio liitteenä, liite 1.

Johtoryhmä
Tilakeskuksella ei ole omaa johtoryhmää, vaan tilakeskus osallistuu teknisen toimialan johtoryhmän työhön, koska sen toiminta liittyy läheisesti teknisen toimialan toimintaan.

3 §
TUOTEVASTUIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUHENKILÖT

Vuokraustoiminta/tilapäällikkö
Toimitilojen vuokraaminen kaupungin hallintokunnille tai ulkopuolisille vuokralaisille sekä vuokralaskutuksen hoitaminen ja tilarekisterin ylläpito.

Tilahankkeet/rakennuttajapäällikkö
Toimitilojen suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta vastaaminen yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden vuokralaisten kanssa. Rakennuttamispalvelut tuotetaan itse tai ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kiinteistöjen ylläpito/kiinteistöpäällikkö
Rakennusten ylläpidosta (kunnossapidosta, hoidosta, alueiden hoidosta, jätehuollosta sekä energia- ja vesihuollosta vastaaminen). Ylläpitopalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Puhtaus/kiinteistöjohtaja
Virastojen puhtauspalveluista vastaaminen. Palvelut tilataan kaupungin Ruoka- ja puhtauspalveluista.

4 §
TOIMIVALLAN JAKO

Kaupunginhallituksen jaosto
Kaupunginhallituksen jaosto käyttää Mikkelin kaupungin hallintosäännössä lautakunnille delegoitua ratkaisuvaltaa Tilakeskusta koskevissa asioissa.

Edellä olevan lisäksi kaupunginhallituksen jaosta päättää seuraavista Tilakeskusta koskevista asioista:

 

 1. Tilakeskuksen liiketoimintasuunnitelma
 2. talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma
 3. Tilakeskuksen taseeseen tulevan kiinteän omaisuuden, irtaimen omaisuuden, osakemuotoisesti omistettavan rakennuksen tai huoneiston hankkiminen, myynti tai käytettäväksi luovuttaminen kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti (delegointirajat: kaupunginhallituksen jaosto 500 000 € ja tilakeskuksen johtaja 100 000 €, alv 0 %)
 4. suoritteiden ja palveluiden hinnoitteluperusteet

Kaupunginhallituksen jaosto päättää talonrakennusinvestointihankkeiden hyväksymisestä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti.

Tilakeskuksen johtajan ratkaisuvalta ja tehtävät
Talonrakennusinvestointeja koskeva tilakeskuksen johtajan ratkaisuvalta on esitetty toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeissa.

Sen lisäksi, mitä muutoin on päätetty, tilakeskuksen johtaja päättää tilakeskuksen osalta seuraavista asioista:

 

 1. Tilakeskuksen jakaminen tuotevastuisiin, tuotevastuiden keskeiset tehtävät ja tavoitteet
 2. henkilöstövalinnat ja henkilöiden sijoittuminen tuotevastuisiin
 3. henkilöstöpäätökset siltä osin kuin ne eivät kuulu kaupunginhallituksen jaoston päätettäväksi
 4. rakennettujen kiinteistöjen, toimitilojen, huoneistojen ja niihin kuuluvien laitteiden vuokralle antaminen tai vuokralle ottaminen sekä vuokrasopimusten purkaminen tai irtisanominen tai vuokrasopimusten ehdot
 5. Tilakeskuksen hallinnassa olevien vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen asukasvalinnat, vuokrasopimukset, vuokrien määrittäminen ja tarkistaminen sekä käyttökorvauksista päättäminen
 6. maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisen kaavaehdotusta koskevan muistutuksen antaminen tilakeskuksen hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta
 7. sopimusten antaminen rakennuslupa- ja poikkeuslupa-asioissa kaupungin kiinteistön ollessa naapurina
 8. Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten ja huonetilojen tilapäisistä käyttöoikeuksista ja rakennuksen purkamisesta päättäminen sekä rakennusrasitteista suostumuksen antaminen
 9. rakennuskohteiden suunnittelu- ja urakka-asiakirjojen hyväksyminen toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti
 10. rakennuskohteiden urakkasopimusten mukainen vastaanottaminen
 11. rakennus- ja viranomaislupien hakeminen sekä suostumuksen antaminen rakennuslupa- ja poikkeamislupa-asioissa tilakeskuksen hallinnoiman kiinteistön ollessa naapurina
 12. suoritteiden ja palveluiden hinnoittelu kaupunginhallituksen jaoston vahvistamien hinnoitteluperusteiden mukaisesti.

5 §
TOIMIVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN

Kaupunginhallituksen jaosto voi päätöksellään siirtää 4 §:n mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa tilakeskuksen johtajalle.

Tilakeskuksen johtaja voi päätöksellään siirtää 4 §:n mukaista päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Tuotevastuupäälliköille delegoitu toimi- ja päätösvalta:

 1. tuotevastuun toiminnan johtaminen, suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen
 2. suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sopimuksista päättäminen, kun niiden arvo on alle 150 000 €/sopimus (alv 0 %)
 3. tilapäällikkö; sisäisten ja ulkoisten vuokrasopimusten hyväksyminen, kun niiden arvo on alle 5 000 €/kk (alv 0 %).

Rakennuttajille delegoitu toimi- ja päätösvalta omien projektivastuidensa osalta:

 1. rakennuskohteen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvominen sekä urakkasopimuksen mukainen vastaanottaminen.

Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, josta ilmenevät päätösvaltaa koskevat asiat ja viranhaltija, jolle päätösvalta on siirretty.