Kemikaalit

 Pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Laajamittaisen kemikaalin varastoinnin - ja käytön valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaaraominaisuuksien perusteella. Ilmoitusrajan ylittyessä toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle kaksin kappalein vähintään kuukautta ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista. Ilmoituksen pohjalta tehdään päätös ja tarvittavat tarkastuskäynnit.

 Ilmoituksessa on selvitettävä: 

  • Toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot
  • Tuotantolaitoksen sijainti
  • Alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu
  • Tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit
  • Vaarallisten kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät
  • Milloin toiminta aiotaan aloittaa

 

Ilmoitukseen on liitettävä:

  • Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista
  • Käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista
  • Pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi
  • Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

 

Ilmoituslomakkeeseen tästä

Jos vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät eivät ylitä ilmoitusrajaa pelastusviranomaiselle, jää kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät asiat kemikaalien säilyttäjän vastuulle. Pelastusviranomainen voi kuitenkin puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin palotarkastusten tai muiden valvontakäyntien yhteydessä. Kemikaalisäädöksissä on myös annettu rajoituksia kemikaalien säilyttämiselle tietyissä tiloissa.

Kemikaaliturvallisuusasetus on tuonut vaarallisia kemikaaleja käsitteleville laitoksille uusia turvallisuusvelvoitteita. Laitosten tulee tehdä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä vuoden 2015 aikana. Lisätietoja tukes.fi.
 

Aiheeseen liittyvät lait, ohjeet, lomakkeet, linkit:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012

Kemikaalitiedonlähteitä:

www.tukes.fi (ohjeita, oppaita)

www.reachneuvonta.fi (uudet varoitusmerkinnät)

www.ttl.fi/ova (OVA-ohjeet, kansainväliset kemikaalikortit, ATEX)