Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Otavan Opiston liikelaitoksen johtosääntö

Otavan Opiston liikelaitoksen johtosääntö

OTAVAN OPISTON LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuusto 27.03.2006 § 28
Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2008 § 147
Voimaantulo: 1.1.2009

1 §
Toimiala

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaatti- ja internet-oppimispalveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa.

2 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Otavan Opisto toimintaa ja sen kehittämistä, asettaa tavoitteet ja seurata niiden totetumista.

Johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja - valtuuston päätettäväksi:

1. kuntalain 13 §:n tarkoittamat Otavan Opiston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
2. tulorahoituksen ylittävien investointien rahoituksen,
3. johtajan valinnan,
4. rehtorin valinnan,
5. kaupungin talousarvioon otettavat Otavan Opistoa koskevat määrärahat ja tuottoarviot
6. investointiohjelman rahoitussuunnitelmineen niiden investointien osalta, joihin Otavan Opiston oma rahoitus ei riitä.

3 §
Kokoonpano

Kaupunginhallitus valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkotoiminnan ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä.
Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 §
Johtokunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty johtokunnan päätettäväksi, johtokunta päättää toimialallaan seuraavista asioista:
1. talousarvio ja toimintasuunnitelma
2. toimintakertomus ja tilinpäätös
3. Otavan Opiston tehtävät ja sopimukset, mikäli muuta ei ole määrätty
4. merkittävät investointihankkeet
5. irtaimen omaisuuden myynnin periaatteet
6. Otavan Opiston palvelumaksut
7. lainanotto kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa
8. alueiden ja tilojen vuokralle antaminen ja vuokralle ottaminen
9. Otavan Opiston johtajan tehtävien hoitaminen tämän esteellisenä tai tilapäisesti estyneesä ollessa
10. Otavan Opiston rehtorin tehtävien hoitaminen tämän esteellisenä tai tilapäisesti estyneenä ollessa

5 §
Esittely

Otavan Opiston johtaja esittelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. Koululakien mukaisissa asioissa rehtorilla on esittelyvastuu.

6 §
Kokoukset

Kokousmenettelyn osalta noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

7 §
Otavan Opiston johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Otavan Opiston johtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi johtaja huolehtii johtokunnan kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä johtokunnan tekemien päätösten toimeenpanemisesta.
Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, johtaja päättää toimialallaan seuraavista asioista:

1. liikelaitoksen jakaminen tulosyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrääminen
2. muun kuin opetushenkilöstön valinnat ja henkilökunnan sijoittaminen yksiköihin
3. laitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
4. toimintaan liittyvät sopimukset
5. henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvät koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat
6. henkilökunnan sivutoimiluvat
7. irtaimen omaisuuden myynti johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
8. alueiden ja tilojen luovuttamien tilapäiseen käyttöön

8 §
Otavan Opiston rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Rehtori vastaa Otavan Opiston oppilaitostoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien koulu- ja opetusasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

1. opetushenkilöstön valinnat
2. oppilaitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
3. oppilastoimintaa liittyvät sopimukset
4. opiskelija-asiat sen lisäksi mitä muutoin on määritelty eri kouluasioissa
5. opetushenkilöstön vuosilomat, virka- ja työvapaat lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvät koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat
6. henkilökunnan sivutoimiluvat

9 §
Otto-oikeuden käyttäminen ja toimivallan siirtäminen

Otavan Opiston johtokunta ja sen puheenjohtaja voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen.

Johtokunta voi päätöksellään siirtää 4 §:n mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa liikelaitoksen johtajalle.

Liikelaitoksen johtaja voi päätöksellään siirtää 7 §:n mukaista päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Oppilaitoksen rehtori voi päätökselllään siirtää 8 §:n mukaista päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, josta ilmenee asiat, joita koskeva päätösvalta on siirretty, sekä henkilö, jolle päätösvalta on siirretty. Siirrosta on ilmoitettava johtokunnalle.

10 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittamisessa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa johtaja, ellei johtokunta toisin päätä.

Päätökset, sopimukset ja muut asiakirjat, jotka viranhaltija tai toimenhaltija tekee hänelle uskotun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä ja liikelaitoksen johtajan määräämä muu henkilö.

Otavan Opistoa koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä muu viranhaltija ja toimenhaltija