Etusivu ›› Sisalto ›› Rakennuslupakäsittelyn vaiheet

Rakennuslupakäsittelyn vaiheet

Lupakäsittelyn vaiheet
 

Ennakkokäsittely
Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan toivotaan olevan yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin voidaan käydä läpi luvan myöntämisedellytykset ja vaatimukset sekä saadaan lupahakemus liitteineen mahdollisimman täydelliseksi. Neuvontapyynnön voi tehdä Lupapiste.fi -palvelussa. Rakennustarkastajalle voi myös varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan.

 

Hakemus
Lupien käsittelystä vastaavat rakennustarkastajat, joiden vastuualueet ovat alueelliset: Mikkeli on jaettu pohjoiseen, eteläiseen ja keskustan asemakaavoitettuun alueeseen.

Lupahakemukset tehdään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennusvalvonnan käsittelijä käy lupahakemuksen läpi ja pyytää tarvittaessa mahdollisia täydennyksiä, lisäselvityksiä ja liitteitä.

Hakemuksen käsittely

Lomarakennuksia suuremmat kohteet tai kohteet, joissa on poikkeamisia määräyksistä ja säännöistä, käsitellään rakennuslupatyöryhmässä.

Rakennuslupatyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 8.00. Lupatyöryhmssä tarkastellaan haetun kohteen sopivuutta ympäristöön, esteettömyyttä, kaavanmukaisuutta, turvallisuutta ja teknisiä ratkaisuja.

Lupahakemuksesta pyydetään viranomaisen toimesta lausuntoja tarvittavilta tahoilta, kuten pelastuslaitokselta tai ympäristöpalveluilta, ellei niitä luvanhakijan toimesta ole jo lupahakemuksen liitteenä.

Lupapäätös
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, mitkä ovat edellytykset luvan myöntämiselle. Lupa myönnetään, jos edellytykset täyttyvät. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on maanantai ja päätöspäivä on tiistai. Lupapäätösluettelo on nähtävillä Mikkelin kaupungin virallisella ilmoitustaululla, rakennusvalvonnan ilmoitustaululla sekä Mikkelin kaupungin nettisivuilla. Rakennuslupapäätökset suuria kohteita lukuun ottamatta tehdään Mikkelissä viranhaltijapäätöksinä. Kaupunkikuvallisesti tai muutoin erittäin merkittävät hankkeiden päätökset käsitellään rakennuslautakunnassa.

Lupapäätösote julkaistaan Lupapisteessä keskiviikkona. Tarvittaessa päätösote lähetetään hakijalle postitse.

Päätöksen lainvoimaisuus
Luvan mukainen rakentaminen voidaan aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimusaika on umpeutunut eikä päätökseen ole haettu muutosta. Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk oikaisuvaatimusaika. Päätökseen tyytymätön, jonka etua päätös koskee, voi hakea muutosta päätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnalle. Oikaisuvaatimus toimitetaan Mikkelin kaupungin kirjaamoon.

Rakennuslautakunta käsittelee ja tekee päätökset oikaisuvaatimuksista. Rakennuslautakunnan päätöksistä valitusaika on 30 vrk ja valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Aloitusta ennen lainvoimaisuutta voi hakea perustellusta syystä rakennuslupahakemuksessa ilmoittamalla ja naapureiden kuulemisessa tiedottamalla. 

Luvan voimassaoloaika
Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmen vuoden sisällä tai saatettu loppuun viiden vuoden sisällä. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jos työtä ei ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Luvan voimassaoloajan jatkaminen
Luvan voimassaoloaikaan tai rakennustyön aloitukseen voi hakea jatkoa Lupapisteessä. Hakemuksessa tulee ilmetä syyt, miksi työtä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun.

Lupamaksu
Rakennusluvasta laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Lasku sisältää mm. lupamaksun, neliömaksun sekä muut mahdolliset kulut kuten paikan merkitseminen, aloituskokous, aloitus ennen lainvoimaisuutta sekä poikkeamisen käsittelyt. Naapureiden kuulemisesta viranpuolesta laskutetaan taksan mukaan.

Rakennustöiden aloittaminen (kts. sivu rakennustyön aikainen valvonta)
Tutustu lupapäätöksen ja siinä oleviin ehtoihin, joita on esimerkiksi:

  • Työnjohtajien ilmoittaminen rakennusvalvontaan
  • Rakennustöiden aloittamisesta ilmoittaminen rakennusvalvontaan
  • Rakennuspaikan merkitseminen
  • Erityissuunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan
  • Katselmusten tilaaminen rakennusvalvonnasta. Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta luvan voimassaoloaikana.
  • yms.

Muut vaaditut toimenpiteet löytyvät lupapäätöksen liitteestä: rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten.