Arava-vuokra-asunnot

Kaupungin arava-vuokra-asuntokanta on noin 5000 asuntoa. Asunnot on pääosin rakennettu valtion aravalainalla tai korkotuella. Asunnot ovat pääosin kaupungin vuokrataloyhtiön, Mikalo Oy:n omistuksessa. Hakijoista lähes 80 % on ollut 1 - 2 henkilön ruokakuntia.

Palveluopas

Kaupungin arava-vuokra-asuntokanta on  noin 5000 asuntoa. Asunnot on pääosin rakennettu valtion aravalainalla tai korkotuella. Uusia asuntoja rakennetaan hyvin vähän. Asunnot ovat pääosin kaupungin vuokrataloyhtiön, Mikalo Oy:n omistuksessa.  Hakijoista lähes 80 % on ollut 1 - 2 henkilön ruokakuntia. www.mikalo.fi

Mikkelin kaupungin vuokra-asunnot ovat  Mikalo Oy:n omistuksessa. Mikalo myös valitsee asukkaat asuntoihin. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Asunnontarpeen mukaan hakijat luokitellaan  kiireellisyysryhmiin.  Asuntoa tarjotaan puhelimitse, postin tai sähköpostin kautta.

Asuntohakemus on voimassa 3 kk. Mikäli hakemuksen voimassaolon aikana ei ole sopivaa asuntoa löytynyt, hakemuksen voi  uudistaa sähköpostilla tai soittamalla asukassihteereille.  Uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos olosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja liitteet on toimitettava viimeistään sopimuksen teon yhteydessä
• kopiot verotustodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen (18 vuotta täyttäneiltä)
• palkkatodistus, muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista (18 vuotta täyttäneiltä) tai  opiskelutodistus
• todistus omaisuuden käyvästä arvosta
• kopio passista, jos olette maahanmuuttaja. Passiin tulee olla merkittynä oleskelulupa ja status, jos hakija tulee  Pohjoismaiden tai Euroopan Unionin ulkopuolelta
• raskaustodistus
Erotilanteessa
• todistus avioeron vireilläolosta
• sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista)
Mahdolliset vähennykset; jos haluatte, että vähennykset otetaan huomioon, teidän tulee esittää:
• todistus maksetuista elatusmaksuista
• selvitys hakijaruokakunnan yhteenlasketuista veloista

Asukasvalintaperusteet arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin

Valittaessa asukkaita arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin noudatetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta sekä vuokra-asuntojen korkotuesta annettujen lakien säännöksiä ja näiden lakien nojalla annettuja muita säännöksiä. Asukasvalinnan perusteina ovat em. lakien mukaan hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Valtion tukemat arava- ja korkotukiasunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Vaikka tulorajoja ei enää ole, ei itse tuloarvostelu ole kuitenkaan poistunut. Hakijaruokakunnan tulot kuuluvat edelleenkin asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä hakijaruokakunnan asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa ja ne on otettava huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Varallisuusrajan ylittäjilläkin on mahdollisuus saada asunto sellaisissa tapauksissa kun muita kiireellisiä asunnonhakijoita ei ole.  Asukasvalintaperusteisiin voi tarkemmin tutustua www.ara.fi

Asukasvalinnoissa huomioidaan myös asukkaan entinen asumishistoria. Mahdolliset häiriöntuotot tai vuokravelat saattavat olla asunnonsaannin esteenä. Erityisehdoilla näiden hakijoiden asuttaminen voidaan harkiten järjestään. Mahdollisesta asuttamisesta lisätietoa antaa asukassihteerit Mikalo Oy:ssä.

Varallisuusrajat arava- tai korkotukivuokra-asuntoon

Arava- tai korkotukivuokra-asunnon asukkaaksi ei valtioneuvoston asetuksen mukaan saa valita, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea.
Muutoin varallisuus otetaan huomioon asukkaaksi valitsemiseen vaikuttavana tekijänä.
Hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus tulee ottaa huomioon, jollei sen arvo ole vähäinen ja jollei se ole välttämätön hakijan elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut suosituksen varallisuuden huomioon ottamisesta asukasvalinnassa (Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 10.6.2013). Suosituksen mukaisesti lasketut varallisuusrajat  Mikkelissä ovat:

Henkilöluku 1 2 3 4 5
euroa 50000 58000 63000 68000 70000

 

Varallisuus tulee arvostaa käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Käyvästä arvosta vähennetään ruokakunnan yhteenlaskettujen velkojen jäljellä oleva määrä.

Muiden yhteisöjen omistamat vuokra-asunnot

VVO-yhtymä Oyj on  rakennuttanut  Mikkeliin vuokratalokohteita, joita koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset. Asuntohakemukset jätetään suoraan yhtiölle. www.vvo.fi

Opiskelija-asuntoja Mikkelissä on MOAS:illa (Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy). Asuntohakemukset jätetään suoraan yhtiölle. www.moas.fi

Nuoriso asunnot on tarkoitettu kotoa itsenäiseen asumiseen siirtyville alle 25-vuotiaille nuorille. Asunnot sijaitsevat opiskelija-asuntojen yhteydessä. Asuntohakemukset jätetään Mikkelin Opiskelija Asunnot Oy:lle.