Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto on oppilaan/opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät.

Palveluopas

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja sen mukaiset palvelut koskevat esiopetusta, perusopetusta sekä nuorten lukio- ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Toiminta on siis sekä 1) yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa, oppitunneilla ja koulun/oppilaitoksen käytännöissä että 2) yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä opiskeluhuoltopalvelut. Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattori-, psykologi- ja koulu/opiskeluterveydenhuollon palveluita. Hyvä oppilashuolto edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä.

Opiskeluhuoltoa ohjaavat laki, opetussuunnitelmat ja erilaiset ohjeistukset.

Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Esiopetus

Oppilashuolto esiopetuksen opetussuunnitelmassa   

Neuvola järjestää esiopetuksen kouluterveydenhuoltopalvelut ja Lasten kehityksen tukiyksikkö oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 31.12.2016 saakka. Sen jälkeen Palvelut järjestää Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ESSOTE.

Perusopetus

Oppilashuolto perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilaan tuen käsikirja

Lukiokoulutus

Opiskeluhuolto lukion opetussuunnitelmassa

Mikkelin lukion opiskeluhuolto

Ristiinan lukion opiskeluhuolto

Perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuoltopalvelut

kuraattorit ja psykologit

kouluterveydenhuolto

opiskeluterveydenhuolto

Tietoa hyvinvoinnista ja mielenterveydestä lapsille, nuorille ja aikuisille

Rehtori

 • vastaa koulussa tehtävästä oppilashuoltotyöstä
 • tukee hallinnollisin ratkaisuin ja järjestelyin ehkäisevän oppilashuoltotyön ja oppilaiden tukitoimien toteuttamista
 • huolehtii siitä, että toimintamalleja ja oppilashuoltotyötä kehitetään koulussa

Erityisopettaja

 • toimii tiiviisti luokan- ja aineenopettajan apuna tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa sekä opetuksen suunnittelussa
 • kartoittaa oppilaiden luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä luetun ymmärtämistä erilaisten testien avulla
 • tuo oppilashuoltoryhmään erityispedagogisen näkemyksensä oppilaiden taidoista, vahvuuksista ja tuentarpeista suhteessa muihin saman ikätason oppijoihin

Oppilaan ohjaaja

 • osallistuu oppilashuoltoryhmään oppimiseen, opetusjärjestelyihin, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin sekä uraohjaukseen liittyvien asioiden erityisasiantuntijana 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

 • tukevat lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä, yhteistyössä vanhempien/huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa.
 • tapaavat kaikki oppilaat säännöllisesti terveystarkastuksissa

Koulupsykologit

 • heidän tavoitteena on poistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja luoda koululaisille heidän oppimisedellytyksiään parhaiten vastaavat opetusjärjestelyt
 • oppimisvaikeuksien, työskentelytaitojen ja tarkkaavaisuuspulmien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja seuranta tuen eri tasoilla
 • toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa

Koulukuraattorit

 • ovat koulun sosiaalityöntekijöitä
 • kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä
 • oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat
 • myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa
 • hyvä käytäntö alakouluilla on, että opettaja on yleensä ensin yhteydessä huoltajaan ohjatessaan oppilaan asiaa kuraattorille tai sopiessaan yhteispalavereja