Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Teknisen toimialan toimintasääntö

Teknisen toimialan toimintasääntö

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ
Hyväksytty:
Tekninen lautakunta 22.3.2016 § 44
Rakennuslautakunta  10.3.2016 § 17
Maaseutu- ja tielautakunta  26.4.2016 § 30
Voimaantulo:
1.4.2016 / Tekninen lautakunta
1.4.2016 / Rakennuslautakunta
1.4.2016 / Maaseutu- ja tielautakunta

1 § SOVELTAMISALA

Mikkelin kaupungin teknisen toimen toimialan toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä ja tilakeskuksen johtosäännöllä, joihin nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Tilakeskuksen toimintaa säätelevät myös toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin teknisen toimialan organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaan teknisen toimen toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja sen jaosto, raken-nuslautakunta sekä maaseutu- ja tielautakunta.

2 § ORGANISAATIO

2.1 Tulosalueet ja niiden jakautuminen tulosyksiköihin ja tuotevastuisiin

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Hallinnon tulosalue, yksiköt:
- hallinto
- projektit
- henkilökuljetusten logistiikkakeskus (Kyytineuvo)
- maanhankinta ja –luovutus, kiinteistörekisterinpito

Kaupunkisuunnittelun tulosalue, tuotevastuut:
- kaupunkisuunnittelun kokonaisuus
- maa-ainesluvat ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut

Mittaus ja kiinteistöt –tulosalue, yksiköt:
- mittaus ja kiinteistöt
- metsät ja vesialueet

Kaupunkiympäristön tulosalue, yksiköt ja tuotevastuut:
Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
- suunnittelun ohjaus, liikennesuunnittelu
- rakennuttaminen ja satamat
- viher- ja virkistysalueet
- liikennealueiden ja torien ylläpito
Lentoasema
Ympäristövastuut

Teknisen lautakunnan jaoston alainen toiminta
Tilakeskus-tulosalue: tuotevastuut
- vuokraustoiminta
- tilahankkeet
- kiinteistöjen ylläpito
- puhtaus

Rakennuslautakunnan alainen toiminta
Rakennusvalvonta –tulosalue, yksiköt:
- rakennusvalvonta
- jätehuolto
- pysäköintipalvelut

Maaseutu- ja tielautakunnan alainen toiminta
Maaseutuasiat –tulosalue
Lomituspalvelut –tulosalue
Tietoimi -tulosalue
- vesiosuuskunta-asiat

Organisaatiokaavio liitteenä.

2.2 Johtoryhmä

Toimialajohtaja nimeää johtoryhmän ottaen huomioon henkilöstön edustuksen. Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu itselleen sihteerin. Johtoryhmä toimii toimialajohtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa.

2.3 Kokousmenettely

Kukin lautakunta ja jaosto nimeää itselleen sihteerin ja tämän varahenkilön.
Esittelijä voi kutsua asian valmistelijan lautakunnan tai jaoston kokoukseen, jolloin valmistelijalla on puheoikeus asiassa.
Teknisellä johtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.
Asian käsittelyyn liitetään valmistelijan esitys.

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Hänen poissa ollessaan kukin tulosaluepäällikkö esittelee oman toimialansa asiat.
Teknisen lautakunnan jaoston esittelijänä toimii kiinteistöjohtaja
Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennusvalvontaan ja hallintoon liittyvissä asioissa johtava rakennustarkastaja, jätehuoltoon liittyvissä asioissa jäteasiaintarkastaja ja pysäköintipalveluihin liittyvissä asioissa hallintopäällikkö.
Maaseutu- ja tielautakunnan esittelijänä toimivat maaseutuasioissa maaseutupäällikkö ja tie- ja vesiosuuskunta-asioissa yhdyskuntatekniikan insinööri.

3 § TULOSALUEIDEN, TULOSYKSIKÖIDEN JA TUOTEVASTUIDEN TEHTÄVÄT SEKÄ NIIDEN VASTUUHENKILÖT

3.1 Tekninen lautakunta

3.1.1 Hallinto
Tulosalueen esimiehenä toimii projektijohtaja, sijaisena tekninen johtaja.

Hallinto
- hallinto huolehtii teknisen toimen yhteisistä tukipalveluista; hallinto-, toimisto-, laki-, henkilöstö- ja ta-lousasiat ja vastaa tilaajana Hallitustorin sekä Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan torien hallinnoinnista, vastuuhenkilönä projektijohtaja.

- kaupungingeodeetti toimii kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterilain mukaisena kiinteistörekisterin pi-täjänä. Kiinteistörekisterin pitäjä voi määrätä kaupungin palveluksessa olevan maanmittausalan insinöörin tai teknikon suorittamaan asemakaava-alueella laissa lueteltuja maanmittaustoimituksia.

- Kaupungingeodeetti tai valtuuttamansa kaupungin palveluksessa oleva maanmittausalan insinööri tai teknikko toimii kaupungin edustajana maanmittaus- ja lunastustoimituksissa

- kaupungin maanhankintaan ja –luovutukseen liittyvistä asioista huolehtii kaupungingeodeetti siltä osin kuin toimivalta ei kuulu maankäyttöinsinöörille

Projektit

- projektiyksikön tehtävänä on varmistaa tekniselle toimelle vastuutettujen kaupungin merkittävien oh-jelmien ja projektien eteneminen, teknisen toimen tulosalueiden yhteisten projektien johtaminen ja tu-keminen sekä projektitoiminnan kehittäminen, vastuuhenkilönä projektijohtaja.

Henkilökuljetusten logistiikkakeskus (Kyytineuvo)
- joukkoliikenne, koulukuljetukset ja sote-kuljetukset, logistiikkapäällikkö.

3.1.2 Mittaus ja kiinteistöt
Tulosalueen esimiehenä toimii maankäyttöinsinööri.

Mittaus ja kiinteistöt

Yksikkö vastaa kaupunkimittauksesta, kartasto ja paikkatietopalveluista, asemakaava-alueen kiinteistön-muodostuksesta, rakennusvalvontamittauksista, kaupungin maanluovutuksesta (siltä osin kuin toimivalta ei kuulu kaupungingeodeetille) sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnoinnista. Vastuu-henkilönä maankäyttöinsinööri.

Metsät ja vesialueet

Yksikkö vastaa kaupungin metsätaloudesta, taajamametsistä, metsästys- ja kalastusasioista sekä tontti- ja rakennusalueiden puunpoistosta. Vastuuhenkilönä nimetty metsätalousinsinööri.

3.1.3 Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun esimiehenä toimii kaavoituspäällikkö. Yksikön tuotevastuut ja vastuuhenkilöt ovat: - kaupunkisuunnittelun kokonaisuus / kaavoituspäällikkö
- maa-ainesluvat 30.6.2016 saakka ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut / nimetty kaavoi-tusinsinööri, sijaisena kaavoituspäällikkö.

3.1.4 Kaupunkiympäristö
Tulosalueen esimiehenä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö, sijaisena kunnossapitopäällikkö.

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikkö, esimiehenä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tuotevastuut ja niiden esimiehet ovat:

Yhdyskuntatekniikan suunnittelun ohjaus / suunnitteluinsinööri
- Yhdyskuntatekniikan suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, sekä suunnitelmien aikataulu, laatu ja kustannusohjaus
-liikennesuunnittelu, väylien yleissuunnittelu ja liikenneturvallisuusasiat

Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen / nimetty yhdyskuntatekniikan insinööri
-yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen, hankkeiden aikataulu, laatu ja kustannusohjaus sekä satamien rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen.

Viher- ja virkistysalueet / kaupunginpuutarhuri
-asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja viheralueiden suunnittelu, suunnittelun tilaa-minen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen, ympäristön kokonaislaadusta, aikatauluista ja kustannuksista vastaaminen, sekä uimarantojen hallinta ja ylläpidon tilaaminen sovitussa laajuudessa.

Liikennealueiden ylläpito / kunnossapitopäällikkö
-liikennealueiden ylläpidon tilaaminen, sekä kaupungin liikennealueiden, läjitysalueiden ja aukioiden sekä torien hallinta lukuun ottamatta Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan toreja, sekä tieliikennelain mukaiset viranomaistehtävät.

Lentoasema
Tulosyksikön esimiehenä toimii lentoaseman päällikkö sijaisenaan lennontiedottaja.
Mikkelin lentoaseman kehittämisestä ja ylläpidosta huolehtiminen säännöllisen reittiliikenteen ja muun ilmailun tarpeita varten.

Ympäristövastuut
Tulosyksikön esimiehenä toimii kehitysinsinööri.
Ympäristövastuut huolehtii kaupungin velvollisuuksiin kuuluvien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta ja vanhojen lopetettavien kaatopaikkojen velvoitetarkkailusta / kehitysinsinööri, sijainen yhdyskuntatekniikan päällikkö.

3.2. Teknisen lautakunnan jaosto

3.2.1 Tilakeskus

Tulosalueen esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja, sijaisena teknisen lautakunnan jaoston määräämä viranhaltija.

Tilakeskus huolehtii ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa  talonrakennusinvestoinneista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Tuotevastuut ja niiden esimiehet ovat:

Vuokraustoiminta/vuokrauspäällikkö
Toimitilojen vuokraaminen kaupungin hallintokunnille tai ulkopuolisille vuokralaisille sekä vuokralaskutuksen hoitaminen ja tilarekisterin ylläpito.

Tilahankkeet/rakennuttajapäällikkö
Toimitilojen suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta vastaaminen yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden vuokralaisten kanssa. Rakennuttamispalvelut tuotetaan itse tai ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kiinteistöjen ylläpito/kiinteistöpäällikkö
Rakennusten ylläpidosta (kunnossapidosta, hoidosta, alueiden hoidosta, jätehuollosta sekä energia- ja vesihuollosta vastaaminen). Ylläpitopalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Puhtaus/kiinteistöjohtaja
Virastojen puhtauspalveluista vastaaminen. Palvelut tilataan kaupungin Ruoka- ja puhtauspalveluista.

3.3 Rakennuslautakunta

3.3.1 Rakennusvalvonta
Tulosalueen esimiehenä toimii johtava rakennustarkastaja ja sijaisena rakennuslautakunnan määräämä viranhaltija.

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta huolehtii Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä ja tehtäväalueensa lupamenettelyn, valvonta- ja neuvontatoimen hoitamisesta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa ja vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristötöihin, kaupunkikuvaan ja maankäytön suunnitteluun. Rakennusvalvonta-palvelujen toimintaa ohjaa ja valvoo rakennuslautakunta.

Jätehuolto
Kaupungille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa rakennuslautakunta ja jätehuollon viranhaltijana toimii jäteasiaintarkastaja, sijaisena rakennuslautakunnan määräämä rakennustarkastaja.

Pysäköintipalvelut
Pysäköintipalvelut huolehtii pysäköintiä ja joutokäyntiä koskevien määräysten valvonnasta ja tähän liittyvästä neuvonnasta, maksulliseen pysäköintiin liittyvistä järjestelyistä sekä maksulaitteiden ja -järjestelmien ylläpidosta, esimiehenä hallintopäällikkö, sijaisena tarkastusesimies

3.4 Maaseutu ja tielautakunta

3.4.1 Maaseutuasiat
Tulosalueen esimiehenä toimii maaseutupäällikkö sijaisena maaseutu- ja tielautakunnan määräämä viranhaltija.

Tulosalueen tehtävänä on
Maataloushallinto:
- maataloushallintopalvelujen tuottaminen Mikkelin kaupungin ja mahdollisten sopimuskuntien viljelijöille
- maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset tehtävät
- maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (192/2013) mukaiset tehtävät
Maaseudun kehittäminen:
- maaseudun elinolosuhteiden ja elinkeinotoiminnan edistäminen

3.4.2 Lomituspalvelut
Tulosalueen esimiehenä toimii lomituspalvelupäällikkö.
Tulosalueen tehtävänä on maatalousyrittäjien lomituspalvelut:
- lomituspalvelusta annetun lain (1231/1996) mukaiset tehtävät maatalousyrittäjän, eläkelaitoksen ja kaupungin välisellä toimeksiantosopimuksella Mikkelissä ja mahdollisissa sopimuskunnissa

3.4.3 Tietoimi
Tulosalueen esimiehenä toimii yhdyskuntatekniikan insinööri.
Tietoimi
- päättää yksityisteiden avustusten jakoperusteista,
- tekee ehdotuksen kaupunginhallitukselle alemman tieverkon rahoitustarpeesta,
- jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja parantamisen avustukset,
- päättää alemman tieverkon osalta kaupungin osuudesta suunnittelu-, rakentamis- ja parantamiskustannuksiin valtuuston osoittamien määrärahojen puitteissa
- päättää kunnan suostumuksesta asettaa pysyvän liikenteen ohjauslaite yksityisteille
Vesiosuuskunta-asiat
- huolehtii vesihuoltoavustusten myöntämisestä

4 § VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA

Toimialajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta:

Toimialajohtajana toimii tekninen johtaja
Toimialajohtaja johtaa ja valvoo tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa sekä huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hän huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä toimialan tulosalueiden kesken. Toimialajohtajan ensimmäisenä sijaisena toimii projektijohtaja ja toisena sijaisena yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Tekninen johtaja päättää
1) Hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai käytöstä poistamisesta hankintaohjeen mukaisesti lautakunnassa vahvistetuissa rajoissa
2) Toimialan tiedotustoiminnasta
3) Vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on alle 15.000 euroa
4) Tulosalueiden esimiesten virka- ja työmatkoista
5) Muutoksen hakemisesta omia päätöksiään koskeviin tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin
6) Luvan myöntämisestä sellaisiin tapahtumiin, jotka koskevat useamman tulosalueen hallinnoimia kohteita kuten maa- ja vesialueet, puistot, liikenne- ja pysäköintialueet, liikennejärjestelyt, rakennukset yms.

4.1 Tulosalueen / -yksikön esimiehen yleiset tehtävät:
Sen lisäksi mitä hallintosäännössä ja muissa säännöissä on määrätty, tulosalueen/-yksikön esimiehen teh-tävänä on, mikäli tehtävää ei ole määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi:
1) Tulosalueensa / -yksikkönsä toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen
2) Tulosalueensa / -yksikkönsä toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen
3) Asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta huolehtiminen omalla tulosalueella/yksikössä
4) Suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sen kaltaisista sopimuksista päättäminen lautakunnassa vahvistetuissa rajoissa
5) Irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta päättäminen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti
6) Ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti
7) Virka-/työmatkoista päättäminen
8) Asiakirjan antamisesta päättäminen
9) Vahingonkorvauksen myöntämisestä päättäminen, kun kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on enintään 2.000 euroa
10) Muutoksen hakemisesta päättäminen omia päätöksiään koskeviin tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin

Tuotevastuun esimiehen tehtävänä on tuotevastuunsa toiminnan johtaminen, suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen. Suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sen kaltaisista sopimuksista päättäminen lautakunnassa vahvistetuissa rajoissa.

Kukin lautakunta tai teknisen lautakunnan jaosto voi päätöksellään siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä toimintasäännössä annettua päätösvaltaa toiselle viranhaltijalle. Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, josta ilmenevät päätösvaltaa koskevat asiat ja viranhaltija, jolle päätösvalta on siirretty.

5 § VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA

5.1 Hallinto

5.1.1 Projektijohtaja

1) Torien ja kävelykadun toimintaa koskevista asioista päättäminen pois lukien kunnossa- ja puhtaanapito
2) Teknisen toimen toimistohenkilöstön esimiehelle kuuluvista asioista päättäminen

5.1.2. Kaupungingeodeetti
1) Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
2) Maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä tai lunastamisesta päättäminen 20.000 euron kauppahintaan, vaihtoarvoon tai lunastussummaan saakka
3) Muiden kuin ensimmäistä kertaa haettavana olevien asunto-, teollisuus-, varasto- ja toimitilarakennusten tonttien sekä ns. mastopaikkojen varaaminen, myyminen tai vuokralle antaminen, jos valtuusto on vahvistanut myymisessä tai vuokraamisessa noudatettavat perusteet

5.1.3. Logistiikkapäällikkö

Henkilökuljetusten logistiikkakeskuksen toiminnasta päättäminen siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu sivistystoimen tai sosiaali- ja terveystoimen ratkaisuvaltaan.

5.2 Mittaus ja kiinteistöt

5.2.1 Maankäyttöinsinööri

1) Lautakunnan hallintaan kuuluvien alueiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttaminen enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, jollei toisin ole määrätty
2) Asuntotonttien vuokrasopimuksessa mainitun kiinnitysrajan vahvistaminen tai muuttaminen
3) Suostumuksen antaminen kunnan puolesta naapurin ja muun vastaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kuulemisissa
4) Maapohjan tai rakennuksen omistajan suostumuksen antaminen rasitteiden perustamiseen tai johtojen ja muiden vastaavien laitteiden sijoittamiseen sekä rasitteista sopiminen
5) Kadun nimen ja korttelin numeron muuttaminen
6) Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen hyväksyminen
7) Karttojen käyttöoikeuden myöntäminen

5.2.2 Paikkatietoinsinööri

1) Osoitenumeroinnin vahvistaminen

5.2.3 Metsätalousinsinööri, lautakunnan nimeämä
1) Hakkuusuunnitelmista ja alle 150 000 (alv 0 %) euron puutavarakaupoista päättäminen vahvistetun luonnonhoito- ja metsänkäyttösuunnitelman tai muun suunnitelman mukaan
2) Metsälain edellyttämien uudistamis- ja hoitosuunnitelmien ratkaiseminen
3) Taajamametsien hoitosuunnitelmista päättäminen yleissuunnitelman tai hoitoluokituskartan perusteella
4) Kaupungin metsä- ja vesialueiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttaminen enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan
5) Rangaistusvaatimuksen esittämisen ratkaiseminen metsästyslain ja kalastuslain rikkomisesta sekä luvattomasta puunkaadosta hallintaansa kuuluvilla maa- ja vesialueilla

5.3. Kaupunkisuunnittelu

5.3.1 Kaavoitusinsinööri, lautakunnan nimeämä
1) Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella päättäminen
2) Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista kunnan ratkaistavaksi kuuluvista poikkeamisista päättäminen rakennusvalvontaa kuultuaan
3) Kunnan lausunnon antaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa poikkeamisissa rakennusvalvontaa kuultuaan
4) Maa-ainesten ottamisluvista päättäminen ja ottamislupiin liittyvä valvonta

Kaavoitusinsinööri voi siirtää kohtien 1) – 4) mukaiset päätettäväkseen kuuluvat asiat teknisen lautakun-nan ratkaistavaksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

5.4 Kaupunkiympäristö

5.4.1 Yhdyskuntatekniikan päällikkö
1) Yleisen alueen käyttöön luovuttamisesta päättäminen laitteiden, johtojen, putkien, luiskien yms. sijoittamista varten
2) Yleisen alueen luovuttamisesta vuokraamalla tai muutoin käytettäväksi enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan päättäminen
3) Katusuunnitelmaluonnosten hyväksyminen ja niiden nähtäville asettamisesta päättäminen
4) Katusuunnitelmien ja hulevesiä koskevien suunnitelmien hyväksyminen. Päätöksentekijä voi siirtää päätettäväkseen kuuluvan asian teknisen lautakunnan ratkaistavaksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä
5) Katualueen käyttöön vaikuttavien muiden suunnitelmien hyväksyminen
6) Hallinnassaan olevien maa- ja vesialueiden sekä laitureiden vuokraamalla tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta päättäminen
7) Lupien myöntäminen veneiden säilytykseen kaupungin omistamilla satama-alueilla ja venevalkamakäyttöön varatuilla rannoilla
8) Liikennemerkkisuunnitelmien hyväksyminen kunnan päätäntävallassa olevien alueiden osalta poliisia kuultuaan
9) Yksittäisiin liikennettä koskeviin aloitteisiin ja kyselyihin vastaaminen, lukuun ottamatta maaseutu- ja tielautakunnan tai rakennuslautakunnan toimivaltaan kuuluvia liikenneasioita

5.4.2. Tuotevastuiden esimiehet
1) tuotevastuun toiminnan johtaminen, suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saa-vuttamisesta vastaaminen
2) suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sopimuksista päättäminen, kun niiden arvo on alle 50 000 €/sopimus (alv 0 %)

5.4.3 Kaupunginpuutarhuri
1) Puisto- ja virkistysalueiden vuokraamalla tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta, enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, päättäminen
2) Lupien myöntäminen puisto- ja virkistysalueilla suoritettavaa rakentamista varten
3) Puisto- ja viheraluesuunnitelmien sekä uimarantojen suunnitelmien hyväksyminen. Päätöksentekijä voi siirtää päätettäväkseen kuuluvan asian teknisen lautakunnan ratkaistavaksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

5.4.4 Kunnossapitopäällikkö
1) Tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauslaitteista päättäminen
2) Lupien myöntäminen liikennealueilla suoritettavaa rakentamista varten
3) Lupien myöntäminen tilapäisten mainosten, ilmoitusten ja tiedonantojen asettamiseen kaupungin omistamille liikennealueille
4) Liikennealueiden, katuaukioiden, torien ja yleisten maksuttomien pysäköintialueiden ja -paikkojen luovuttamisesta päättäminen vuokraamalla tai muutoin käytettäväksi enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan lukuun ottamatta Hallituskadun kävelykatuosuutta, Hallitustoria ja Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan toria sekä muita torikauppaan käytettäviä torialueita
5) Maksullisten pysäköintipaikkojen ja alueiden luovuttamisesta päättäminen muutoin kuin vuokraamalla käytettäväksi enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan muuhun tarkoitukseen kuin pysäköintiin

5.4.5 Kunnossapitomestari
1) Romu- ja hylättyjen ajoneuvojen sekä muiden katujen ja torien kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä päättäminen

5.4.6 Lentoaseman päällikkö
1) Lentoaseman toiminnasta ja järjestelystä huolehtiminen sen mukaan kuin ilmailulaki ja ilmailumääräykset määräävät

5.5 Rakennusvalvonta

5.5.1 Johtava rakennustarkastaja
1) Rakennuslautakunnan käsiteltäväksi tulevien rakennusvalvontaan liittyvien asioiden valmistelu ja esittely
2) Rakennuslupatyöryhmän puheenjohtajana toimiminen
3) Rakennusvalvontataksan mukaan perittävistä maksuista päättäminen
4) Rakennusvalvonnan nimissä annettavista lausunnoista päättäminen
5) Rakennuslupien, purkamislupien, maisematyölupien ja toimenpidelupien myöntäminen silloin, kun kyse ei ole ympäristön kannalta poikkeuksellisen merkittävistä hankkeista
6) Toimenpideilmoitusten ja purkamisilmoitusten hyväksyminen
7) Kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksyminen
8) Rakennustöiden aloittamisoikeudesta päättäminen
9) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten vähäisten poikkeamisten myöntäminen rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä
10) Maankäyttö- ja rakennuslain 161-164 §:n mukaisista asioista ja postilaatikkojen sijoittamisesta päättäminen silloin, kun kyse ei ole ympäristön kannalta poikkeuksellisen merkittävistä hankkeista
11) Rakennustarkastajien välisestä toimivaltajaosta päättäminen

5.5.2 Johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastajat ja lvi-tarkastaja
Johtava rakennustarkastajan päättämän jaon mukaisesti:
1) Katselmuksissa todettujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä päättäminen
2) Rakennustyön tai muun toimenpiteen keskeyttäminen
3) Erityislainsäädännön mukaan rakennuslautakunnalle tai rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvista asioista päättäminen
4) Rakennetun ympäristön valvonnasta huolehtiminen
5) Maisematyöluvan tarpeesta maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisissa tapauksissa päättäminen
6) Vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksyminen
7) Korjauskehotusten antaminen ja niiden määräaikojen jatkaminen
8) Ulkopuolisesta tai asiantuntijatarkastuksesta tai rakennuttajavalvonnasta päättäminen

5.5.3 Hallintopäällikkö
1) Rakennusrasitteiden perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättäminen
2) Korjauskehotusten antaminen ja niiden määräaikojen jatkaminen
3) Kunnallisen pysäköinninvalvojan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista päättäminen
4) Rakennuslautakunnan käsiteltäväksi tulevien pysäköinninvalvontaa, pysäköintimaksuja ja muuta pysäköintipalvelujen toimintaan koskevien asioiden valmistelu ja esittely
5) Vahingonkorvauksen myöntämisestä päättäminen, kun kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on alle 10.000 euroa

5.5.4. Jäteasiaintarkastaja
1) Jätetaksan mukaisten maksujen määrääminen yksittäistapauksissa taksasta poiketen tai jättäminen perimättä
2) Keräyspaikan määrääminen järjestetyssä jätteenkuljetuksessa
3) Jätehuoltomääräysten mukaisen jätteen keräilyvälineen tyhjennysvälin pidennyksen myöntäminen
4) Rakennuslautakunnan käsiteltäväksi tulevien jätehuoltoon liittyvien asioiden valmistelu ja esittely

5.5.5 Tarkastusesimies
1) Pysäköintilippuautomaattien ja maksujärjestelmien ylläpidosta ja maksujen tilityksestä huolehtiminen sekä niihin liittyvistä tavanomaisista hankinnoista päättäminen
2) Maksullisten pysäköintipaikkojen ja -alueiden luovuttaminen enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan pysäköintikäyttöön
3) Kiinteistöjen ja piha-alueiden pysäköinninvalvonnasta sopiminen
4) Yksittäisten maksunlykkäysten myöntäminen pysäköintipalveluiden maksuihin
5) Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen siirrosta päättäminen
6) Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen lukitsemisesta päättäminen

5.5.6 Asian siirtäminen rakennuslautakunnan ratkaistavaksi
Viranhaltija voi siirtää toimintasäännön kohdan 5.5 mukaan päätettäväkseen kuuluvan muun kuin pysä-köinninvalvontaa koskevan asian rakennuslautakunnan ratkaistavaksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

5.6 Maaseutu-, lomituspalvelu ja tietoimi

5.6.1 Maaseutupäällikkö ja maaseutuasiamiehet
1) toimivat Mikkelin kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisina
2) päättävät maatalouden tukitehtävien hoidosta kuntatasolla
3) päättävät maaseutuhallintoon liittyvistä valtion varoista maksettavista vahingonkorvauksista, maksuis-ta, palkkioista, todistuksista ym. asioita koskevista lausunnoista

5.6.2 Maaseutupäällikkö
1) päättää tulosalueensa varainkäytöstä talousarvion perusteluissa asetetuissa ja lautakunnan antamissa rajoissa
2) päättää maaseudun kehittämismäärärahojen jaosta ja mahdollisesta takaisinperinnästä lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti
3) päättää tulosalueen tehtävien hoitamiseen tarvittavan henkilöstön ottamisesta ja sijoittamisesta tehtäviinsä, johtaen ja valvoen tulosalueen tehtäväkokonaisuutta.

5.6.3 Lomituspalvelupäällikkö
1) päättää maatalousyrittäjien oikeudesta lomituspalveluihin ja sijaisapuun
2) päättää perittävistä palvelumaksuista ja korvauksista maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, sekä päättää perusteettoman palvelun takaisinperinnästä
3) päättää tarvittavan lomitushenkilöstön ottamisesta
4) päättää lautakunnan määrittelemissä rajoissa vahingonkorvausten maksamisesta maatalouslomittajien aiheuttamista vahingoista tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi.

5.6.4 Yhdyskuntatekniikan insinööri (tietoimi)
1) päättää kunnan suostumuksen antamisesta yksityistielle pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslaitteen sijoittamisesta (tieliikennelaki 51 §)
2) myöntää luvan rakentaa kahtatoista metriä lähemmäksi yksityisen tien ajoradan keskiviivaa (yksityistielaki 19 §)
3) päättää perusparantamisavustuksista lautakunnan määräämissä rajoissa. Päätöksistä tehdään päätöspöytäkirja ja lautakunnalla on niihin otto-oikeus.
4) esittelee vesiosuuskuntien avustusasiat maaseutu- ja tielautakunnalle teknisen lautakunnan ja kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteiden mukaisesti

5.7. Tilakeskus

5.7.1 Kiinteistöjohtaja
1) päättää rakennettujen kiinteistöjen, toimitilojen, huoneistojen ja niihin kuuluvien laitteiden vuokralle antamisesta tai vuokralle ottamisesta sekä vuokrasopimusten purkamisesta tai irtisanomisesta tai vuokrasopimusten ehdoista
2) päättää tilakeskuksen irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä tai käytettäväksi luovuttamisesta (delegointiraja 10 000 €)
3) päättää tilakeskuksen hallinnassa olevien vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen asukasvalinnat, vuokrasopimukset, vuokrien määrittämisen ja tarkistamisen sekä käyttökorvaukset
4) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisen kaavaehdotusta koskevan muistutuksen antamisesta tilakeskuksen hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta
5) päättää tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten ja huonetilojen tilapäisistä käyttöoikeuksista ja rakennuksen purkamisesta sekä rakennusrasitteista sopimisesta
6) päättää rakennuskohteiden suunnittelu- ja urakka-asiakirjojen hyväksymisestä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti
7) päättää rakennuskohteiden urakkasopimusten mukaisesta vastaanottamisesta
8) päättää suoritteiden ja palveluiden hinnoittelusta teknisen lautakunnan jaoston vahvistamien hinnoitteluperusteiden mukaisesti.

5.7.2 Tuotevastuiden esimiehet

1) tuotevastuun toiminnan johtaminen, suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen
2) suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sopimuksista päättäminen, kun niiden arvo on alle 50 000 €/sopimus (alv 0 %)
3) vuokrauspäällikkö; sisäisten ja ulkoisten vuokrasopimusten hyväksyminen, kun niiden arvo on alle 10.000 €/kk (alv 0 %).

5.7.3 Rakennuttajat
1) Rakennuskohteen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvominen sekä urakkasopimuksen mu-kainen vastaanottaminen omien projektivastuidensa osalta.
2) Talousvastuu sekä laskujen hyväksyminen omien projektivastuidensa osalta.

6 § HENKILÖSTÖVALINNAT

Toimialajohtaja

Sen lisäksi, mitä hallintosäännön § 49 on säädetty, toimialajohtaja valitsee tuotevastuiden (toimintasäännön kohdat 3.1.3, 3.1.4. ja 3.2.1) esimiehet tulosalueen esimiestä kuultuaan ja sijoittaa (toimialan sisäiset siirrot) henkilöstön esimiehiä kuultuaan.

Tulosalueen esimies

Tulosalueen esimies valitsee tulosalueensa muun henkilöstön yksikön esimiestä ja tuotevastuupäällikköä kuultuaan. Hallintopäällikkö valitsee pysäköintipalveluiden henkilöstön tulosalueen esimiestä kuultuaan. Sijaisen virkaan tai toimeen valitsee tulosalueen esimies tai muu viranhaltija, jolle kyseisen viran- tai toimenhaltijan valitseminen kuuluu.

7 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Lautakunnan tai jaoston päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja kirjelmät allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa valmistelija tai pöytäkirjanpitäjä tai, jollei toimielin ole toisin valtuuttanut. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai projektijohtaja.

Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset.

Teknisen toimen alaan kuuluvat lupa-, avustus- ja muut hakemukset, joissa hakijana on Mikkelin kaupunki, allekirjoittaa tekninen johtaja. Projekteja koskevat hakemukset allekirjoittaa yksin tekninen johtaja tai projektijohtaja.

Varsinaisten allekirjoittajien ollessa estyneitä vastaavat allekirjoitusoikeudet ovat heidän sijaisillaan.