Etusivu ›› Puiden kaataminen

Puiden kaataminen

puut_3.jpg

 

Puiden kaatamisen toimintaohje

 

Tarkista puita koskevat asemakaavamääräykset kaupungin verkkosivuilta: Kaavahaku

Epäselvissä tapauksissa voit tarkistaa asian jättämällä neuvontapyynnön rakennusvalvontaan www.lupapiste.fi tai rakennusvalvonta(at)mikkeli.fi. Liitä valokuva puusta / alueesta ja tarvittaessa karttaliite sähköpostin liitteeksi.

 


1. TONTILTA TAI RAKENNUSPAIKALTA VOIDAAN KAATAA PUITA ILMAN RAKENNUSVALVONNAN LUPAA TAI TARKASTUSKÄYNTIÄ, KUN KAIKKI EHDOT TÄYTTYVÄT

 • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
 • Puut eivät ole luonnonsuojelulaissa suojeltuja
 • Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Mikä on maisemakuvallisesti merkittävä puu, sen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen tarvittaessa tarkistuskäynnillä.
 • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään kolme kappaletta täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kun kaadetut.
 • Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
 • Ranta-asemakaava-alueilla tulee rantavyöhykkeellä jäädä kaatotoimenpiteen jälkeenkin riittävä suojapuusto.

 

Alle 9 cm runkomittaiset (rungon halkaisija 1m:n korkeudelta mitattuna) saa raivata tontilta ilman lupaa tontin haltijan toimesta.

Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

 • Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.
 • Tontin tai rakennuspaikan rajalinjalla kasvavien puiden kaatamisesta on aina sovittava naapurin kanssa.

 

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, on puiden kaatamiselle haettava rakennusvalvonnasta maisematyölupa tai arvio toimenpiteen vähäisyydestä (kohta 2).

Haittaa aiheuttava kasvillisuus tontin rajalla ks. Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 8 §.  Lakia valvoo poliisi, eivätkä sitä koskevat asiat kuulu rakennusvalvonnan toimivaltaan.

 


2. TONTILTA TAI RAKENNUSPAIKALTA PUIDEN KAATAMINEN, KUN EDELLYTETÄÄN RAKENNUSVALVONNAN SUORITTAMA TOIMENPITEEN VÄHÄISYYDEN ARVIOINTI (maksullinen).

 • Kiinteistölle ei jää enää kolmea kappaletta puita.
 • Halutaan kaataa puita enemmän kuin viisi
 • Kun kohdan 1 edellytykset kaatamiseen ei täyty ja haluat arvion tarvitseeko hakea maisematyölupaa.

 

Rakennusvalvonnasta on mahdollista pyytää toimenpiteen vähäisyyden arviointia (tarkistuspyyntö puiden kaatamiseksi).  Kaadettavaksi halutut puut tulee merkitä nauhoin. Tarkastuskäynnistä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu.

Katselmuspyyntö tilataan kaupungin verkkosivuilta: (lomake ei käytössä lintojen pesimäaikaan)
http://www.mikkeli.fi/lomakkeet/tarkastuspyynto-puiden-kaatamiseksi

HUOM. Katselmuksia ei suoriteta ja tilauksia ei oteta vastaan lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8.

 


3. MAISEMATYÖLUVAN HAKEMISTA EDELLYTETÄÄN

 • Asemakaavassa on puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä.
 • Yleiskaavassa määrätään maisematyöluvasta.
 • Puu on kooltaan kookas, puuryhmä, puukujanne tai vastaava tai sillä on maisemallisesti merkittävää arvoa.
 • Kaadetaan puita enemmän kuin viisi.
 • Rakennusvalvonnan tarkistuskäynnillä on edellytetty maisematyöluvan hakemista.

 

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelussa.
 

Lupahakemuksen liitteet:

Maisematyöluvan hakee aina kiinteistön haltija

 • Hallintaoikeusselvitys esim. kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus.
 • Karttaliitteet esim tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta
 • Asemapiirustus, johon on merkitty kaadettavat puut, säilytettävät puut ja mahdollisesti istutettavat puut (suunnitelmat kahtena kappaleena)
 • Kaupparekisteriote, kun yhtiö hakijana
 • Muut tarvittavat selvitykset ja lausunnot

 


Puiden kaataminen kaupungin vuokratonteilla

 

 • Vuokraehtojen mukaisesti:
  • ns. vanhoilla vuokratonteilla (vuokrasopimus tehty ennen 15.2.2005) vuokraushetkellä tontille kasvamaan jätetyt puut kuuluvat kaupungille ja kaupunki hoitaa tarvittaessa puiden poiston. Kaupunki ei kaada vuokralaisen itse istuttamia puita.
  • ns. uusilla vuokratonteilla (sopimukset 15.2.2005 alkaen) vuokraushetkellä tontilla olevat puut siirtyvät vuokralaisen omistukseen eikä kaupunki vastaa puiden poistosta.
 • Puiden poistossa noudatetaan rakennusvalvonnan ohjetta ”Puiden kaatamisen luvanvaraisuus”
 • Rakennusvalvonta veloittaa pyydetystä tarkastuskäynnistä maksun, joka peritään vuokralaiselta.

 

Kun lupa-asiat tai kaataminen on sallittua tämän ohjeen perusteella, voi puiden poistamisesta ottaa yhteyttä kaupungin vuokratontilla metsät ja vesialueiden yksikköön:
toimistosihteeri Kaarina Lotti
puh. 050 311 7074
kaarina.lotti(at)mikkeli.fi

Lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8. ei tehdä tonttipuiden kaatotöitä.

 


Taajamametsien ja viheralueiden puuston poisto

 

Puiden kaataminen kaupungin taajamametsissä ja viheralueilla:

Taajamametsät
Metsät ja vesialueet:
metsätalousinsinööri Annamari Huttunen, puh.044 794 3295
metsäpalveluesimies Hanna-Leena Kangasaho, puh. 044 794 3292
toimistosihteeri Kaarina Lotti, puh. 050 311 7074

Taajamametsät ja viheralueet

Rakennetut viheralueet
Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö:
kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen, puh. 044 794 3230

Viherympäristön ylläpito