Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muu käyttö

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä on ilmoitettava etukäteen kaupungille. Yleisille alueille sijoitettavista laitteista, putkista ja kaapeleista on tehtävä sijoittamissopimus.

Palveluopas

Sijoittamissopimus

Johtojen, laitteiden ja kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle tarvitsee sijoittamissopimuksen. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Sijoittamissopimuksen hakemuksen suunnitelmakartan pohjana tulee olla ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500, PDF-tiedostona.

Poikkeavan mittakaavan käytöstä voidaan sopia tapauskohtaisesti hakemuksen käsittelijän kanssa. Lisäksi katualueella on esitettävä katusuunnitelma ja rakennetuilla viheralueilla vihersuunnitelma sekä poikkileikkaus rakenteiden sijoittamisesta. Suunnitelmasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan.

Sijoittamissopimuksen hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa ennen töiden aloittamista. Sijoittamissopimusta on haettava 2 - 3 viikkoa ennen katuluvan hakemista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin ei tarvitse sijoittamislupaa, liittymislupa ja katulupa riittävät.

Sijoittamissopimusta haetaan palvelussa Lupapiste.fi. Sijoitussopimuksen hyväksymisestä toimitetaan tieto hakijalle Lupapisteen kautta. Hakijan on hyväksyttävä sopimus Lupapisteessä ennen kuin sopimus on molemmin puolin sitova.

Katulupa

Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki ohjaa ja valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle ja että työkohde kunnostettaisiin tasoltaan vähintäänkin yhtä hyväksi, kuin mitä se oli ennen töitä.

Kaivutyöt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti, siksi katulupamaksu perustuu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja työn kestoon. Kaupungin ohjeistus ja valvonta perustuvat Kunnossa- ja puhtaanapitolakiin.

Katuluvan hakijan on noudatettava kaupungin ohjetta "Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset". Lisäksi kaupunki voi antaa tarpeellisia määräyksiä mm. liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai esteettömyyden varmistamiseksi.

Katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä ovat esimerkiksi:

- erilaiset kaivutyöt kuten putki- ja kaapelityöt

- kiinteistön rakentamis- ja korjaustyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta

- katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet

- tonttiliittymien rakentaminen sekä

- katu- tai yleiseltä alueelta tehtävät nostotyöt

- luvanvaraista on myös siirtolavojen, työmaakoppien ja rakennustarvikkeiden yms. väliaikainen säilyttäminen yleisellä alueella.

Mikäli katulupaa haetaan kaivutöille, hakemukseen on liitettävä valokuvat kaivettavasta kohteesta niin, että kuvien perusteella nähdään kohteen laatutaso ennen töiden aloittamista. Valokuvat toimitetaan Lupapiste-palvelun kautta. Töiden valmistuttua katuluvan hakijan on toimitettava Lupapiste-palvelun kautta vastaavat valokuvat viimeistellystä kohteesta.

Vuoden 2015 alusta lähtien katuluvasta perittävät maksut veloitetaan sen jälkeen, kun kohde on valmistunut. Palveluhinnaston mukainen maksu juoksee siihen saakka, kunnes katuluvan haltija on ilmoittanut kohteen valmistumisesta luvan myöntäjälle.

Katuluvasta peritään palveluhinnaston  mukaiset maksut.

Sijoittamissopimusta ja katulupaa haetaan osoitteessa Lupapiste.fi.

Yleisten alueiden muu käyttö

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii luvan. Lupa haetaan Lupapiste.fi palvelussa. Hakemuksen liitteeksi tulee selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Hinta määräytyy palveluhinnaston mukaisesti.

Yhteystiedot

Lupien hakemisen neuvonta toimistosihteeri Hannele Hiljanen, puh 040 129 4772

Sijoitussopimusten käsittely: Suunnitteluinsinööri Antero Cederström, puh. 044 794 3211

Katulupien ja yleisen alueen käytön lupien käsittely: kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki, puh. 044-794 3200

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@mikkeli.fi