Erityisopetus

Oppilaille tarjotaan riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen varhainen aloittaminen ehkäisee ongelmien syvenemistä ja turvaa oppimisen ja kehityksen.

Palveluopas

Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen.

Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Erityisopetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai osittain/kokonaan luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee erityisen tuen aloittamisen, jatkamisen tai lopettamisen päätökset. Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja tehdään pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus. 

Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Koulut, joissa on luokkamuotoista erityisopetusta:

Autististen oppilaiden opetus  luokat 1-9
- Peitsarin koulu

Startti Plus luokat  1-3
- Urpolan koulu

Nivelluokka  luokat 1-6
- Urpolan koulu

Sairaalaopetus luokat 1-9
- Urpolan koulu
- Lyseon koulu

Luokkamuotoinen erityisopetus luokat 1-9
- Haukivuoren Aseman koulu
- Lähemäen koulu
- Tuppuralan koulu
- Ristiinan yhtenäiskoulu
- Mikkelin lyseon koulu
- Urheilupuiston koulu

Jokeri/Jopo 7-9
- Kalevankankaan koulu

Kehitysvammaisten oppilaiden opetus luokat  0-9
- Kalevankankaan koulu

 

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Erityisopetus:

Koordinoiva erityisopettaja, luokkamuotoinen erityisopetus
Tiina-Liisa Valtokari p. 044 794 5592
tiina-liisa.valtokari (at)  mikkeli.fi

Koordinoiva erityisopettaja, laaja-alainen erityisopetus
Suvi-Pia Ojamaa p. 040 129 4392
suvi-pia.ojamaa (at) edu.mikkeli.fi

 

Aiheeseen liittyvää materiaalia:

Tuen antamisen prosessi-kaavio

Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 1.-9. luokat (versio 1.8.2012)