Etusivu ›› Sisalto ›› Pohjavedet

Pohjavedet

Pohjavedet

Pohjaveden ehdoton pilaamiskielto on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:ssä. Kunnan ympäristöviranomaisen keskeisimpiä keinoja pohjavesien suojelussa on pohjavesialueiden huomioiminen erilaisissa lupapäätöksissä ja –määräyksissä, maankäyttöä koskevissa lausunnoissa, ympäristönsuojelumääräyksissä ja erilaisten ohjelmien ja strategioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Pohjavesien suojelussa ensiarvoisen tärkeää on yhteistyö eri tahojen kesken.

Etelä-Savossa on 154 tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. I ja II luokan pohjavesialueet jakautuvat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella seuraavasti:

Kunta I-luokka II-luokka
Hirvensalmi 2 kpl 2 kpl
Kangasniemi 3 kpl 1 kpl
Mikkeli 9 kpl 8 kpl
Mäntyharju 2 kpl 8 kpl
Pertunmaa 2 kpl 1 kpl

 

 

 

 

 

Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma

Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 on valmistunut vuonna 2010. Toimenpideohjelman taustalla on EU:n vesipuitedirektiivin pohjavesiä koskevat säännökset sekä direktiivi pohjavesien suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta. Ohjelmassa on tunnistettu ne pohjavesialueet, jotka eivät ole hyvässä tilassa ja joiden hyvä tila on uhattuna, ja niille on esitetty tarvittavat toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi.

POSKI-hanke

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista on selvitetty valtakunnallisessa, monivuotisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa (POSKI-hanke), jonka loppuraportti on valmistunut vuonna 2010.

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi sekä laadullisten että määrällisten kriteerien perusteella. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella on useita riskialueiksi määriteltyjä pohjavesialueita. Etelä-Savon Ely-keskuksen toimesta pohjaveden hankinnan kannalta tärkeille mutta riskinalaisille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, jotka sisältävät kuvaukset pohjavesialuetta uhkaavista riskeistä ja toimenpidesuositukset riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

Huosiuskankaan pohjavesialue
Parkatinkankaan pohjavesialue
Pohjaniemen pohjavesialue
Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueet
Vilkonharjun pohjavesialue

Koiralahden pohjavesialue
 

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 7944715
hanna.pasonen(at)mikkeli.fi