Sijaisperheille

"Sijoitettavalle lapselle tulee olla tilaa perheessä, kodissa, sydämessä sekä voimavaroissa"

Palveluopas

Tietoa sijaisvanhemmuudesta

Uusia sijaisperheitä tarvitaan lapsille, jotka eivät lastensuojelullisista syistä voi asua syntymävanhempiensa luona. Kotia tarvitsevat lapset ovat eri-ikäisiä; pääosin alle 12-vuotiaita, mutta myös murrosikäisille tarvitaan sijaisperheitä.  Sijoitukseen tulee myös sisarussarjoja, lapsia eri kulttuuritaustoista sekä lapsia, joilla on erityistarpeita, kuten jokin sairaus, vamma tai kehitysviiveitä.  Aiempiin elämänkokemuksiinsa liittyen sijoitettavilla lapsilla saattaa olla erityisiä vaikeuksia, minkä vuoksi he tarvitsevat tavallista enemmän hoivaa, huolenpitoa ja turvallisuutta sekä aikuisten aikaa ja huomiota. Suuri osa lastensuojelun sijoituksista tehdään toistaiseksi, mutta tarvitsemme myös perheitä, jotka ovat valmiita ottamaan lapsia lyhytaikaiseen sijoitukseen sekä kriisiluonteisesti tapahtuviin sijoituksiin.

  • Lyhytaikainen perhehoito

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaiseen perhehoitoon joko avohuollon tukitoimenpiteenä suunnitelmallisesti tai kriisitilanteessa akuutisti kiireellisenä sijoituksena. Pessin alueella lyhytaikaisessa perhehoidossa tehdään määräaikainen toimeksiantosopimus perhehoitajan kanssa. Lapsi voi palautua lyhytaikaisesta perhehoidosta takaisin omaan kotiin tai jäädä odottamaan pitkäaikaista sijoituspaikkaa.

  • Pitkäaikainen perhehoito

Pessin alueella pitkäaikaisesta perhehoidosta puhutaan, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus perhehoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olleessaan lapsi asuu oman kodin ulkopuolella. Lähes aina pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettu lapsi on huostaan otettu. Lain mukaan sijoituksen tarvetta ja kestoa tulee arvioida vuosittain.

Ryhtyisitkö sijaisvanhemmaksi

Koti on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, jossa hän saa mahdollisuuden läheisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Lastensuojelun perhehoidolla haluamme antaa kodin ulkopuolelle sijoitusta tarvitseville lapsille uuden mahdollisuuden turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä perhe-elämään. Hyvä sijaisperhe on tasapainoinen lapsiystävällinen perhe, jossa vietetään turvallista ja tavallista arkea, ja jossa lapsille on riittävästi aikuisten aikaa. Perhehoidossa lapsen kannalta tärkeää on mahdollisuus tavalliseen turvalliseen perhe-elämään, kiintymykseen sekä tunteeseen, että kuuluu perheeseen. Sijaisvanhemmuus on tiimityötä, jossa tiimiin kuuluvat niin lapsen syntymävanhemmat ja muut läheiset kuin sosiaalityöntekijätkin ja muut mahdolliset viranomaiset.

Sijaisvanhemmuus on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta myös haasteellista koko perheelle. Sen vuoksi tehtävään on tarpeellista valmistautua ennakkoon hyvin. Järjestämme sijaisperheeksi ryhtymistä harkitseville perheille mahdollisuuden valmennukseen PRIDE –ryhmävalmennuksena tai joissain tapauksissa perhekohtaisena valmennusprosessina.  Valmennus antaa hyvän pohjan tehtävässä toimimiselle. Sijaisperheelle annetaan sosiaalityön tukea koko sijoituksen ajan. Lyhytaikaisiksi sijaisperheiksi ryhtyviltä edellytetään PRIDE-valmennuksen lisäksi lyhytaikaista sijaisvanhemmuutta harkitsevien koulutusta.

Mikäli harkitsette sijaisperheeksi ryhtymistä, voitte täyttää sijaisvanhemmuuden perhelomakkeen ja toimittaa sen liitteineen Pessiin. Palautettuanne lomakkeen, otamme teihin yhteyttä. Pride-valmennukseen osallistuminen edellyttää lääkärinlausuntoa terveydentilastanne sekä lausuntoa perheenne olosuhteista kotikuntanne sosiaalitoimelta. Lausunnon pyytämistä varten teidän tulee palauttaa perhelomakkeenne mukana liitteenä oleva suostumus tietojen tarkistukseen.

Sijoittaminen perheeseen

Perhehoitoyksikkö Pessi etsii kunnan hakemuksesta lapselle sopivan sijais- tai kriisisijoitusperheen. Sopimuskuntien kaikki perhesijoitus- ja tukiperhetarpeet ohjautuvat Perhehoitoyksikkö Pessiin. Yksikkö huolehtii lyhyt- ja pitkäaikaisten sijaisperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijoituksen alkuvaiheen tuesta. Lapsen sijoitusprosessi etenee Pessin työntekijän ja sijoittavan kunnan työntekijän yhteistyönä työnjaosta sovituin tavoin. Pessissä mukana olevien kuntien kohdalla on käytössä yhtenäinen toimintaohjeistus vuoden 2014 alusta alkaen.

Sijoituksen aikainen tuki

Laki velvoittaa sijoittajakuntaa huolehtimaan perhehoitajalle annettavasta tarvittavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta. Sijaisperheelle on nimettävä oma vastuutyöntekijä lapsikohtaisesti.

Sijoituksen alkuvaiheen intensiivinen tuki

Perhehoitoyksikkö Pessi tarjoaa sijaisvanhemmille sijoituksen alun intensiivistä tukea, silloin kun lapsi sijoitetaan pitkäaikaisesti perheeseen. Intensiivinen tuki kestää ensimmäisen sijoitusvuoden ajan. Pessin sosiaalityöntekijä tapaa sijaisperhettä vähintään kuusi kertaa, pääsääntöisesti kotikäynneillä. Tapaamiset ovat suunnitelmallisia ja teemoitettuja. Osalla tapaamisista mukana on myös sijoitettu lapsi. Intensiivituki sisältää työskentelyä sijoitetun lapsen ja sijaisperheen muiden lasten kanssa. Pessin sosiaalityöntekijä osallistuu intensiivituen aikana myös lapsen asiakassuunnitelma-neuvotteluihin ja tarvittaessa muihinkin verkostokokoontumisiin. Lisäksi Pessin sosiaalityöntekijä pitää sijaisvanhempiin yhteyttä puhelinkontaktein.

Tuki ensimmäisen vuoden jälkeen

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa sijaisperheen tukemisesta ensimmäisen sijoitusvuoden jälkeen. Kunnat ovat sitoutuneet antamaan Pessin sijaisperheille tukea, joka minimissään pitää sisällään neljä tapaamista vuodessa. Näistä vähintään yksi on kotikäynti sijaisperheessä ja yksi lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelu. Pessi järjestää kuntien työntekijöille koulutuksia tuen sisällöistä. Pessin työntekijöitä on mahdollisuus myös konsultoida tarvittaessa.

Työnohjaus

Sijaisvanhemmille järjestetään tarpeen mukaan perhekohtaista työnohjausta tai ryhmätyönohjausta. Ennen työnohjauksen aloitusta tulee sijaisvanhemman ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sopia työnohjauksen toteuttamisesta. Työnohjaajan kanssa tehdään sopimus työnohjauksesta. Työnohjaaja laskuttaa ennalta sovitusti sijoittajakunnalta työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset. Pessin tehtävänä on organisoida ryhmätyönohjausta kuntien ilmoittaman tarpeen mukaisesti.

Täydennyskoulutus

Sijaisvanhemmille kustannetaan 1 – 2 vuorokauden maksullinen täydennyskoulutus vuosittain. Mikäli sijaisvanhemmat osallistuvat koulutustapahtumaan, johon on lapsille järjestetty omaa ohjelmaa, koulutustilaisuus maksetaan koko perheen osalta (sijaisvanhempien sekä biologisten lasten ja sijoitettujen lasten osallistumis‐ ja majoituskulut). Koulutuksesta ja sen kustannuksista on sovittava etukäteen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Pessin tarkoituksena on järjestää vuosittain täydennyskoulutusta sijaisperheille.

Vertaisryhmät

Etelä-Savon perhehoitajat ry järjestää vertaistapaamisia kerran kuukaudessa Perhehoitoyksikkö Pessin tiloissa. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki alueella toimivat sijaisperheet.

 

Perhehoidon käsikirjasta ja toimintaohjeistuksesta saat tietoa perhehoitoon liittyvistä asioista.

LOMAKKEET:

- Suunnitelma käynnistämiskorvauksen käytöstä

- Perhehoitajan matkalasku

- Lapselle maksetut käyttövarat

Yhteystiedot

Perhehoitoyksikkö Pessi
Vuorikatu 13
50100 Mikkeli

Yhteydenotot:

Perhesijoitusasiat:
sosiaalityöntekijä, puh. 044 794 5763

Tukiperheasiat:
sosiaalityöntekijä, puh. 040 129 4417

ohjaaja, puh. 050 311 7478