Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintasääntö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintasääntö

Hyväksytty    Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 § 6
Voimaantulo 1.2.2016

1. SOVELTAMISALA

 Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaavat neljä palvelutuotantoyksikköä (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa palvelut Mikkelille, Hirvensalmelle ja Puumalaan.
Tämä toimintasääntö sisältää Mikkelin kaupungin hallintosääntöä täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin palvelutuotantoyksikön organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosääntö on ensisijainen toimintasääntöön nähden.

2. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN

2.1. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

Sen lisäksi, mitä lautakunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty Mikkelin kaupungin hallintosäännössä. (11 - 12 §), lautakunta

 • hyväksyy tuotantolautakunnan toimintasäännön
 • hyväksyy talousarvion määrärahojen lisäykset ja alitukset muilta kuin erikoissairaanhoidon osalta siltä osin, kun käyttösuunnitelmassa on määritetty ja kun lisäyksillä ei ole merkittävää vaikutusta talousarvion toimintakatteeseen

 
Esittely
Esittelijänä lautakunnassa toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Yksittäistä tulosaluetta koskevat päätökset valmistelee ao. tulosalueen esimies. Esittelyyn tulee liittää asian valmistelijan esitys.

Sihteeri
Lautakunta nimeää sihteerin ja hänen varahenkilönsä.

2.2. Palvelutuotantoyksikön johtaminen, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt

Mikkelin palvelutuotantoyksikön esimiehenä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Esimiehen sijaisena toimii ensisijaisesti hallintopäällikkö ja hallintopäällikön ollessa estynyt johtava lääkäri, vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja tai sosiaalipalvelujen tulosalueen johtaja (nimike vahvistetaan myöhemmin).

Mikkelin palvelutuotantoyksikön tulosalueet ovat:

 • sosiaalipalvelut
  • taloudellisen tuen palvelut, lapsiperheiden ja aikuisten palvelut
  • tulosalueen esimiehenä toimii perhepalveluiden johtaja ja sijaisena johtava sosiaalityöntekijä ja sen jälkeen vastaava sosiaalityöntekijä
 • vammais- ja vanhuspalvelut
  • kotihoito, laitos- ja asumispalvelut sekä varahenkilöstöyksikkö ja palveluohjausyksikkö (Palveluneuvo)
  • tulosalueen johtajana toimii vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja ja sijaisena palvelupäällikkö, varahenkilöstöyksikön esimies ja palveluohjausyksikön esimies
 • terveyspalvelut
  • tukipalvelut, avoterveydenhuolto ja sairaalapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • tulosalueen esimiehenä toimii terveyspalveluiden johtaja ja sijaisena johtava ylilääkäri ja johtavan ylilääkärin ollessa estynyt johtavan ylilääkärin sijainen.

 
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa on johtamisen tukipalvelut, joka vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallintoon liittyvistä asioista. Johtamisen tukipalvelujen johtajana toimii hallintopäällikkö, joka rinnastetaan tulosalueen esimieheen. Hallintopäällikön sijaisena toimii talouspäällikkö.

Erikoissairaanhoidon palveluiden hankintaa varten talousarviossa on erillinen tulosalue, jolla ei ole henkilökuntaa. Vastuuhenkilönä on johtava ylilääkäri. Hän huolehtii yhteistyön toimivuudesta sairaanhoitopiirin kanssa.

Vuosittain laadittavassa talousarvion käyttösuunnitelmassa vahvistetaan tulosalueiden jakautuminen tulosyksikköryhmiin/tulosyksiköihin sekä niiden esimiehet ja laskujen hyväksyjät. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

2.3. Mikkelin palvelutuotantoyksikön johtoryhmä

Johtoryhmä toimii sosiaali- ja terveysjohtajan apuna johtamisessa. Johtoryhmässä on henkilöstön edustus.

Johtoryhmä:

 • osallistuu strategiatyöhön ja talousarvion valmisteluun sekä seurantaan
 • varmistaa riittävän yhteistyön toteutumisen tulosalueiden kesken
 • päättää koulutuksen painotuksista ja linjauksista
 • käsittelee tuotantolautakuntaan meneviä asioita

 

2.4. Tulosalueen johtoryhmä

Tulosalueen esimies nimeää johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee tulosalueen esimiehen apuna, yhteistyössä henkilöstön kanssa tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

3. VIRANHALTIJOIDEN YLEINEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT

3.1. Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävät ja toimivalta

Sosiaali- ja terveysjohtaja johtaa ja valvoo tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa sekä huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, järjestämissuunnitelman sekä palvelusopimusten mukaisesti. Lisäksi hän huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä palvelutuotantoyksikön tulosalueiden kesken sekä kaupungin eri tulosalueiden välillä sekä tiedotustoiminnasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja päättää:

 • toimialan johtoryhmän asettamisesta
 • kuolinpesien varojen ja testamenttivarojen käytöstä
 • määrärahojen siirtämisestä tulosalueelta toiselle
 • talousarviossa sekä sen perusteluissa määrätyistä asioista

 

3.2. Johtavan ylilääkärin tehtävät ja toimivalta

 Johtava ylilääkäri rinnastetaan oman tehtäväalueensa osalta tulosalueen esimieheen. Johtavan ylilääkärin tehtävään ja toimivaltaan kuuluu

 • terveydenhuoltolain 57 §:n mukainen vastuu Mikkelin palvelutuotantoyksikön terveyden- ja sairaanhoidosta
 • päättää niistä asioista, jotka erityislaissa ja asetuksissa on määrätty terveysviranomaisen tehtäväksi silloin, kun asiaa ei ole tarkoituksenmukaista saattaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.
 • vahvistaa peruslääkevalikoiman
 • päättää maksusitoumuksen antamisesta muualla kuin kotikunnassa annettavaan hoitoon
 • päättää kotihoidon asiakkaiden maksusitoumuksen antamisesta toisella paikkakunnalla olevien asiakkaiden kotihoidon palveluiden osalta

 

3.3. Tulosalueen esimiehen tehtävät ja toimivalta

Tulosalueen esimiehen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu

 • johtaa tulosalueensa toimintaa, vastaa tulosalueellaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta
 • huolehtia tulosalueensa toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelman, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien, selvitysten ja raporttien laatimisesta
 • vastaa tulosalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti
 • hyväksyy tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan määrittämien periaatteiden mukaisesti
 • päättää hankkeista ja projekteista omalla tulosalueellaan lautakunnan määrittämien periaatteiden mukaisesti
 • vastaa siitä, että tulosalueelle kuuluvat tulot asianmukaisesti karttuvat
 • tekee lautakunnalle käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä ehdotuksen tulosalueensa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin ja niiden esimiehistä
 • valvoo ostopalveluja tuottavien yhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen palvelujen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta ja antaa tarvittavat lausunnot
 • huolehtii tulosalueensa tiedotustoiminnasta
 • päättää niistä asioista, jotka tulosaluetta koskevissa erityislaeissa ja –asetuksissa on määrätty sosiaali- tai terveysviranomaisen tehtäväksi silloin, kun asiaa ei ole tarkoituksenmukaista saattaa tuotantolautakunnan tai sen jaoston päätettäväksi.
 • tulosalueensa johtoryhmän asettamisesta
 • tutkimusluvan myöntämisestä. Jos kysymyksessä on potilaisiin kohdistuva tutkimustoiminta, tutkimusluvasta päättää johtava ylilääkäri
 • hyväksyy muutokset oman tulosalueensa laskujen hyväksyjiin toimintavuoden aikana
 • myöntää vahingonkorvauksia myönnettävän vahingonkorvauksen ollessa määrältään enintään 1.000 euroa
 • maksuhuojennuksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisessa ellei toimintasäännössä ole muuta määritetty

 

3.4. Tulosyksikköryhmän/tulosyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta

 • johtaa tulosyksikköryhmän/tulosyksikön toimintaa, vastaa asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
 • huolehtii tulosyksikköryhmän/tulosyksikön toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta sekä seurannasta
 • huolehtii oman tulosyksikköryhmänsä/tulosyksikkönsä sisäisestä valvonnasta, riskien arvioinnista ja niihin varautumisen suunnittelusta kaupunginhallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti
 • valvoo osaltaan ostopalveluja tuottavien yhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen palvelujen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta.

 

4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

4.1. Sosiaalipalvelut

Perhepalveluiden johtaja

Perhepalveluiden johtajalla on sama päätösvalta kuin johtavalla sosiaalityöntekijällä. Lisäksi perhepalveluiden johtaja päättää

 • lapsen/nuoren sijoittamisesta lastensuojelulaitokseen (muihin kuin omaan yksikköön), ammatilliseen perhekotiin, asumispalveluun tai perhehoitoon huomioituaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän esityksen. Sijoitukset tapahtuvat sijaishuoltona tai avohuollon tukitoimina.

 

Johtava sosiaalityöntekijä

Johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin alaisellaan sosiaalityöntekijällä. Lisäksi

 • johtava sosiaalityöntekijä päättää
  • kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LsL 38 §)
  • huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LsL 43 § 1 mom.)
  • sijoituspaikan muutoksesta huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana (LsL 43 § 3 mom.)
  • huostassapidon lopettamisesta (LsL 47 §)
  • lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa (LsL 13 a §)
  • yhteydenpidon rajoittamisesta tai jatkamisesta (LsL 63 §)
  • erityisen huolenpidon aloittamisesta tai jatkamisesta (LsL 72 §)
  • lastenlastensuojelun asiakasmaksuista seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittämin perustein

 
Sosiaalityöntekijä

 • päättää perus-, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta ja sen takaisinperinnästä
 • päättää kuntouttavasta työ toiminnasta annetun lain perusteella myönnettävistä palveluista
 • päättää välitystiliasiakkuudesta
 • päättää päihdehuollon laitoskuntoutuksesta silloin kun mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä on estynyt
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta kiireellisen tilapäisen asumisen järjestämisestä sekä tuetusta asumisesta
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutumisesta
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä (erityistä tukea tarvitsevat lapset), harrastustoiminnasta, lomanvieton ja virkistäytymisen järjestämisestä, tukihenkilö-, tukiperhe- ja vertaisryhmätoiminnasta sekä muusta sosiaalihuollon palvelusta

 
päättää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien osalta

 • päihdehuollon laitoskuntoutuksesta
 • huumekatkaisuhoidosta
 • päihdehuollon asiakasmaksusta ja sen tarkistamisesta
 • vaikeavammaisten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja asiakasmaksuista
 • kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista palveluista

 

Lisäksi lastensuojelussa sosiaalityöntekijä:

 • päättää yksilö- ja perhekohtaisista lastensuojelun avohuollon tukitoimista ja avohuollon sijoituksista (LsL § 34 - 37 a)
 • päättää omaisuuden tai lähetyksen toimittamatta jättämisestä (LsL 67 §)
 • päättää liikkumisvapauden rajoittamisesta enintään 30 päivän ajaksi (LsL 69 §)
 • päättää erityisen huolenpidon lopettamisesta (LsL72 §)

Kiireellisissä tilanteissa:

 • päättää kiireellisestä sijoituksesta (LsL38 §)
 • päättää kiireellisen sijoituksen lakkauttamisesta (LsL 39 §)
 • päättää yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyen tai muissa kiireellisissä tilanteissa (LsL 63 §)
 • lapsen sijoituksesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa kiireelliseen sijoitukseen liittyen

 
Turvakodin sosiaalityöntekijä

 • päättää turvakotijakson pituudesta

 
Vastaava sosiaalityöntekijä (taloudellisen tuen palvelut)

 • päättää perus-, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta ja sen takaisinperinnästä sekä asiakkaalta perittävistä maksuista
 • päättää sosiaalisen luototuksen myöntämisestä
 • hyväksyy etuuksien takaisperintäsuoritusten palautukset asiakkaille kaikkien tulosalueiden osalta

 
Havurinteen vastaava ohjaaja

 • päättää aineiden ja esineiden haltuunotosta (LsL 65 §)
 • päättä henkilöntarkastuksesta ja henkilönkatsastuksesta (LsL66 §)
 • päättää omaisuuden ja lähetysten tarkastamisesta (LsL 67 §)
 • päättää liikkumisvapauden rajoittamisesta enintään 7 pv ajaksi (LsL 69 §)

 
Perhepalveluohjaaja

 • päättää lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta
 • päättää sosiaalihuoltolainmukaisesta perhetyöstä (muut kuin erityistä tukea tarvitsevat lapset)
 • päättää tukihenkilö- ja tukiperhepalvelusta (muut kuin erityistä tukea tarvitsevat lapset)

 
Ohjaajat

 • päättää tukihenkilö- ja tukiperhepalvelusta (muut kuin erityistä tukea tarvitsevat lapset)

 
Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelujen vastaava ohjaaja ja ohjaaja

 • päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimeentulotuen mahdollisesta takaisinperinnästä
 • päättää jälkihuoltosuunnitelmassa sovituista jälkihuollon tukitoimista
 • päättää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain perusteella myönnettävistä palveluista

 
Lastenvalvoja

 • vahvistaa sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.
 • vahvistaa elatussopimukset.
 • päättää isyyden selvittämisen keskeyttämisestä.
 • päättää valvottujen ja tuettujen tapaamisten ja vaihtojen järjestämisestä

 
Maahanmuuttosihteeri

 • päättää maahanmuuttotoimiston asiakkaiden perustoimeentulotuen myöntämisestä sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja toimeentulotuen mahdollisesta takaisinperinnästä
 • päättää ehkäisevästä toimeentulotuesta

 
Sosiaaliohjaaja

 • päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimeentulotuen mahdollisesta takaisinperinnästä
 • päättää kuntouttavasta työ toiminnasta annetun lain perusteella myönnettävistä palveluista.

 
Reitin palveluohjaaja

 • päättää kuntouttavasta työ toiminnasta annetun lain perusteella myönnettävistä palveluista.

 
Etuuskäsittelijä ja etuuskäsittelyä tekevä toimistosihteeri

 • päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimeentulotuen mahdollisesta takaisinperinnästä

 
Seudullinen sosiaalipäivystäjä

 • päättää kiireellisestä sijoituksesta ja avohuollon sijoituksesta
   

4.2. Vammais- ja vanhuspalvelut

 
Vastaava ylilääkäri

 • päättää maksusitoumuksen myöntämisestä laitoshoitoon, kotihoitoon  ja asumispalveluihin enintään 3 kuukaudeksi
   

Palveluohjausyksikön (Palveluneuvo) esimies

 • päättää kotiin annettavien palveluiden  myöntämisestä
 • päättää päivätoiminnan myöntämisestä
 • päättää palveluohjausyksikön vastuualueen asumispalvelujen myöntämisestä
 • päättää laitoshoidon, asumispalvelujen sekä kotihoidon asiakasmaksujen huojennuksesta ohjeistukseen perustuen
 • päättää vanhuspalvelujen kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja rintamaveteraanien kotiin annettavien palveluiden palvelusetelin myöntämisestä
 • päättää kaikista turvapalveluiden myöntämisistä sekä asiakasmaksuista seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan maksupäätöksen mukaisesti

 
Rekrytointi- ja varahenkilöstöyksikön esimies

 • päättää hoitohenkilökunnan sijaisten valinnasta, vammais-  ja vanhustenpalveluiden, terveyspalveluiden akuuttiosastojen, terveyskeskusvastaanoton ja ensineuvon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintayksiköiden ja sosiaalipalvelujen yksiköiden (Havurinne ja turvakoti) äkillisten sijaisten rekrytoinnista.

 
Palveluneuvon kotihoidonohjaaja

 • päättää omaishoidon tuesta
 • päättää kotihoidon palvelujen myöntämisestä ja kotihoidon asiakasmaksuista

 
Palveluneuvon toiminnanohjaaja

 • päättää vanhuspalvelujen ostopalvelun palveluasumisen asiakasmaksuista

 
Palveluneuvon sosiaalityöntekijä

 • päättää vanhuspalvelujen omien yksiköiden palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksuista
 • päättää pitkäaikaispotilaiden laitoshoitomaksuista
 • päättää mielenterveysasiakkaiden sosiaalisesta kuntoutuksesta (Shl 25§)
 • päättää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asiakasmaksuista
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta
 • päättää päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kotiin järjestettävistä ostopalveluista
 • päättää perus- ja täydentävästä toimeentulotuesta ja sen takaisinperinnästä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta
 • päättää välitystiliasiakkuudesta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta

 
Vammaispalvelun erityistyöntekijä

 • päättää vaikeavammaisten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja asiakasmaksuista poislukien asumispalvelut
 • päättää kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista palveluista  laitoshoidon ja kuntoutuksen osalta sekä kehitysvammapoliklinikan sekä päivätoiminnan  asiakkuuksista

 
Kehitysvammaisten palveluohjaaja

 • päättää kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista palveluista poislukien asumispalvelut, laitos- ja kuntoutuspalvelut, kehitysvammapoliklinikan sekä päivätoiminnan asiakkuudet

 
Kuntoutustyöryhmän lääkäri

 • päättää veteraanien kuntoutuksen myöntämisestä.
 • päättää harkinnanvaraisesta lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisestä sekä  lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin myöntämisestä

 

4.3. Terveyspalvelut

 
Ylihammaslääkäri

 • tekee oman tulosyksikkönsä osalta ne yksilöön kohdistuvat viranomaispäätökset, joita ei ole määrätty johtavan ylilääkärin tehtäväksi ja joita muut hammaslääkärit eivät voi tehdä.
 • valitsee suun terveydenhuollon vakinaisen henkilöstön. Hoitohenkilöstön palkkaus tapahtuu osastonhoitajan esityksestä

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja

 • päättää päihdepalvelujen asumispalvelujen myöntämisestä poislukien päihdeasiakkaiden tehostettu palveluasuminen

 
Sosiaalityöntekijä, mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • päättää päihdehuollon laitoskuntoutuksesta
 • päättää huumekatkaisuhoidosta
 • päättää asiakasmaksusta ja sen tarkistamisesta
 • päättää perus-, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta ja sen takaisinperinnästä
 • päättää välitystiliasiakkuudesta
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta kiireellisen tilapäisen asumisen järjestämisestä sekä tuetusta asumisesta silloin kun sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijä on estynyt
 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutumisesta

Sosiaaliohjaaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksesta
 • päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimeentulotuen mahdollisesta takaisinperinnästä omien asiakkaidensa osalta.

 

4.4. Johtamisen tukipalvelut

 
Talouspäällikkö

 • päättää irtaimen omaisuuden myynnistä tai käytöstä poistamisesta

 
Hallintopäällikkö

 • myöntää vahingonkorvaukset yli 1.000 euron osalta enintään 15.000 euroon saakka

 

5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä (Mikkelin kaupunginvaltuusto 3.12.2012 § 40) luvussa 6 on määritelty Toimivalta henkilöstöasioissa. Tähän tuotantolautakunnan toimintasääntöön on koottu nämä asiat ja muut hallintosäännön määräykset, jotka määräävät päätösvaltaa henkilöstöasioissa sekä tällä toimintasäännöllä määrätyt asiat.

 
Sosiaali- ja terveysjohtaja päättää toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä (hallintosääntö 4 §).

 
Kaupungissa on käytössä täyttölupamenettely.

Virkojen ja toimien perustaminen, henkilöstön kelpoisuus sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi (hallintosääntö 48 §)

 • Kaupunginhallitus päättää virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista (poikkeuksena valtuusto) sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Toimilla tarkoitetaan toistaiseksi voimassa olevia kuukausipalkkaisia työsopimussuhteita.
 • Viroista ja toimista pidetään luetteloa, josta ilmenee myös henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus.

 

Vakinaisen henkilöstön valinta (hallintosääntö 49 § ja toimintasääntö)

 • Kaupunginhallitus valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan sekä tulosalueen esimiehet (hallintosääntö 49 §).
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja valitsee (hallintosääntö 49 §)
  • tulosyksikköjen ja tulosyksikköryhmien esimiehet kuultuaan ensin tulosalueen johtajaa
  • suoraan alaisensa henkilöstön lukuun ottamatta niitä kaupungin hallintosäännössä mainittuja viranhaltijoita, jotka valitsee kaupunginhallitus
 • Toimintasäännön määräykset muun henkilöstön valinnasta (hallintosääntö 49 §)
  • Perhepalvelujen johtaja valitsee sosiaalipalvelujen tulosalueen vakinaisen henkilöstön
  • Terveyspalvelujen johtaja valitsee tulosalueen vakinaisen henkilöstön poislukien suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöä sekä lääkäreitä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja valitsee alaisensa vakinaisen henkilöstön. Johtava ylilääkäri valitsee lääkärit ja ylilääkärit. Ylihammaslääkäri valitsee suun terveydenhuollon henkilöstön, hoitohenkilöstön valinta tapahtuu osastonhoitajan esityksestä
  • Vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja valitsee palveluohjausyksikön vakinaisen henkilöstön. Rekrytointi- ja varahenkilöstöyksikön esimies ja vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö valitsee alaisensa vakinaisen henkilöstön. Vanhuspalveluvastaava, avo- ja hoivapalvelujohtaja valitsevat alaisensa vakinaisen henkilöstön Puumalan, Ristiinan/Suomenniemen ja Hirvensalmen osalta
  • Hallintopäällikkö valitsee suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön

   
Määräaikaisen henkilöstön valinta (hallintosääntö 50 § ja toimintasääntö)

 • Pääsääntöisesti sijaiset ja muun määräaikaisen henkilöstön ottaa se, joka on myöntänyt virka- ja työvapaan tai jolla muutoin on oikeus ottaa henkilöstöä ko. tulosalueella (hallintosääntö 50 §).
 • Toimintasäännön määräykset määräaikaisen henkilöstön ottamisesta
  • Vammais- ja vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden akuuttiosastojen, terveyskeskusvastaanoton ja ensineuvon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikköjen  ja sosiaalipalvelujen Havurinteen ja turvakodin sijaisuudet täytetään ensisijaisesti varahenkilöstön kautta. Rekrytointi- ja varahenkilöstöyksikön vastuuhenkilöt päättävät lyhytaikaisten sijaisten sijoittumisesta äkillisiin, lyhytaikaisiin sijaisuuksiin eri toimipisteisiin. Pitempiaikaisten sijaisten valinnan yksikköön tekee yksikön esimies yhteistyössä varahenkilöstön esimiehen kanssa, jos sijainen saadaan varahenkilöstöstä.
  • Tulosyksikön esimies palkkaa sijaiset virka- ja työehtosopimuksiin perustuvissa virka- ja työvapaissa määrärahojen ja täyttölupien puitteissa.
  • Tulosyksikön esimies palkkaa sijaiset alle 3 kk pituisiin harkinnanvaraisiin poissaoloihin määrärahojen ja täyttölupien puitteissa.
  • Tulosalueen johtaja ja tulosyksikköryhmän esimies (perhepalvelut, palvelupäällikkö, varahenkilöstöyksikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelut) palkkaavat sijaiset yli 3 kk ja alle vuoden pituisiin harkinnanvaraisiin poissaoloihin määrärahojen ja täyttölupien puitteissa.
  • Tulosalueen johtaja palkkaa sijaiset yli vuoden pituisiin harkinnanvaraisiin poissaoloihin määrärahojen ja täyttölupien puitteissa.
  • Tulosalueen esimies valitsee sijaiset alle vuoden kestäviin esimiesten sijaisuuksiin ja sosiaali- ja terveysjohtaja yli vuoden kestäviin esimiesten sijaisuuksiin

 
Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen ja viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (hallintosääntö 51 §, 53 §)

 • Viran ja toimen haettavaksi julistamisesta päättää se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen (hallintosääntö 51 §).
 • Sen ohella mitä KvhL:ssa 24 §:ssä todetaan, voidaan myös toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oleva työntekijä ottaa suostumuksellaan ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää, mikäli perusteena on toiminnan tai tehtävien järjestelyyn liittyvä tai muu hyväksyttävä syy.
 • Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen KvhL:n 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta (hallintosääntö 53 §).

 

Koeaika (hallintosääntö 52 §)

 • Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta sekä koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen (hallintosääntö 52 §). Viroissa noudatetaan 6 kk:n ja toimissa/työsuhteissa 4 kk:n koeaikaa. Vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa palvelussuhteissa koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestosta.

 
Palkkaus (hallintosääntö 54 §)

 • Palkkauksesta päättää se, joka valitsee henkilöstön. Palkkaus määritetään kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (hallintosääntö 54 §).
 • Toimintasäännön määräykset:
  • Palkkauksen määrittämiseen vaikuttavat paikalliset sopimukset, järjestelyvaraeräneuvotteluissa sovitut tehtävien vaativuustasot ja palkkaryhmät sekä pistetaulukot.
  • Tehtäväkohtaisista palkoista kun tehtävän vaativuustaso on muuttunut päättää sosiaali- ja terveysjohtaja rekrytoinnin yhteydessä keskusteltuaan linjauksista henkilöstöjohtajan kanssa.
  • Yksittäisen rekrytointilisän käytöstä ja sen suuruudesta päättää sosiaali- ja terveysjohtaja toimialallaan.

 
Palvelusaikaan perustuvat lisät (hallintosääntö 55 §)

 • Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palvelusaikaan perustuvat lisät myöntää henkilöstöpäällikkö (hallintosääntö 55 §).

         
Sivutoimiluvat (hallintosääntö 56 §)

 • Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää sosiaali- ja terveysjohtaja toimialallaan olevan henkilöiden osalta (hallintosääntö 56 §).

 
Virka- ja työvapaiden myöntäminen (hallintosääntö 57 §)

 • Lakiin tai työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvat ei-harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat sekä harkinnanvaraiset enintään kuukauden mittaiset virka- ja työvapaat myöntää
  • sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueiden johtajille ja muille välittömille alaisilleen
  • tulosalueiden johtajat alaisilleen
  • tulosyksiköiden ja tulosyksikköryhmien esimiehet alaisilleen.
 • Harkinnanvaraiset yli kuukauden pituiset ja enintään vuoden kestävät virka- ja työvapaat myöntää sosiaali- ja terveysjohtaja.
 • Harkinnanvaraiset yli vuoden kestävät virka- ja työvapaat myöntää kaupunginhallitus.
 • Osittaisesta työajan lyhennyksesetä päättää se, jolla on oikeus valita kyseinen henkilö

 
Ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvää koulutusta varten myönnettävistä virka- ja työvapaista sekä niiden palkallisuudesta päättää henkilöstöpäällikkö.

 
Vuosilomat (hallintosääntö 58 §)

 • Sosiaali- ja terveysjohtaja vahvistaa vuosilomajärjestyksen alaisuudessaan oleville tulosalueiden esimiehille ja muille välittömille alaisilleen.
 • Tulosalueiden johtajat vahvistavat vuosilomajärjestyksen tulosyksiköiden esimiehille ja muille välittömille alaisilleen.
 • Tulosyksikköryhmän ja tulosyksikön esimiehet vahvistavat vuosilomajärjestyksen välittömille alaisilleen.

 
Virantoimituksesta pidättäminen (hallintosääntö 59 §)

 • Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan.

 
Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen (hallintosääntö 60 §)

 • Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
 • Mikäli lomauttaminen kohdistuu eri viranomaisten valitsemiin henkilöihin, voi lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.

 

Virkamatkat, toimintasääntö

 • Virkamatkamääräyksen antaa
  • sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueensa henkilöstön osalta silloin kun kyseessä on ulkomaille suuntautuva virkamatka / koulutus
  • sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueiden esimiesten ja muiden välittömien alaisten osalta
  • tulosalueen johtaja tulosyksikköjen esimiesten ja muiden välittömien alaisten osalta
  • tulosyksikön ja tulosyksikköryhmän esimies välittömien alaisten osalta.

 
Koulutus, toimintasääntö

 • Koulutukseen osallistumisesta ja kustannusten korvauksesta kaupungin ohjeiden mukaisesti päättää
  • sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueiden esimiesten ja muiden välittömien alaisten osalta
  • tulosalueen johtaja tulosyksikköjen esimiesten ja muiden välittömien alaisten osalta
  • tulosyksikön ja tulosyksikköryhmän esimies välittömien alaisten osalta.