Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Sivistystoimen toimintasääntö

Sivistystoimen toimintasääntö

Mikkelin kaupunki/Sivistystoimen toimintasääntö.

Hyväksytty: kasvatus- ja opetuslautakunta 5.3.2015 § 19, kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta 4.3.2015 § 15

Voimaantulo: 10.3.2015

1 § Soveltamisala

Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä

sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin sivistystoimen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

2 § Organisaatio ja johtaminen

2.1. Neuvottelukunnat

Kodin ja koulun yhteistyön edistämistä ja koulun kehittämistä varten kullakin koululla on Mikkelin etä- ja aikuislukion Haukivuoren toimipistettä lukuunottamatta, neuvottelukunta. Neuvottelukuntien tehtävänä on toimialansa mukaan:

- toimia yhteistyölinkkinä työelämään ja tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot,

- toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjänä, ja osallistua koulun kehittämistyöhön,

- antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.

Neuvottelukuntaan kuuluu koulun oppilaiden vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7-9 luokkien

kouluissa sekä lukioissa oppilaskunnan edustaja

. Mikkelin etä- ja aikuislukion neuvottelukuntaan nimetään lisäksi kaksi Puumalan edustajaa (1 opettaja ja 1 huoltaja). Neuvottelukunnan vanhempia edustavien jäsenten lukumäärä on koulun koosta riippuen 5 - 7 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa, muut edustajat valitsee ko. henkilöstöryhmä keskuudestaan ja oppilaskunnan edustajan oppilaskunta.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Kouluilla voi perustellusta syystä olla myös yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle koulun rehtori/johtaja. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

Koulun rehtori/johtaja toimii neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijajäsenenä.

7.-9. luokkien kouluissa ja lukioissa nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä neuvottelukunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Neuvottelukunnan kokousmenettelyissä ja päätöksenteossa noudatetaan Mikkelin kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltija esittelyä.

2.2. Sivistystoimen johto- ja työryhmät

2.2.1. Toimialan johto- ja työryhmät

Sivistystoimella on johtoryhmä, jonka asettamisesta päättää sivistystoimenjohtaja. Johtoryhmä toimii sivistystoimenjohtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sivistystoimenjohtaja ja jäseninä tulosalueiden esimiehet, opettajien edustaja ja muun henkilöstön yhteinen edustaja sekä mahdolliset muut sivistystoimenjohtajan nimeämät jäsenet.

Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu sihteerin. Johtoryhmän näkemys kirjataan merkittävissä toimialaa käsittelevissä asioissa ko. lautakunnan esityslistaan.

2.2.2. Tulosalueiden johto- ja työryhmät

Tulosalueilla voi olla tulosalueiden esimiesten asettama johtoryhmiä ja muita työryhmiä. Ne toimivat tulosalueiden esimiesten apuna tulosalueen kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. Työryhmät työskentelevät yhteistyössä tulosalueen henkilöstön kanssa tulosalueen tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä ja työryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja nimeävät keskuudestaan tai kutsuvat sihteerin.

2.3. Tulosalueet

2.3.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta

Tulosalueet:

- johtamisen tukipalvelut

- varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

- lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

- kansalaisopisto

2.3.2. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta

Tulosalueet:

- yleiset kulttuuripalvelut

- museot

- kirjastopalvelut

- liikunta- ja nuorisopalvelut

- kaupunginorkesteri

Organisaatiokaavio liitteenä.

Tulosyksiköt määritellään talousarvion käyttösuunnitelmassa.

3 § Tulosalueiden tehtävät sekä tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt

3.1. Johtamisen tukipalvelut

Tehtävänä on järjestää ja kehittää toimialan yhteisiä lautakuntien hallinnon talous-, henkilöstö-, toimisto-, markkinointi- ja muita tukipalveluja sekä koordinoida toimialan kehittämistoimintaa.

Tulosalueen esimiehenä toimii sivistystoimen johtaja.

3.2. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

Tehtävänä on järjestää varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus-, kasvun ja oppimisen tukipalveluja yhteistyössä kotien sekä muiden alueen koulujen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä oppimateriaali- ja tieto- sekä viestintäteknisiä palveluja.

Tulosalueen esimiehenä toimii kasvatus- ja opetusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen tulosyksikköryhmän esimiehenä toimii varhaiskasvatusjohtaja.

Tulosyksikön esimiehenä toimivat rehtori, päiväkodin johtaja ja päivähoidonohjaaja.

3.3. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

Tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta ja kehittää toimintoja yhteistyössä muiden toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Tulosalueen esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja.

Tulosyksikön esimiehenä toimii rehtori.

3.4. Kansalaisopisto

Mikkelin kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet.

Tulosalueen esimiehenä toimii kansalaisopiston rehtori.

3.5

. Yleiset kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukselle ja taideharrastuksia tukevaan toimintaan sekä vaalia ja edistää kotiseututyötä sekä paikallista kulttuuriperintöä

Tulosalueen esimiehenä toimii kulttuurijohtaja.

3.6. Museot

Museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan.

Museotoiminnan lakatessa Mikkelin kaupunki turvaa taide-, esine- ja valokuvakokoelmien säilymisen yhtenäisinä museokokoelmina.

Tulosalueen esimiehenä toimii museotoimenjohtaja.

3.7. Kirjastopalvelut

Kirjaston tehtävänä on tarjota kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona.

Tulosalueen esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja.

3.8. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia.

Tulosalueen esimiehenä toimii liikunta- ja nuorisojohtaja.

Tulosyksiköiden esimiehinä toimivat hallimestari, liikuntapaikkamestari, nuorisosihteeri

3.9. Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tehtävänä on järjestää orkesterilain ja -asetuksen tarkoittamaa orkesteritoimintaa Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden ja lähiorkestereiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Orkesteri osallistuu monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen ja sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisökasvatustyö kaiken ikäisille.

Tulosalueen esimiehenä toimii orkesterin intendentti.

4 § Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta

4.1. Toimialajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Sivistystoimenjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin sivistystointa sekä vastata toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Sivistystoimenjohtaja vastaa toimialalle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi sivistystoimenjohtaja vastaa tarpeellisesta yhteistyöstä kaupungin eri toimialojen kesken, toimialan eri tulosalueiden kesken sekä kaupunkikonserniin kuuluvien ja ulkopuolisten toimialan yhteistyötahojen kesken.

Toimialajohtaja

1. päättää toimialansa johtoryhmän asettamisesta ja nimeää toimialan yhteiset työryhmät

2. päättää hallintosäännössä, toimintasäännössä, talousarviossa sekä sen perusteluissa ja käyttösuunnitelmassa määrätyistä asioista

3. päättää tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista

4. päättää Mikkelin musiikkiopiston, Mikaelin ja Mikkelin teatterin avustusten maksuun panosta

5. allekirjoittaa ja päättää kaupungin projektiohjeiden puitteissa sivistystoimen ja tulosalueiden EU- ja muiden hankkeiden ja projektien hakemuksista sekä hyväksyy hankkeita ja projekteja koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan päättämien perusteiden mukaan ja valvoo niiden lainmukaisuutta.

6. hyväksyy kaupunginorkesterin taiteellista johtajaa koskevan sopimuksen orkesterin intendentin esityksestä

7. päättää toimialan tiedotustoiminnasta

8. päättää tulosalueen esimiehiä koskevista henkilöstöhallintoasioista siten kuin hallintosäännössä on määrätty

9. päättää henkilöstön sijoittamisesta tulosalueille

10. valitsee välittömät alaisensa viranhaltijat ja työntekijät lukuun ottamatta niitä hallintosäännössä mainittuja viranhaltijoita, jotka valitsee kaupunginhallitus.

4.2.Tulosalueen esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta

Tulosalueen esimiehen tehtävänä on johtaa ja kehittää tulosalueensa toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosaluettaan koskevat asiat. Lisäksi tulosalueen esimies vastaa tulosalueelle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta, tarpeellisesta yhteistyöstä eri tulosalueiden sekä tulosalueen eri yksiköiden kesken.

Tulosalueen esimies

1. päättää tulosalueen johtoryhmän ja sisäisten työryhmien asettamisesta

2. johtaa, kehittää, suunnittelee ja koordinoi tulosalueensa toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa

3. vastaa tulosalueelle asetettujen laadullisten, määrällisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

4. vastaa tulosalueensa toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien ja selvitysten valmistelusta ja toteuttamisesta

5. vastaa esiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä sisäisestä valvonnasta kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti

6. päättää hallintosäännössä, toimintasäännössä ja talousarviossa sekä sen perusteluissa ja käyttösuunnitelmassa määrätyistä asioista

7. vahvistaa tulosyksikön talousarvion käyttösuunnitelman ja päättää tulosyksikköjen välisistä määrärahojen siirroista

8. päättää tulosyksikön tilojen, alueiden ja irtaimiston luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön ja perittävästä korvauksesta ja niiden harkinnanvaraisesta muuttamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti, ellei tässä toimintasäännössä muuta määrätä

9. päättää tulosalueen palveluiden maksuista ja myyntituotteiden hinnoista sekä niiden harkinnanvaraisesta muuttamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

10. päättää tulosalueen palvelujen myynnistä lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaisesti

11. päättää palvelujen ostosta lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaisesti

12. valvoo osaltaan ostopalvelukumppanien ja muiden yhteistyötahojen palvelujen laatua ja sopivuutta

13. allekirjoittaa ja päättää kaupungin projektiohjeiden puitteissa tulosalueensa ja tulosalueensa tulosyksiköiden EU- ja muiden hankkeiden ja projektien hakemuksista sekä hyväksyy hankkeita ja projekteja koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan päättämien perusteiden mukaan ja valvoo niiden lainmukaisuutta

14. hyväksyy tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaan

15. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaisesti

16. huolehtii tulosalueen saatavien ja tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvonnasta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty

17. päättää avustusten myöntämisestä yksityisille ja järjestöille lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti

18. päättää tulosalueensa tiedotustoiminnasta

19. vastaa tulosalueensa arviointitoiminnasta

20. päättää henkilöstön sijoittamisesta tulosalueensa tulosyksiköihin

21. päättää viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä tulosalueen toiseen virkaan/tehtävään

22. valitsee välittömät alaisensa viranhaltijat ja työntekijät tulosyksikön esimiestä kuultuaan lukuun ottamatta tulosyksikön esimiehiä, jotka valitsee toimialajohtaja

23. päättää välittömän alaisensa henkilöstön koulutuksesta ja virkamatkoista sekä sijaisen ottamisesta ko. ajalle sekä tulosalueen henkilöstön ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista lukuun ottamatta lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö -tulosalueen henkilöstöä.

24. päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta ja virkamatkoista, mikäli kulut maksetaan tulosalueen yhteisistä määrärahoista

25. myöntää tulosaluettaan koskevat tutkimusluvat lukuun ottamatta yksittäistä koulua koskevaa lupaa, jonka myöntää koulun rehtori

26. huolehtii riskien arvioinnista ja niihin varautumisen suunnittelusta.

4.3. Tulosyksikön esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty, tulosyksikön esimiehen tehtävänä on, mikäli tehtävää ei ole määrätty muun viran- tai toimenhaltijan tai toimielimen tehtäväksi:

1. johtaa, suunnitella ja kehittää tulosyksikön toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa ja vastata tulosyksikölle asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta ja palvelujen järjestämisestä

2. vastaa tulosyksikön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä sisäisestä valvonnasta kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti

3. päättää tulosyksikkönsä talousarvion käyttösuunnitelmasta

4. päättää tulosyksikkönsä hankinnoista lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaisesti

5. hyväksyä tulosyksikköä koskevat laskut ja maksuasiakirjat lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämien perusteiden mukaisesti

6. päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta ja virkamatkoista sekä sijaisen ottamisesta ko. ajalle määrärahojen puitteissa lukuun ottamatta ulkomaanmatkoja. Lukioiden rehtorit päättävät myös alaisensa henkilöstön ulkomaanmatkoista määrärahojen puitteissa.

7. hyväksyy vuokrasopimuksia lukuun ottamatta yksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

8. päättää tulosyksikön koulujen tilojen, alueiden ja irtaimiston luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön ja perittävästä korvauksesta ja niiden harkinnanvaraisesta muuttamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta taajama-alueiden kouluja, joista päättää sivistystoimenjohtaja (lukiot) ja kasvatus- ja opetusjohtaja (peruskoulut)

9. valvoa osaltaan ostopalvelukumppanien ja muiden yhteistyötahojen palvelujen laatua ja sopivuutta

10. huolehtii omalta osaltaan riskien arvioinnista ja niihin varautumisen suunnittelusta

5 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut

5.1.1 Sivistystoimenjohtaja

1. Päättää johtamisen tukipalveluiden tulosalueen henkilöstöresurssin käytöstä.

5.1.2. Palvelussuhdepäällikkö

1. Vahvistaa sivistystoimen lautakuntien, toimialajohtajan, tulosalueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten valitsemien virkasuhteessa olevien ehdollisen valinnan milloin valitun terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ovat hyväksyttäviä.

5.1.3. Taloussuunnittelija

1. Päättää hankinnoista talousarvion käyttösuunnitelmassa vahvistetuissa rajoissa.

2. Hyväksyy laskut ja maksuasiakirjat lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti.

5.2. Tulosalue: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

5.2.1. Kasvatus- ja opetusjohtaja

1. hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat

2. päättää opetuksen resursoinnista lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

3. päättää esiopetus- ja koululaiskuljetuksista kaupunginhallituksen ja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan

4. nimeää apulaisjohtajan, vararehtorin ja varajohtajan sekä päättää tehtävien jakamisesta sekä palkkausperusteista virkaehtosopimuksen rajoissa

5. määrää perusopetuksen oppilaan pätevästä syystä käymään toisen oppilasalueen koulua ja ratkaisee peruskoulun oppilaan koulun milloin sama alue kuuluu kahteen tai useampaan oppilasalueeseen

6. myöntää luvan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä myöhemmin

7. tekee erityistä tukea koskevan päätöksen, mikäli oppilaan huoltajan kanta on myönteinen

8. ottaa muualla kuin Mikkelissä asuvat oppilaat perusopetukseen

9. valvoo oppivelvollisuuden suorittamista

10. ottaa lapset aamu- ja iltapäivätoimintaan lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

5.2.2. Varhaiskasvatusjohtaja

1. Johtaa, kehittää, suunnittelee ja koordinoi tulosyksikköryhmän toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa

2. Vastaa tulosyksikköryhmälle asetettujen laadullisten, määrällisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

3. Huolehtii osaltaan tulosyksikköryhmän toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä sisäisestä valvonnasta kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti.

4. Huolehtii tulosyksikköryhmän riskien arvioinnista ja niihin varatutumisen suunnittelusta.

5. Päättää osaltaan sisäisten työryhmien asettamisesta.

6. Päättää maksuhuojennuksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisessa.

7. Valvoo osaltaan ostopalvelukumppanien ja muiden yhteistyötahojen palvelujen laatua ja sopivuutta.

8. Päättää tulosyksikköryhmän tiedotustoiminnasta.

9. Vastaa tulosyksikköryhmän arviointitoiminnasta.

10. Päättää varhaiskasvatushenkilöstön sijoittamisesta tulosyksikköryhmän tulosyksiköihin.

11. Päättää viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä tulosyksikköryhmän toiseen virkaan/tehtävään.

12. Valitsee välittömät alaisensa työntekijät tulosyksikön esimiestä kuultuaan lukuun ottamatta tulosyksikön esimiehiä, jotka valitsee toimialajohtaja.

13. Hyväksyy osaltaan tulosyksikköryhmää koskevat laskut ja maksuasiakirjat.

14. Päättää alaistensa koulutuksesta ja virkamatkoista

15. Myöntää tulosyksikköryhmää koskevat tutkimusluvat.

16. Hyväksyy esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman.

17. Päättää päiväkodin varajohtajan nimeämisestä.

18. Päättää muista kuin kohdan 5.2.1.3 kuljetuksista.

19. päättää tulosyksikköryhmän tilojen, alueiden ja irtaimiston luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön ja perittävästä korvauksesta ja niiden harkinnanvaraisesta muuttamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti.

5.2.3. Rehtori

1. päättää henkilöstöä kuultuaan tulosyksikön määrärahojen käytöstä ja niiden sisällä tapahtuvista muutoksista lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan

2. tekee esityksen koulun lukuvuosi-/työsuunnitelmasta koulutusjohtajalle henkilöstöä kuultuaan

3. päättää oppikirjojen käyttöönottamisesta ao. aineenopettajaa tai opettajakuntaa kuultuaan

4. päättää virkaehtosopimuksen mukaisen opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja hyväksi lukemisesta,

5. ottaa määräaikaiset sivutoimiset tuntiopettajat enintään lukuvuoden työajaksi kerrallaan

6. päättää harjoittelijan ottamisesta ja määrää harjoittelua valvovan opettajan ko. opettajaa kuultuaan

7. määrää ryhmänohjaajana/luokanvalvojana toimivan opettajan,

8. määrää oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan ja hänen sijaisensa

9. päättää perustellusta syystä opetuksen julkisuuden rajoittamisesta,

10. päättää päättö- ja erotodistuksen antamisesta oppilaalle/opiskelijalle

11. päättää oppilaan/opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä ja korvaavan opetuksen ja muun ohjatun toiminnan järjestämisestä

12. vapauttaa oppilaan/opiskelijan kohdassa 13 mainitun korvaavan aineen opiskelusta tai osallistumisesta muuhun ohjattuun toimintaan

13. vapauttaa oppilaan/opiskelijan uskonnon opetuksesta ja päättää oppilaan/opiskelijan oman tunnustuksen mukaisen uskonnon opetuksen, elämänkatsomustiedon tai muun korvaavan opetuksen järjestämisestä

14. päättää oppilaan/opiskelijan valinnaisaineista, jos huoltaja ei suorita ainevalintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää

15. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle/opiskelijalle

16. vahvistaa oppilaskunnan säännöt

17. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta henkilöstöä kuultuaan mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä

18. myöntää tutkimusluvat, mikäli tutkimus koskee vain omaa tulosyksikköä

19. ottaa Mikkelissä asuvat oppilaat lähikouluun lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

20. ottaa Mikkelissä asuvat oppilaat muuhun kuin lähikouluun lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

21. ottaa oppilaat esiopetukseen ja lisäopetukseen kasvatus- ja opetusjohtajan perustamiin ryhmiin

22. päättää peruskoulun valinnaisen oppiaineen vaihtamisesta ja valinnaisesta oppiaineesta vapauttamisesta

23. määrää kotona tai sellaisessa oppilaitoksessa, jossa opiskelu ei vastaa peruskoulun käymistä, opiskelevalle oppivelvolliselle oppilaalle tutkivan opettajan ja valvoo oppilaan edistystä

24. myöntää luvan peruskoulun oppilaan yli kolmen (3) päivän koulusta poissaoloon

5.2.4. Opettaja

1. luokanopettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja myöntää luvan oman luokkansa/ryhmänsä oppilaalle/opiskelijalle enintään kolmen (3) päivän poissaoloon koulusta.

5.2.5. Palvelukoordinaattori

1. päättää lasten valinnasta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

2. päättää lasten päivähoitomuodosta ja yksiköstä toiseen siirrosta

5.2.6. Päiväkodin johtaja

1. päättää päiväkodissa olevien lasten sisäisistä siirroista, hoitosuhteiden lopetuksesta ja muista muutoksista.

5.2.7. Päivähoidonohjaaja

1. päättää perhepäivähoidossa olevien lasten sisäisistä siirroista, hoitosuhteiden lopetuksista ja muista muutoksista.

5.2.8. Päivähoidon toimistosihteeri

1. päättää asiakaskohtaisesti päivähoidon asiakasmaksun kaupunginvaltuuston vahvistaman asiakasmaksuperiaatteen mukaisesti.

5.3. Tulosalue: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

5.3.1.Sivistystoimenjohtaja

1. hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat

2. päättää opetuksen resursoinnista lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

3. nimeää vara-/apulaisrehtorit

5.3.2 Rehtori

1. päättää opiskelijoiden ottamisesta lukioon

2. päättää lukion opiskelijan muualla suorittamien opintojen hyväksi lukemisesta ja myöntää lukion opiskelijalle luvan opintojen suorittamiseen opetukseen osallistumatta ellei rehtori siirrä asiaa opintoohjaajan tai opettajan ratkaistavaksi

3. myöntää opiskelijalle luvan lukion suoritusajan pidennykseen

4. päättää lukion opiskelijoilta perittävien maksujen alentamisesta tai poistamisesta lautakunnan määräämissä rajoissa

5. päättää lukion opiskelijan opetus- ja oppilashuoltopalveluista sekä apuvälineistä

6. myöntää luvan lukion opiskelijan koulusta poissaoloon yli 3 päivän ajaksi, jollei tätä ole määrätty toimenkuvauksessa apulaisrehtorin, ryhmänohjaajan tai muun opettajan tehtäväksi.

7. toteaa lukion opiskelijan eronneeksi

8. päättää henkilöstöä kuultuaan tulosyksikön määrärahojen käytöstä ja niiden sisällä tapahtuvista muutoksista lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan

9. tekee esityksen koulun opetussuunnitelmaan perustuvasta suunnitelmasta tulosaluejohtajalle henkilöstöä kuultuaan

10. päättää oppikirjojen käyttöönottamisesta ao. aineenopettajaa tai opettajakuntaa kuultuaan

11. päättää virkaehtosopimuksen mukaisen opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja hyväksi lukemisesta,

12. ottaa määräaikaiset sivutoimiset tuntiopettajat enintään lukuvuoden työajaksi kerrallaan

13. päättää alaisensa henkilöstön ulkomaan virkamatkoista

14. päättää harjoittelijan ottamisesta ja määrää harjoittelua valvovan opettajan ko. opettajaa kuultuaan

15. määrää ryhmänohjaajana toimivan opettajan

16. määrää oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan ja hänen sijaisensa

17. päättää perustellusta syystä opetuksen julkisuuden rajoittamisesta,

18. päättää päättö- ja erotodistuksen antamisesta opiskelijalle

19. päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä.

20. vapauttaa opiskelijan uskonnon opetuksesta ja päättää opiskelijan oman tunnustuksen mukaisen uskonnon opetuksen, elämänkatsomustiedon tai muun korvaavan opetuksen järjestämisestä

21. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle

22. vahvistaa oppilaskunnan säännöt

23. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta henkilöstöä kuultuaan mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä

24. myöntää tutkimusluvat, mikäli tutkimus koskee vain omaa tulosyksikköä

5.2.3. Opettaja

1. ryhmänohjaaja myöntää luvan oman ryhmänsä opiskelijalle enintään kolmen (3) päivän poissaoloon koulusta.

5.4 Tulosalue: Kansalaisopisto

5.4.1. Kansalaisopiston rehtori

1. päättää vuosittaisesta opetusohjelmasta

2. päättää lukuvuoden aloittamis- ja lopettamispäivät

3. päättää vähimmäisopiskelijamäärät

4. päättää opiskelijoille jaettavista stipendeistä

5.5. Tulosalue: Museot

5.5.1. Museotoimenjohtaja

1. päättää museoiden kokoelmahankinnoista

2. päättää julkisten tilojen taidehankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa

3. päättää museoesineiden lainauksista ulkopuolisille tutkimuslaitoksille, museoille ja muille näytteillepanijoille

4. päättää näyttely- ja oheisohjelmista

5. päättää museoiden aukioloajoista

6. päättää museoesinelahjoitusten vastaanottamisesta

5.6. Tulosalue: Kirjastopalvelut

5.6.1. Kirjastotoimenjohtaja

1. päättää kirjastojen aukioloajoista hyväksytyn talousarvion puitteissa

2. päättää kirjasto- ja tietopalveluja koskevista käyttösäännöistä

5.7. Tulosalue: Liikunta- ja nuorisopalvelut

5.7.1. Liikunta- ja nuorisojohtaja

1. päättää nuorisotilojen, liikuntatilojen, -laitosten, -alueiden ja -paikkojen aukioloajoista

5.7.2. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikön esimies

1. ottaa alaisensa kesätyöntekijät kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa

2. ottaa palkkatuella palkattavat alaisensa työntekijät kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa

5.7.3. Hallimestari

1. ottaa uimahallien tilapäisen henkilöstön enintään viideksi työpäiväksi

5.8. Tulosalue; Kaupunginorkesteri

5.8.1. Orkesterin intendentti

1. päättää orkesterin konserttiohjelmasta taiteellista johtajaa ja orkesteria ja kuultuaan.

6 § Kokousmenettely

6.1. Esittely

6.1.1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Esittelijänä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa toimii sivistystoimenjohtaja.

6.1.2.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Esittelijänä kasvatus- ja opetuslautakunnassa toimii sivistystoimenjohtaja.

6.2. Sihteeri

Lautakunta nimeää itselleen sihteerin ja tämän varahenkilön.

6.3. Valmistelu

Asian käsittelyyn liitetään valmistelijan esitys.

Valmistelijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa.