Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 14.12.
14.12.2015 - 20:08
Kaupunginhallitus 14.12.
nuija.jpg
Vuoden viimeisessä kokouksessaan kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman ja päivähoidon palvelusetelin periaatteet. Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Heli Huopaisen ja henkilöstöpäälliköksi terveystieteiden maisteri Merja Vihannon.

Päätökset pykälittäin

401 – 404 Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus lähetti kolme valtuustoaloitetta valmisteltaviksi toimialoille.

Kaupunginhallitus palautti takaisin valmisteluun aloitteen Ristiinan Pellosniemen alueen kehittämisestä ja yleisilmeen siistimisestä. Aloitteesta pyydetään kehittämisehdotus Miksei Oy:ltä ja lausunnot UPM-Kymmenen Pelloksen tehtaalta, Ristiinan aluejohtokunnalta ja Pelloksen kylätoimikunnalta.

405 Kaava- ja maakauppakatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

406 – 407 Asemakaavan muutokset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Ristiina ESE Kitereentien asemakaavan.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja lähiympäristön asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin ja Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) välisen esisopimuksen, jolla Senaatti-kiinteistöt luovuttaa Mikkelin kaupungille asemakaavaehdotuksen mukaiset yleiset alueet korvauksetta ja jossa samalla sovitaan, että erillistä maankäyttösopimusta ei solmita tulevan vähäisen lisärakennusoikeuden osalta. Esisopimus allekirjoitetaan ennen asemakaavan valtuustokäsittelyä ja lopullinen luovutus tehdään välittömästi sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

408 Tontin myyminen Rakennusliike Ola Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin 491-2-10-121 Rakennusliike Ola Oy:lle 533 000 eurolla. Kauppakirjalla siirtyy myös tontilla sijaitseva rakennus ostajan omistukseen ilman eri korvausta.

409 Naisvuoren uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Naisvuoren uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman. Peruskorjaus käynnistyy kesällä 2016, ja uimahalli on sen vuoksi kiinni noin vuoden ajan.

410 Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja muuttaminen Nuppulan päiväkodin ryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan ja ryhmistä muodostetaan yksi Nuppulan päiväkodin ryhmä 1.1.2016 alkaen tai heti, kun muutostyöt päiväkodiksi ovat valmiit.

411 Päivähoidon palveluseteli

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ottaa käyttöön yksityisessä päiväkotihoidossa palvelusetelin 1.8.2016 alkaen seuraavasti:
- 3 - 5-vuotiaiden hoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 760 euroa/kk
- alle 3-vuotiaiden hoidon palvelusetelin enimmäisarvo on kertoimella 1,5 eli 1 140 euroa/kk
- esiopetuksen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvo on kertoimella 0,5 eli 380 euroa/kk.

Esiopetuksen osuus 265,90 euroa/kk maksetaan erillisellä maksusitoumuksella. Näin esiopetuksen ja päivähoidon korvaus on yhteensä 645,90 euroa/kk/lapsi.

Esitykseen sisältyvät myös seuraavat periaatteet:
- Palvelusetelin enimmäisarvoon vaikuttavat 1 - 5-vuotiaan lapsen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa ja koko- tai osapäivähoidon tarve; vähäisempi hoidontarve pienentää palvelusetelin enimmäisarvoa.
- Palvelusetelin enimmäisarvoa tarkastellaan indeksikorotuksin.
-  Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parittoman vuoden keväällä 28.2. mennessä.
- Uusi indeksillä tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina seuraavan toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.
- Palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä, josta säädetään tarkemmin yksityisen päivähoidon palvelusetelikäsikirjassa.

412 Oppisopimuskoulutusmuutokset

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä opnnpisopimusten teoriajaksojen muuttamisen palkallisiksi vuoden 2016 alusta. Oppisopimuskoulutettaville tehdään määräaikaiset palvelussuhteet.

Muutos vahvistaa työllisyydenhoitoa, ja sillä on vaikutusta myös kaupungin imagoon. Palkallisuuden kokonaiskustannukset ovat noin 13 000 euroa vuodessa.

413 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Laki työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä edellyttää yhteistoimintasopimusta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Etelä-Savon TE-toimisto ja Kela maksavat omasta asiakastyöstään aiheutuvat kustannukset. Kuntien, TE-toimiston ja Kelan välisiä yhteisiä kustannuksia ei ole. Kuntien väliset yhteiset kustannukset lasketaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun määrä  suhteessa  koko TYP-verkostoon 1.1.2016. Jokainen kunta vastaa oman kuntansa alueella toimivan TYP-henkilöstön kustannukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoimintasopimuksen ja sopimukseen liittyvän kustannuslaskelman periaatteet vuodelle 2016 ja toiminnan organisoimisen vuoden 2016 ajaksi.

Sopimuksen toiminta ja resurssitarkastelu tehdään TYP-johtoryhmässä ja käsitellään TYP-verkoston jäsenyhteisöjen kaupungin- ja kunnanhallituksissa syksyllä 2016.

414 Karjala-Savotta -hanke

Kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta 3-vuotiselle projektille, jossa digitoidaan Karjalan tietoperintökokonaisuuden loput kirkonkirja-aineistot. Tietokannan valmistuttua aineisto luovutetaan arkistolaitokselle.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Karjala-Savotta hankkeen käynnistämiseksi 55 000 euron määrärahan ajalle 1.1.-30.6.2016. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa uudelleen rahoituspäätösten tultua keväällä 2016.

415 Työllisyysjaoksen asettaminen 2016-2017 ja sen täydentäminen ajalle 1.1. - 31.3.2016 valmistelemaan työllisyydenhoidon investointiohjelmaa

Kaupunginhallitus nimesi työllisyysjaoksen vuosille 2016-2017 seuraavasti:
Pekka Patama, palvelupäällikkö, puheenjohtaja, kaupunki
Johanna Will-Orava, perhepalvelujen johtaja, kaupunki
Heli Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, kaupunki
Harri Lankinen, toiminnanjohtaja, Mikkelin Toimintakeskus ry.
Merja Airas, kehityspäällikkö, sihteeri, kaupunki

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Armi Salo-Oksan ja Markku Turkian. Miksei Oy:tä ja TE-toimistoa pyydetään nimeämään edustajansa.

Työllisyysjaos toimii samalla työllisyyshankkeiden ohjausryhmänä. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. Työllisyysjaoksen kokoonpanoa täydennetään ajalle 1.1.-29.2.2016 valtuustoryhmien edustajilla, teknisen toimen ja hankintapalvelujen edustajalla. Täydennetty työllisyysjaos laatii kaupungille päivitettävän työllisyysohjelman aina valtuustokaudeksi. Jäsenet ilmoitetaan sähköpostitse jaoksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

416 Pientalojen energia-avustuksen myöntäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jossa kumottiin aiempi kaupungin päätös evätä pientalojen energia-avustus yksityishenkilölle. Avustus myönnetään heti kun valtuus avustuksen maksuun on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta.

417 Esitys kaupungin aterioiden hinnoiksi 1.1.2016 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi uudet aterioiden hinnat esityksen mukaisesti.

418 Vuoden 2016 Sportti- ja KulttuuriPassin saldo

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2016 Sportti- ja KulttuuriPassin saldoksi henkilöstölle 100 euroa/henkilö.

419 Etelä-Savon pelastuslaitoksen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Mikkelin kaupungin/Etelä-Savon pelastuslaitoksen paikalliset sopimukset vuosilta 2003 ja 2009. Mikkelin kaupunki/Etelä-Savon pelastuslaitos siirtyy noudattamaan valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia 15.3.2016 alkaen.

420 Virka- ja työehtosopimusten 2014 – 2016 toisen jakson palkankorotukset ja palkkataulukoiden tarkistukset

Kaupunginhallitus hyväksyi palkkataulukot.

421 Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen

Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöpäällikön virkaan terveystieteiden maisteri Merja Vihannon.

422 Suomen Terveystalo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Suomen Terveystalo Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen hankintapäätöksestä. Kaupunginhallitus jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta vaatimuksen tekijältä puuttuvan asianosaisaseman vuoksi.

LISÄPYKÄLÄT
424 Yhteistyösopimus Jukurit HC Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen, jonka arvo on 15 000 euroa. Yhteistyösopimuksen arvoon lisätään menestysbonus: jos Jukurit on mukana pudotuspelien 1. kierroksella, bonus on 2000 euroa, 2. kierrokselta bonus on 4000 euroa ja 3. kierrokselta 5000 euroa.

Yhteistyösopimuksen mukaan kaupunki saa muun muassa mainoksen pelipaitoihin ja jäähallin kuutioon. Lisäksi Jukurit järjestää koulukiertueen lähialueen kouluihin kaupungin valitsemalla teemalla. Koulukiertueen aikana jaetaan jokaiselle koululaiselle pääsylippu Jukureiden kotiotteluun.

Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että Jukurit on maksanut erääntyneet jäävuoro- ja muut maksut ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussumman maksamista.

425 henkilöstöjohtajan valinta

Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöjohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Heli Huopaisen.

Aiheeseen liittyvää