Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Mikkelin Seudun ympäristölautakunnan johtosääntö

Mikkelin Seudun ympäristölautakunnan johtosääntö

Mikkelin Seudun Ympäristölautakunnan johtosääntö

Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 § 42
Voimaantulo: 1.1.2013

1 § Ympäristöpalvelujen tehtävät ja sijoittuminen kaupungin organisaatioon
Ympäristölautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvat eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen kunnissa, niin kuin kuntien välisessä ympäristöpalvelusopimuksessa tarkemmin on sovittu. Ympäristölautakunnan alainen ympäristöpalvelut sijoittuu kaupungin keskushallintoon. Ympäristöpalvelujen toimintaa johtaa ympäristöpalvelun johtaja.

2 § Ympäristölautakunta
2.1. Lautakunnan yleistehtävä
Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnan tulee seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta seuraa toimialansa erityislainsäädännön kehitystä. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia, että sopimuksen piirissä olevien kuntien palvelut tuotetaan laadultaan ja sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti

2.2. Lautakunnan erityistehtävät
Ympäristölautakunnan tehtävänä on ympäristöön ja luontoon vaikuttavin toimenpitein edistää väestön terveyttä ja ympäristön säilymistä ekologisesti kestävänä, luonnon ja rakennetun ympäristön arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Lautakunta huolehtii eri laeissa ympäristöterveydenhuollolle ja ympäristönsuojelulle säädetyistä tehtävistä ja käyttää niissä lautakunnalle annettua päätösvaltaa. Lautakunta huolehtii myös eläinlääkintähuollon järjestämisestä.

Lautakunta toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikevalvontaviranomaisena, tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena sekä ympäristönsuojelu-, ja ympäristölupaviranomaisena.

Lautakunnalle kuuluu laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämisestä kunnalle säädetyt tehtävät sekä lääkelaissa säädetyt nikotiinivalmisteiden myyntilupia sekä valvontaa koskevat tehtävät. Lisäksi lautakunta antaa kunnan lausunnot luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista (LSL 24.3 §).

2.3. Ympäristölautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Mikkelin kaupunki valitsee lautakuntaan viisi varsinaista ja viisi varajäsentä ja muut kunnat kukin yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Lautakunta nimeää puheenjohtajiston.

3 § Esittely
Esittelijänä ympäristölautakunnassa toimii ympäristöpalvelujen johtaja.

4 § Läsnäolo lautakunnan kokouksessa
Kaupunginhallitus nimeää lautakuntaan edustajansa. Muilta osin läsnäolo- ja puheoikeus on määritelty hallintosäännön 18 §:ssä. Tämän lisäksi lautakunnan esityslistat lähetetään muiden sopijakuntien kunnanhallitusten puheenjohtajille ja kunnanjohtajille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Näiden osalta kokouskuluista vastaa kuitenkin peruskunta. Lautakunnan kokouksiin voidaan lisäksi kutsua asiantuntijoita.

5 § Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakuntien päätettäväksi lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

1. päättää toimiallallaan toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,
2. päättää toimialaansa koskevista sopimuksista kaupuginvaltuuston tai- hallituksen määräämissä rajoissa,
3. päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty .
4. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
5. päättää hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai käytöstä poistamisesta hankintaohjeen mukaisesti.
6. päättää palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti,
7. huolehtii toimialan saatavien ja tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvonnasta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty
8. tekee esityksen kaupunginhallitukselle toimialaansa kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta
9. päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle
10. huolehtii tulosalueiden toiminnan ja talouden kehittämisestä niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka kaupunginvaltuusto on talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai muutoin asettanut,

Lisäksi ympäristölautakunta ratkaisee seuraavat asiat:
Luonnonsuojelulain (1096/96) mukaan kunnan päätösvaltaan kuuluvat luonnonmuistomerkin perustamiseen (26 §) ja lakkauttamiseen (28 §) liittyvät asiat.

6 § Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot
Ympäristölautakunnan alainen toiminta jakaantuu kahteen tulosalueeseen, ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun. Toiminnot yhdessä muodostavat Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut - yksikön. Ympäristöpalveluja johtaa ympäristöpalvelujen johtaja. Ympäristöpalvelujen organisaatiosta ja viranhaltijoiden toimivallasta määrätään tarkemmin ympäristöpalvelujen toimintasäännössä.

6.1. Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto huolehtii kunnalliselle ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle kuuluvista tehtävistä niin kuin erityislainsäädännössä tarkemmin säädetään.

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajana toimii terveysvalvonnan johtaja.

6.2. Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu edistää kestävää kehitystä ja huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallintolaissa, ympäristönsuojelulaissa ja muussa erityislainsäädännössä kunnalle määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä.

Ympäristönsuojelun tulosalueen vastaavana toimii ympäristöpäällikkö.

7 § Päätösvallan siirto
Ympäristölautakunta voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle 2 ja 5 §:ien mukaista ratkaisuvaltaansa sekä lautakunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä, ellei laista muuta johdu.
Tulosalueen esimies voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle tämän johtosäännön mukaista päätösvaltaansa.

8 § Kokoukset
Lautakunnan kokousmenettelystä on määrätty Mikkelin kaupungin hallintosäännössä.

9 § Nimenkirjoitus
Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä, jollei lautakunta ole toisin valtuuttanut.

Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Lautakunnan puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin lautakunnan määräämissä rajoissa allekirjoittaa lautakunnan päätökseen perustuvan asiakirjan. Lautakunnan hallinnassa olevista asiakirjoista annetut otteet ja jäljennökset voi lautakunnan pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi.

Asian valmistelija allekirjoittaa valmistelua koskevat asiakirjat.

Varsinaisten allekirjoittajien ollessa estyneitä, vastaavat allekirjoitusoikeudet ovat heidän sijaisillaan.