Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa muun muassa pitämällä katselmuksia ja antamalla korjauskehotuksia.

Palveluopas

  • rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennukset on rakennettava rakenteellisesti käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja turvallisiksi, säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, ympäristöön sopeutuviksi ja sellaisiksi, ettei niistä aiheudu naapurille tai ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavat ulkovarastot, jätesäiliöt tai -katokset ja vastaavat rakennelmat on tarvittaessa suojattava istutuksin tai aidalla.

Käyttämättömät rakennukset on taajama-alueilla suojattava niin, etteivät asiattomat pääse niihin sisälle. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden säilyminen vaarannu. Käytöstä poistetut kaivot ja muut vaaralliset rakennelmat on peitettävä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa.

 

Ilmoitus ympäristön epäkohdasta

Rakennetun ympäristön epäsiisteydestä tai muusta epäkohdasta voi ilmoittaa kirjallisesti. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Asiasta tulee julkinen, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Postiosoite:
Rakennusvalvonta
PL 33, 50101 Mikkeli

Sähköposti:
rakennusvalvonta(at)mikkeli.fi

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot