Valvonta

Pelastuslaki

Uusi Pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011. Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien pohjalta. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Palotarkastuksilla valvotaan, että rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat huolehtivat rakennusten ja kiinteistöjen palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä varautuvat onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Valvontatyöhön liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskeva opastus- ja neuvontatyö. Palotarkastusten lisäksi pelastusviranomainen suorittaa asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa.

Lainsäädännön muutoksella kohdennetaan pelastuslaitosten valvonta nykyistä paremmin oman alueen riskien ja muiden erityistarpeiden mukaisesti. Vapautuvat resurssit kohdennetaan turvallisuusviestintään sekä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen.

Alla olevassa tiedostossa on ilmoitukset, joita pelastusviranomaiselle on tehtävä ja niiden odotettavissa olevat käsittelyajat.