Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Vesiliikelaitoksen johtosääntö

Vesiliikelaitoksen johtosääntö

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtosääntö

Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2008 § 147
Voimaantulo: 1.1.2009

1 §
Liikelaitoksen nimi
Liikelaitoksen nimi on Mikkelin Vesiliikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Mikkelin Vesilaitos

2 §

Toimiala
Mikkelin kaupunginhallituksen alaisena toimivan Mikkelin Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa asiakkailleen erinomaista vettä toimintavarmasti ja edullisesti. Liikelaitoksen tehtävänä on myös jätevesien johtaminen ja puhdistaminen parasta käytettävissä tekniikkaa hyödyntäen sekä sadevesien hallittu johtaminen luontoon.

3 §

Johtokunnan kokoonpano
Kaupunginhallitus valitsee johtokuntaan kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi kahdeksasta jäsenestä on Vesilaitoksen henkilökuntaan kuuluva.

Kaupunginhallitus valitsee Vesilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen laitoksen henkilöstön esityksestä.

Johtokunta nimeää sihteerin ja hänen varamiehensä.

4 §

Johtokunnan tehtävä
Johtokunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata vesilaitoksen toimintaa sekä sen talouden ja hallinnon kehittämistä, ohjata ja valvoa toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteita sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeelliseta yhteistyöstä.

Johtokunta esittää kaupunginhalliutuksen ja valtuuston päätettäväksi seuraavat asiat:

1. vesihuollon toiminnan tavoitteet
2. vesihuollon taloudellinen tulos ja tilinpäätös
3. johtokunnan lainaottovaltuudet
4. virkojen ja toimien perustaminen
5. vesihuollon toiminta-alueen muutokset
6. vesilaitoksen johtajan valinta

Vesilaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksista sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on ensimmäisen kerran päättänyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

5 §

Johtokunnan ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty johtokunnan päätettäväksi, johtokunta päättää toimialallaan seuraavista asioista:

1. talousarvio ja toimintasuunnitelma
2. toimintakertomus
3. perusmaksut, tonttijohtomaksut ja liittymismaksut
4. lainanotto valtuuston hyväksymissä rajoissa
5. käyttöomaisuuden hankinta ja myynti kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
6. vesihuollon yleissuunnitelmat
7. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen vesilaitokselle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta
8. alueiden ja toimitilojen vuokraaminen
9. vesilaitoksen johtajan tehtävien hoitaminen hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa
10. vesilaitoksen henkilöstöasiat siinä laajuudessa kuin kaupunginhallitus on päättänyt, ja siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu vesilaitoksen johtajalle
11. valvoa vesilaitoksen etua ja edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asiossa
12. vesihuollon käyttömaksut, vesimaksu ja jätevesimaksu
13. päättää vesilaitoksen nimen kirjoittamisen oikeutetuista

6 §

Otto-oikeus

Johtokunnalla, sen puheenjohtajalla ja vesilaitoksen johtajalla on oikeus ottaa alaisensa viranomaisen päättämä asia. Ottamisessa sovelletaan, mitä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on säädetty kuntalaissa.

7 §

Esittely

Esittelijänä johtokunnassa toimii vesilaitoksen johtaja

8 §

Vesilaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Vesilaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa vesilaitoksen toimintaa sekä vastata johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, vesilaitoksen johtaja päättää laitoksen osalta seuraavista asioista:

1. suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.
2. vesilaitoksen toimintaan liittyvät muut suunnitelmat kuin yleissuunnitelmat
3. vesilaitoksen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja irtaimiston käyttö ja hoito
4. irtaimen omaisuuden myynti johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
5. vesi- ja jätevesimaksujen määrääminen ja maksuunpano
6. vesilaitoksen liittymissopimukset
7. vahingonkorvausvastuuta koskevat asiat johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
8. muut kuin johtokunnan päättämät maksut
9. vesilaitoksen henkilöstön valinnat ja henkilöstön sijoittaminen tulosyksiköihin

Vesilaitoksen johtajan osalta henkilöstöasiat päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija

Vesilaitoksen johtajan palkasta ja virkavapauden palkallisuudesta päättää kaupunginhallitus

9 §

Toimivallan edelleen siirtäminen

Johtokunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön 7 §:n mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa muissa kuin 8 kohdassa tarkoittamissa asioissa johokunnan alaisille viranhaltijoille ja työntekijälle.

Vesilaitoksen johtaja voi päätöksellään siirtää 10 §:n mukaista päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle.

Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksisät on pidettävä ajan tasalla olevaa rekistriä, josta ilmenevät asia, joita koskeva päätösvalta on siirretty, sekä viranomainen, jolle päätösvalta on siirretty.

10 §

Nimenkirjoitus

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja pöytäkirjan otteen todistamisesta noudatetaan, mitä kuntalaissa on säädetty.

Vesilaitosta koskevat asiakirjat allekirjoittaa vesilaitoksen johtaja, ellei johtokunta toisin päätä.

Päätökset, jotka viran- ja toimenhaltija tekee hänelle uskotun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.