Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Hyväksytty: Kaupunginhallitus 8.1.2001 § 24
Muutos: Kaupunginhallitus 20.1.2003 § 45
Muutos: Kaupunginhallitus 16.10.2006 § 472
Muutos: Kaupunginhallitus 11.10.2010 § 337

YLEISTÄ

1 § Mikkelin nuorisovaltuusto on vaalilla valittava kaupunginhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin.

2 § Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

- edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Mikkelissä
- olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa
- opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
- tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa
- toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa
- hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät

3 § Nuorisovaltuustoon kuuluu yhteensä 21 jäsentä, joiden ikä tulee vaaliajankohtana olla 13-19 vuotta.

Ensimmäisessä vaalissa valituista nuorisovaltuuston jäsenistä tulee vähintään kaksi (2) olla Anttolasta ja neljä (4) Mikkelin maalaiskunnasta.

Valituista nuorisovaltuuston jäsenistä tulee vähintään yhden olla Anttolasta ja yhden Haukivuorelta.

Nuorisovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa asettaa työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita.

Varajäseniä ovat kaikki vaaleissa valitsematta jääneet ehdokkaat äänimäärän osoittamassa järjestyksessä. Varajäsen nousee nuorisovaltuuston jäseneksi varsinaisen jäsenen luopuessa jäsenyydestä tai muuttaessa pysyvästi pois paikkakunnalta.

Nuorisovaltuuston toimisto- ja valmistelutehtävistä vastaa nuorisotoimen nimeämä työntekijä.

4 § Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston vaaliajankohta on kahden vuoden välein marraskuussa.

5 § Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kymmenen(10) jäsentä.

6 § Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri toimielinten kokouksissa päättää ko. toimielin.

7 § Nuorisovaltuusto voi päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimielinten sille päätettäväksi annetuista asioista.

KOKOUSMENETTELY

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Nuorisovaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hän johtaa kokousta niin kauan, kunnes nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii nuorisotoimen määräämä työntekijä.

Valtuutettujen aloitteet
Jokaisella valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita nuorisovaltuuston toimintaa koskevista asioista. Aloitteet tuodaan julki nuorisovaltuuston kokouksissa. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se otetaan nuorisovaltuuston työvaliokuntaan valmisteltavaksi.

Aloitteen tehnyt valtuutettu voi ottaa osaa työvaliokunnan kokouksiin.

Työvaliokunta antaa esityksensä nuorisovaltuustolle viimeistään viiden viikon kuluessa aloitteen tekemisestä.

Kokouskutsu
Kokouskutsu on toimitettava varsinaisille valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus vähintään viikkoa ennen seuraavaa kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksen paikka ja aika sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista
Esityslista lähetetään kokouskutsun liitteenä. Esityslista sisältää selostukset käsiteltävistä asioista ja työvaliokunnan ehdotukset valtuuston päätöksiksi.

Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta kokouksen sujumisesta. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

Nimenhuuto
Nimenhuudolla todetaan läsnä olevat valtuutetut.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kymmenen (10) valtuutettua.

Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat esitetään nuorisovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei nuorisovaltuusto toisin päätä.

Käsittelyn pohjaehdotuksena on työvaliokunnan ehdotus tai tilapäisen työryhmän valmistelema ehdotus.

Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, on varattava tilaisuus keskustella siitä.

Puheenvuoro on pyydettävä kättä nostamalla.

Puheenvuorot annetaan tässä järjestyksessä. Puheenjohtaja voi antaa välissä puheenvuoron työvaliokunnan tai tilapäisen valiokunnan jäsenelle, jos käsitellään asianomaisten toimielimien valmistelemia asioita. Puheenvuoro saa kestää enintään kymmenen (10) minuuttia.

Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.

Puhujan on pysyteltävä käsiteltävässä asiassa. Jos tästä poiketaan, on puheenjohtajan pyydettävä puhujaa palaamaan asiaan. Jos huomautusta ei noudateta, puheenjohtajan on kiellettävä puhujaa jatkamasta puhettaan.

Ehdotukset
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun aikana tehdyistä ehdotuksista.

Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu.

Jos ei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se nuorisovaltuuston päätökseksi.

Äänestystapa
Äänestys tapahtuu avoimesti kädennostoäänestyksellä. Yhden tai useamman nuorisovaltuutetun pyynnöstä voidaan äänestys viedä läpi suljettuna lippuäänestyksenä.

Äänestysjärjestys
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon seuraavaa.

Ensiksi asetetaan äänestettäväksi kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Jos on tehty ehdotus, jossa esitetään pohjaehdotusta kokonaan hylättäväksi, se asetetaan viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.

Henkilövaali
Henkilövaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tällöin on äänestyslipun oltava taitettuna niin, että sen sisältö ei ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä.

Äänestysliput annetaan puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.

Ääniä annetaan niille ehdokkaille, joita on keskustelussa kannatettu.

Vaalitoimituksen avustajat
Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei nuorisovaltuusto toisin päätä.

Ääntenlaskijat antavat vaalin tuloksesta puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, joka ilmoittaa vaalin tuloksen nuorisovaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastus
Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei nuorisovaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon sisällä kokouksesta.