Luonto ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Lisäksi kunta osallistuu luonnonsuojelulain valvontaan.

Palveluopas

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka on aiheellista suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkitykset, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kunta osallistuu luonnonsuojelulain valvontaan yhdessä Ely-keskuksen kanssa ja kerää ja välittää tietoa kunnan alueella olevista arvokkaista luontokohteista.

Luontoraportit

Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Mäntyharjun sekä Pertunmaan kuntien arvokkaat luonto- ja luontoretkikohteet on koottu kuntakohtaisesti laadittuihin raportteihin. Raportissa on kuvattu kunnan alueen luonnonolot sekä koottu tiedot alueen linnustosta ja putkilokasveista. Lisäksi raportissa on esitelty alueen arvokkaat luontokohteet, joita ovat Natura 2000 –alueet, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, luonnonsuojelualueet, suojellut luontotyypit, luonnonmuistomerkit ja arvokkaat lajiesiintymät. Viimeisimmät luontoraportit ovat valmistuneet Mikkelistä, Mäntyharjulta ja Pertunmaalta. Lisäksi luontotietoja kootaan mm. kaavoitusta varten laadittaviin taustaselvityksiin.

Vuonna 2011 Mikkelistä kartoitettiin metsien monimuotoisuusohjelma Metsoon soveltuvat kohteet. Inventoidut kohteet ja niiden soveltuvuus Metso -ohjelmaan on kuvattu vuonna 2012 julkaistussa raportissa.

Luontokohteet

Luonto- ja retkikohteita löytyy Seutuhaku-palvelusta, kategoriasta vapaa-aika. Palvelu toimii mm. Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan alueilla.

Luonnonsuojelualueita

Urpolan luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715
hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Palvelun tuottaa