Rakennustyön aikainen valvonta

Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana.

Palveluopas

Lupapäätöksessä määriteltyjä lupaehtoja

 

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä luvanhakijalle suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Vastaavien työnjohtajien hakemuksien/ilmoituksien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta. Kutsu työnjohtajat mukaan lupapisteeseen työnjohtajan hakemuksen täydentämiseksi.
 • Töiden aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaan
 • Paikan merkitsemisen tilaaminen (asemakaavoitetulla alueella mittaus- ja kiinteistöt)
 • Erityissuunnitelmien kuten rakenne- ja lvi-suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta. Kutsu suunnittelijat lupapisteeseen lisäämään erityissuunnitelmat. Erityissuunnitelmia ei toimiteta paperiversioina rakennusvalvontaan.
 • Katselmuksien tilaaminen rakennushankkeen edetessä rakennusvalvonnasta (yhteystiedot)
 • Muiden mahdollisten selvitysten toimittaminen sekä
 • Muiden rakennuslupapäätöksessä määrättyjen aloittamiseen ja rakentamiseen liittyvien ehtojen noudattaminen

 

Työnjohtajat

 

Työnjohtajien hakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista.

Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kohteen vaativuuden mukainen koulutus ja pätevyys. Tehtävät, huolehtimisvelvollisuudet ja  pätevyysvaatimukset on kootusti esitetty Ympäristöministeriön sivuilla.

Työnjohtajan kelpoisuuden kulloiseenkin rakennushankkeeseen arvioi ja hyväksyy rakennusvalvonta.

Kutsu työnjohtajat mukaan lupapisteessä hakemuksen täydentämiseksi.

Hyväksyntä voidaan perua, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Vastaavan työnjohtajan vastuu päättyy loppukatselmukseen. Muutoin työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.

Vastaavan työnjohtajan lisäksi useimmissa rakennustöissä vaaditaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta (IV) vastaava työnjohtaja. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia. KVV ja IV työnjohtajat ilmoitetaan erikseen.

Henkilöltä, joka ei ole aiemmin toiminut Mikkelissä vastaavana työnjohtajana, vaaditaan hakemuksen liitteeksi todistukset pätevyydestä (opinto- ja työtodistukset).

Lomakkeet

 

Erityissuunnitelmat

 

Lupapäätöksessä määrätyt erityissuunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

Yleisempiä erityissuunnitelmia ovat:

 • pohjatutkimus- ja lausunto
 • rakennesuunnitelmat
 • lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmat (KVV/IV)

 

Rakennusluvassa vaaditut erityissuunnitelmat tulee tallentaa lupapisteeseen. Suunnitelmien tulee olla Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisesti laaditut ja pätevän suunnittelijan allekirjoittamat.

oimittaa rakennusvalvontaan yhtenä sarjana ja suunnitelmien tulee olla rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti laaditut ja pätevän suunnittelijan allekirjoittamat.

Suunnitelmien muuttuessa rakennusvalvontaan on aina toimitettava muutospiirustukset.

 

Katselmukset ja tarkastukset

 

Rakennuslupapäätöksessä määrätään tarvittavista katselmuksista sekä aloituskokouksesta, jotka varataan rakennusvalvonnan toimipisteiltä.

Aloitusilmoitus
Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 c §).
Aloitusilmoituksen voi tehdä rakennusvalvontaviranomaiselle sähköpostitse, puhelimitse tai Lupapiste -palvelun kautta.

Aloituskokous
Aloituskokouksessa käydään läpi hankkeen vaiheet sekä nimetään katselmuksilla mukana oltavat asiantuntijat.
Aloituskokous tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän kutsua koolle. Paikalla tulee olla rakennushankkeeseen ryhtyvä, työnjohtajat ja pääsuunnittelija. Kokous pidetään pääsääntöisesti rakennusvalvonnan paikallisessa toimipisteessä. Ennen aloituskokouksen varaamista tulee rakennusvalvontaan toimittaa vastaavan työnjohtajan hakemukset sekä vaaditut erityissuunnitelmat.
Aloituskokouspöytäkirjat

Katselmukset
Katselmukset tulee tilata hyvissä ajoin rakennusvalvonnasta työvaiheiden edistymisen mukaan. Katselmuksella tulee olla läsnä vastaava työnjohtaja.

Yleisimpiä katselmuksia ovat muun muassa:

 • rakennuspaikan merkitseminen (asemakaava-alueella tilataan mittaus- ja kiinteistöt- yksiköstä)
 • pohjakatselmus
 • raudoituskatselmus
 • rakennekatselmus
 • hormikatselmus
 • lvi-katselmus
 • käyttöönottokatselmus
 • loppukatselmus

 

Paikan merkitseminen
Rakennuspaikan merkitseminen asemakaava- ja palstoitusalueella tialtaan mittaus-ja kiinteistöt-yksiköstä:
Seppo Lemettinen (www.mikkeli.fi/palvelut/maastomittaus-ja-rakennusmittaus)
Toimita asemapiirros Seppo Lemettiselle ennen paikan merkitsemistä sähköpostitse tai Lupapiste-palvelun kautta (pakattuna CAD/DVG-tiedostona).

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto) ja loppukatselmus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta (MRL 153§). Katso rakennusvalvonnan lomake: Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta.

Näitä muuhun lakiin perustuvia tarkastuksia ovat muun muassa:

 • väestönsuojatarkastus
 • palotarkastus
 • sähkötarkastus

 

Rakennus tai sen osa voidaan ottaa käyttöön suorittamalla osittainen loppukatselmus. Osittaisessa loppukatselmuksessa huolehditaan siitä, että käyttöön hyväksyttävä rakennus tai sen osa on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Mahdollinen palo tai työmaapöly ei saa päästä käyttöön hyväksytyn rakennuksen osiin, joten sen tulee olla erotettu muusta työmaasta turvallisesti.

Rakennustyöt ja pihatyöt on oltava valmiina, rakennus kaikilta osin käyttöönotettavissa sekä määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimenpiteet on suoritettu loppuun ennen loppukatselmusta.

Loppukatselmuksen pitäminen luvan voimassaolon päätyttyä johtaa hallintopakkomenettelyyn ja rakennusvalvonnan taksan mukaisiin maksuihin.

Verohallinnon todistus lopputarkastukseen
1.7.2014 alkaen on esitettävä Verohallinnolta saatava todistus tietojen toimittamisesta osa-ja loppukatselmuksessa.
Verohallinnon lomakkeet.

 

Rakennusvalvonnan ohjeet
Rakennusvalvonnan lomakkeet