Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 13.3.
13.3.2017 - 19:32
Kaupunginhallitus 13.3.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Lisäpykäliä oli kaksi, tontinmyynti FH Invest Oy:lle ja lainatakaus Vesiosuuskunta Majavalle.

Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 13.3.2017, päätökset pykälittäin

§ 83 Otto-oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen 23.2. asiakohdasta 19

Keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan 23.2.2017 pidetyn kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen asiakohdasta 19.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan.

§84 Etelä-Savon Koulutus Oy:stä työelämään ohjaamisen keskus

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen esittelivät kaupunginhallitukselle suunnitelmia työelämään ohjaamisen keskuksen perustamisesta.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§85  Osayleiskaavan muutos, Ecosairila

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Ecosairilan osayleiskaavan muutosehdotuksen, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

 

§86 Asemakaavan muutos, Ratinlampi

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen kannattamana, että kaavaehdotus hylätään, koska Ratinlammen alueella on merkittäviä luonnonarvoja ja uhanalaisia luontotyyppejä, jotka häviäisivät tai kärsisivät tässä kaavassa.

Asiasta äänestettiin, ja pohjaesitys voitti äänin 11 – 2, 1 tyhjä.

Pohjaesitystä kannattivat Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Petri Pekonen, Seija Kuikka, Jussi Marttinen, Vesa Himanen, Arto Seppälä ja Jaana Vartiainen.

Muutosehdotuksen puolella olivat Liikanen ja Lehkonen, tyhjää äänesti Outi Kauria.

§87 Asemakaavanmuutos Visulahden eritasoliittymä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Visulahden eritasoliittymää koskevan asemakaavan muutoksen.

§88 Taidemuseon rakentamisen jatkoselvitykset sekä Siilotontin kehittäminen

Kaupunginjohtaja esitti, että siilotontin rakentamista ja taidemuseon rakentamista koskevat päätökset tehdään valtuuston kokouksessa toukokuussa 2017.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösesityksen yksimielisesti.

Liitteenä valtuustoryhmien puheenjohtajien kannanotto 13.3.2017

§89 Konsernitilisopimuksen tililuottojen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2016 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

- Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,655 milj. euroa,
- Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,020 milj. euroa,
- Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulojen alitus 0,051 milj. euroa,
- Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,35 milj. euroa,
- Verotulojen alitus 1,368 milj. euroa,
- Valtionosuuksien alitus 0,624 milj. euroa,
- Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,042 milj. euroa,
- Investoinnit Rakennusten hankinta menojen ylitys 0,3 milj. euroa,
- Tilakeskuksen investointitulojen alitus 0,095 milj. euroa,
- Investoinnit Koneet ja kalusto, Sivistystoimi menojen ylitys 0,014 milj. euroa.

§90 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2016

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
-    liittää konsernitilipalveluun 25 milj. euron tililuottolimiitin,
-    avata Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin,
-  myöntää konserniyhteisöille tililuottoa liitteessä esitetyn mukaisesti.

§91 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Keskustelun aluksi jäsen Raine Lehkonen esitti, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Seija Kuikan esteelliseksi asian käsittelyyn. Kuikka poistui esteellisyytensä selvittämisen ajaksi kokouksesta, ja varapuheenjohtaja Arto Seppälä toimi puheenjohtajana.

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginlakimiehen kannantoton asiaan ja hän ilmoitti omana käsityksenään, että kyse on lausunnosta lakiluonnokseen, jossa ei ole sellaista intressiä, että Seija Kuikan osallisuus yksityisessä palveluntuottajassa synnyttäisi esteellisyyttä.

Asiasta äänestettiin, ja äänestyksessä annettiin 12 kyllä-ääntä (= Kuikka ei ole esteellinen). Kyllä-äänen antoivat seuraavat henkilöt: Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Petri Pekonen, Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Jussi Marttinen, Vesa Himanen ja Veli Liikanen. Raine Lehkonen oli esteellisyyden kannalla.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka ei ole esteellinen asian käsittelyssä.

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa äänestysten jälkeen. Pohjaehdotukset jäivät voimaan kaikissa kohdissa. Äänestystulokset kohdittain pöytäkirjassa.

§92 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Rahulan koulun lakkauttamiskäsittelystä

Kaupunginhallitus totesi, että menettely Rahulan koulua koskevassa asiassa on ollut asianmukaista, viittasi lausuntonaan Virpi Siekkisen ja Timo Halosen laatimaan selvitykseen ja yhtyi sen perusteluihin.

§93 (Salassa pidettävä)

§94 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esittelijä muutti esitystä lautakunnan esittämällä tavalla: "Mikkelin kaupunki esittää, että yksityistieasioiden tulevan hoitamisen kannalta pidetään ensiarvoisen tärkeänä perustaa maakuntatasolle elin, joka ratkaisee yksityisteiden ongelmia ensimmäisen asteen oikeusviranomaisena."

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen.

§95 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle

Kaupunginhallitus päätti pyytää Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa liitetiedostojen mukaisesti.

§96 (Salassa pidettävä)

§97 Palkanmaksupäivän muuttaminen kuun ensimmäisestä päivästä kuun 15. päiväksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin työntekijöiden palkanmaksupäivän muutoksen kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden 15. päivään. Muutos tulee voimaan heinäkuun alusta 2017.

§98 Kuntavaalit 2017, Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus vahvisti kokoonpanot.

§99 LISÄPYKÄLÄ: Tontin 491-4-18-5 myyminen / FH Invest Oy

Kaupunginhallitus päätti luovuttaa tontin 491-4-18-5 FH Invest Oy:lle perustettavan/perustetun yhtiön lukuun. Tontin kauppahinta määrittyy kaupantekohetkellä ja se saadaan kaavasta (kaupantekohetkellä voimassa oleva viimeisin elinkustannusindeksin pisteluku/1912) * 465.000 euroa. Tontin 5 luovutuksen yhteydessä luovutetaan samalla kauppakirjalla myös yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistus (1/3).

Kaupunginhallitus päätti samalla kohteen vuokraamisesta ostajalle siihen saakka, kunnes ostaja on saanut kohteeseen lainvoimaisen rakennusluvan, kuitenkin enintään kolmen vuoden pituiseksi ajaksi. Vuokran suuruus määritetään tavanomaisen 5 %:n vuosivuokran mukaisesti.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan kauppakirjan ja vuokrasopimuksen.

§100 LISÄPYKÄLÄ: Vesiosuuskunta Majavan lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Vesiosuuskunta Majavalle Suur- Savon Osuuspankilta otettavalle enintään 450 000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206.

Aiheeseen liittyvää