Rakennusvalvonnan luvat

Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin. Toimenpidelupa tarvitaan rakentamisessa, joka ei vaadi muutoin tarvittavaa valvontaa ja ohjausta. Toimenpideilmoitus on kevyempi lupamenettely, joka on tarkoitettu vähäisiin rakennustoimenpiteisiin.

Palveluopas

Luvan hakeminen

 

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lisätietoja: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi- sivulta

Koska Mikkelin kaupunki on saanut sähköisen arkistointiluvan, myös paperihakemukset syötetään Lupapisteeseen, jolloin käsittelyajassa tulee ottaa huomioon asian avaus ja asiakirjojen skannaus järjestelmään.

 

Luvanvaraisuus

 

Lupaa vaativat toimenpiteet on kerrottu alla.

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksistä, epäselvissä tapauksissa ota yhteys rakennusvalvontaan. Lupien hinnat löytyvät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

Rakennusjärjestys (Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi)

Rakennusvalvonnan maksut

 

Rakennuslupa

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai rakennuksen laajuustietojen muuttumiseen.

Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa, kuten esimerkiksi vesi- ja viemärijohtojen ja ilmanvaihdon uusiminen, kantaviin rakenteisiin tehtävät muutokset.

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen, kuten esimerkiksi lomarakennuksen muutos vakituiseen asumiseen, saunan rakentaminen asuinhuoneistoon tai autotallin muutos makuuhuoneeksi.

Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:

 • Rakennuksen rakentaminen.
 • Vanhan rakennuksen laajentaminen.
 • Sellainen korjaus- ja muutostyö joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.
 • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen, kuten lomarakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi.
 • Sellainen korjaus- ja muutostyö jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.
  Näitä ovat esim. kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin ja lvi-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet.

 

Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet kuten erilaiset rakennelmat kuten esimerkiksi terassin kattaminen, pienet varastot/katokset, mainoslaitteet, maalämpökaivon tai aurinkopaneelin asentaminen edellyttävät toimenpidelupaa.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen jota ei pidetä rakennuksena tai kun sillä on vaikutusta luontoon, ympäröivään alueeseen tai kaupunki- ja maisemakuvaan. Myös rakennuksen ulkoasua ja huoneistojärjestelyä muuttavat toimenpiteet vaativat toimenpideluvan.

Toimenpidelupa vaaditaan muun muassa seuraaviin hankkeisiin:

 • Rakennelma.
 • Yleisörakennelmat.
 • Vesirajalaitteet.
 • Erillislaitteet, kuten mastot.
 • Liikuteltavat laitteet.
 • Säilytys- ja varastointialueet.
 • Julkisivumuutokset.
 • Huoneistojärjestelyä koskevat muutokset.
 • Lämmitys- ja jätevesijärjestelmät.
 • Mainoslaitteet ja ikkunan peittävän mainoksen asettaminen.
 • Aita asemakaava-alueella, sen ollessa yli 180 cm
 • Kaupunkikuvajärjestelyt

 

Toimenpideilmoitus

Pienempiin hankkeisiin sovelletaan toimenpideilmoitusta. Tällaisia voivat olla muun muassa aidat rakennuksen ulkovärimuutokset, grillikatokset, huvimajat, jäteaitaukset tai maalämpökaivo sijainnin salliessa ilmoitusmenettelyn.

Toimenpideilmoitus on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin.

Toimenpideilmoitusta sovelletaan vähäisempiin hankkeisiin kuten:

 • Pienet rakennelmat kuten jäteaitaus, grillikatos yms.
 • Aita katusivulle rakennettaessa.
 • Aita 101-180 cm (yli 180 cm aita asemakaava-alueella vaatii toimenpideluvan).
 • Rakennuksen katteen tai ulkoverhousmateriaalin muuttaminen.
 • Maalämpökaivot pientaloissa (ei koske Ristiinan ja Suomenniemen alueita, joissa maalämpö vaatii toimenpideluvan, kunnes uusi rakennusjärjestys on hyväksytty)

Menettelyn mukaiseen rakentamiseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä. Rakennusvalvonta voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

 

Purkamislupa- ja ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella.  Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamisilmoitus tarvitaan purkamisluvan sijasta talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkulupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkulupaa ei vaadita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennus ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävä, tällöin riittää purkuilmoitus.

Edellytyksiä purkamisluvalle on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Jos purkamislupaa ei vaadita on rakennuksen tai sen osan purkamisesta tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyön alkamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa, perustellusta syystä, vaatia purkamisluvan hakemista.

Purkuluvan- tai ilmoituksen liitteenä tulee olla:

 • Asemapiirustus tai rekisterikartta, jossa on esitetty purettava rakennus.

 

 

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

 • Asemakaava-alueella.
 • Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.
 • Alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puiden kaatamisen toimintaohjeet -sivulla on tarkemmat ohjeet tonttipuiden kaatamiseen.

 

Kokoontumistilat

Kokoontumistiloja ovat yleisölle ja asiakkaille tarkoitetut päivä- tai iltakäytössä olevat tilat kuten kahvilat ja näyttelytilat.

Tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden määrän vahvistaa johtava rakennustarkastaja. Tätä osoittava ilmoitus on pidettävä nähtävillä kokoontumistilassa. Kokoontumistiloja suunniteltaessa ja rakentaessa tulee huomioida esteettömyys sekä henkilö- ja paloturvallisuus.

Kokoontumistiloja ovat muun muassa:

 • Ravintolat ja kahvilat.
 • Päivähoitolaitokset.
 • Koulut.
 • Urheilutilat.
 • Näyttelytilat.
 • Teatterit.
 • Kirkot.
 • Nuorisotilat.

 

Toimenpide- ja rakennuslupien voimassaoloajan jatkaminen

Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa. Jollei rakennusluvan mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa, purkamislupa tai maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

 • Alkuperäinen luvan tunnus.
 • Haettu pidennysaika.
 • Toimenpide.
 • Perustelut voimassaoloajan jatkamiseksi.

 

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu, Kaavoitus

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan.

Lisätietoja: Kaavoituksen poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu- sivulta.

 

Suunnitelmat ja liitteet

 

Hanki itsellesi luotettava ja ammattitaitoinen pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta koko hankkeen ajan, sekä pätevät erityissuunnitelmien laatijat. Pätevä pääsuunnittelija auttaa sinua myös luvan hakemisessa.
Lisää erityissuunnitelmista.

Muun muassa seuraavia asiakirjoja ja liitteitä vaaditaan lupahakemuksiin, muita erityistoimenpiteissä vaadittavia liitteitä tapauskohtaisesti (Lupaohje.pdf):

 • Selvitys suunnittelijoiden pätevyydestä 
 • Pääpiirustukset: asemapiirros, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset, asemakaava-alueella tonttileikkauspiirustus 
 • Hallintaoikeusselvitys: kuten vuokrasopimus tai lainhuutotodistus 
 • Karttaliitteet: tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta 
 • Rakennetapaselostus 
 • Energiataloudellinen selvitys: energiaselvitys, energiatodistus värillisenä ja lämpöhäviöiden tasauslaskelma.
  Pääsääntöisesti kaikissa yli 50 m² rakennuksissa. Omaan käyttöön tulevissa lomarakennuksissa riittää lämpöhäviöiden tasauslaskelma rakenteiden osalta. Energiatodistuslomakkeet (ympäristö.fi).

  Lisätietoja rakennustarkastajilta sekä www.ymparisto.fi 
 • Liite energiaselvitykseen - ilmanvuotoluvun valinta 
 • Selvitys naapurien kuulemisesta 
 • Ulkovärityssuunnitelma: kun toimenpide kohdistuu julkisivu- tai kattomateriaalien väritykseen 
 • Jätevesijärjestelmän rakennetapaselostus 
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä 
 • Palotekninen selvitys

  

Kaikki piirustukset ja liitteet tallennetaan hakemukselle Lupapiste- palveluun arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona. Piirustusten tulee olla mittakaavassa ja arkkikoon mukeisesti tallennettuja.

 

 

Yhteystiedot

 
Lupapiste