Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 15.5.: taidemuseo Graniittitaloon
15.5.2017 - 22:04
Kaupunginhallitus 15.5.: taidemuseo Graniittitaloon
taidemuseo1.jpg
Kaupunginhallitus näytti omalta osaltaan vihreää valoa sille, että taidemuseosta käynnistetään hankesuunnitelma. Sijaintipaikaksi kaavaillaan nykyisiä tiloja eli Graniittitaloa. Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että se hyväksyy Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisen esityksen mukaisesti.

Päätökset pykälittäin

§144: Mikkelin kaupungin suostumus Elkan sääntöjen muuttamiseen

Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin kaupungin suostumuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön sääntöjen muuttamiseen.

Sääntöjä muutetaan uudistuneen säätiölain mukaisiksi. Mikkelin kaupunkia koskevia muutoksia on kaksi:

Uusien sääntöjen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää säätiön hallitukseen kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen. Aiemmin ei ole ollut varajäsentä.

Toinen muutos koskee muiden hallituksen jäsenten nimeämistä. Hallituksen jäsenet ja heille kaksi varajäsentä nimeää jatkossa hallintoneuvosto. Aiemmin jäsenet nimesi valtuuskunta.

Raine Lehkonen, Olli Nepponen sekä Ari Liikanen ja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.

§145: Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuutetut ja varavaltuutetut

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi keskusvaalilautakunnan ilmoituksen uusista valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

§ 146 – 149 Taidemuseon hankesuunnitelma ja kolme valtuustoaloitetta taidemuseon sijainnista

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto kumoaa kesäkuussa 2016 tekemänsä päätöksen hankesuunnitelmasta, jonka mukaan taidemuseo sijoittuu Mannerheimintien varteen niin sanotulle Siilotontille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että käynnistetään hankesuunnitelman laatiminen Taidemuseon sijoittamiseksi museon nykyisten tilojen yhteyteen eli niin sanottuun Graniittitaloon. Varsinainen rakentamispäätös tehdään valtuustossa myöhemmin hankesuunnitelman hyväksymisen ja talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Keskustelun aikana Veli Liikanen (vihr.) teki Armi Salo-Oksa ja Juha Vuoren kannattamana seuraavan muutosesityksen: kaupunginvaltuuston 13.6.2016 § 78 tekemä päätös taidemuseon hankesuunnitelmasta pidetään voimassa. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se tekee päätöksen taidemuseon rakentamisesta siilo- ja myllytontille.

Asiasta äänestettiin, ja pohjaesitys voitti äänin 11 – 4. Liikasen esitystä kannattivat Veli Liikanen, Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.) ja Sari Teittinen (kok.).

Pohjaesitystä kannattivat Vesa Himanen (ps.), Outi Kauria (kesk.), Hannu Kilkki (sd.), Seija Kuikka (kesk.), Raine Lehkonen (sd.), Jussi Marttinen (ps.), Olli Nepponen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Petri Tikkanen (sd.) ja Jaakko Väänänen (kesk.).

Kaupunginhallitus myös käsitteli kolme taidemuseosta tehtyä valtuustoaloitetta:
- taidemuseolle rakennetaan tilat kokous- ja kongressikeskus Mikaelin yhteyteen
- taidemuseo rakennetaan kaupungintalon ja kirjaston viereen
- Graniittitalon kunto ja soveltuvuus taidemuseon käyttöön selvitetään.

Kaupunginhallitus antoi selvitykset aloitteisiin ja päätti lähettää ne edelleen kaupunginvaltuustolle.

§150: Asemakaavan muutos Valssimyllyn korttelissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osaa (Valssimylly) koskevan asemakaavan.

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Pöydälle jättämisestä äänestettiin, ja äänestystulos oli 11 – 4, joten asian käsittelyä jatkettiin. Veli Liikasen esitystä kannattivat Liikasen lisäksi Hannu Kilkki, Raine Lehkonen ja Petri Tikkanen.

Raine Lehkonen esitti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Raine Lehkonen jätti asiaan eriävään mielipiteen.

§151: Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovuttaminen JL-Rakentajat Oy:lle

Kohdat 151 ja 152 avattiin käsittelyyn yhtä aikaa.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus päättää pyytää kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovutusta (151 ja 152 §), hintatason määrittelyä ja kiellettyä valtiontukea koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta.

Keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti Petri Tikkasen kannattamana, että asia 151 palautetaan uudelleenvalmisteluun. Uudelleen valmisteluun palauttamisesta äänestettiin. Äänestystulos oli 11 – 4, joten asian käsittelyä jatkettiin. Lehkosen esitystä kannattivat hänen lisäkseen Hannu Kilkki, Jussi Marttinen ja Petri Tikkanen. Raine Lehkonen jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen ja päätti pitää asiasta ylimääräisen kokouksen 22.5. klo 16.

§152: Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovuttaminen Keskinäinen vakuutusyhtiö Eteralle

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus päättää pyytää kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovutusta (151 ja 152 §), hintatason määrittelyä ja kiellettyä valtiontukea koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta.

Lisäksi esittelijä lisäsi esitykseen ehdon, että Valssimyllyn kohdalla rakennusoikeuden luovutus tapahtuu vain, jos kyseessä olevaan kohtaan ei sijoiteta taidemuseota.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen ja päätti pitää asiasta ylimääräisen kokouksen 22.5. klo 16.

Raine Lehkonen esitti Petri Tikkasen kannattamana asian palauttamista uudelleenvalmisteluun. Äänestystulos oli 11 – 4 ja Lehkosen esitystä kannattivat hänen lisäkseen Kilkki, Marttinen ja Tikkanen. Asian käsittelyä jatkettiin. Raine Lehkonen jätti eriävän mielipiteen.

§153: Lausunto Ely-keskukselle Valtatie 5:n parantamiseksi

Kaupunginhallitus antoi lausunnon suunnitelmasta Valtatie 5:n parantamiseksi Mikkelin ja Juvan välillä.

Alkuperäisessä suunnitelmassa on esitetty, että Mikkeli kustantaa kokonaan Kinnarin eritasoliittymään tulevan kevyen liikenteen väylän rakentamisen.

Mikkelin kaupunki ja Liikenneviraston ovat neuvotelleet kustannustenjakoon muutoksen, jonka mukaan Kinnarin eritasoliittymän rakentamisaikaiset kustannukset jaetaan puoliksi. Ratkaisu pienentää kaupungin rakentamiskustannusta noin 250 000 euroa.

Rakentamisen jälkeen ylläpitokustannukset siirtyvät Mikkelin kaupungin vastuulle.

§154: Lausunto asemakaava-alueen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon lakimuutosluonnoksesta, joka koskee kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista asemakaava-alueen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi.

Kaupunginhallituksen mukaan Mikkelin kaupungilla ei ole huomautettavaa lakiluonnoksesta.

Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista asemakaava-alueella niin, että kiinteistöjä voidaan jakaa myös korkeussuunnassa.

§155: Rakennuttajainsinöörin virkanimikkeen ja kelpoisuuden muuttaminen sekä palkan määräytyminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennuttajainsinöörin vakanssin rakennuttajaksi ja väljentää kelpoisuusehtoja rakennusmestarin tai rakennustekniikan (AMK)-tutkinnoksi tai aiemmin suoritetuksi teknillisen oppilaitoksen rakennusteknikon tutkinnoksi. Aiemmin kelpoisuusehtona on ollut ammattikorkeakoulun insinööritutkinto tai aikaisempi insinöörin tutkinto.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3003,93 euroa.

§156: Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen

Mikkelin kaupungin uudistuvasta rakennusjärjestyksestä on annettu lukuisia lausuntoja. Kaupunginhallitus hyväksyi lausuntojen mukaiset tekniset korjaukset rakennusjärjestysluonnokseen ja päätti lähettää rakennusjärjestyksen kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti Petri Pekosen kannattamana seuraavia muutoksia:
- Rakennusjärjestyksen kohta 8.5.2, "Maisematyölupa", yleiskaava-alueella metsänkäsittely ja maanmuokkaus katsotaan vähäiseksi, jos se täyttää metsän sertifioinnin ja Tapion hyvän metsänhoidon kriteeri ja ei rajoitu 10 m lähemmäs vesistöä.
- Listatekstiin lisättäväksi seuraavaa: ”Suunnittelutarvealueelle tulee välittömästi laatia yleiskaava ja kaavoituksella tulee rajata rakentamiseen soveltumattomat maatalous- ja metsätalousalueet pois.”

Väänäsen esityksistä äänestettiin seuraavasti:
- Kohta 8.5.2: pohjaesitys voitti äänin 8 – 6, 1 tyhjä. Väänäsen esitystä kannattivat Väänäsen ja Pekosen lisäksi Himanen, Kauria, Kuikka ja Marttinen. Tyhjää äänesti Olli Nepponen.
- Listatekstin muutos: pohjaesitys voitti äänin 9 – 6. Väänäsen esitystä kannattivat Väänäsen ja Pekosen lisäksi Himanen, Kauria, Kuikka ja Marttinen.

Jussi Marttinen esitti Vesa Himasen kannattamana seuraavaa muutosta:
- Suunnittelutarvealueet 1 ja 2 ja niitä koskevat kartat tulee poistaa Mikkelin uudesta rakennusjärjestyksestä.
Äänestyksessä Marttisen esitystä kannatti vain Himanen, joten pohjaesitys voitti äänin 13 – 2.

§157: Lausunto kallionottoa koskevasta ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta

Ympäristöpalvelut on pyytänyt lausuntoa ympäristöluvasta. Jarmo Kemppainen hakee Tikkalan kylään ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa kivenlouhinnalle ja -murskaamolle. Alueella on SBS Betonilla lainvoimainen ympäristölupa tehdastoimintaan ja murskaamiseen. SBS Betonille on myönnetty ympäristölupa kallion murskaukseen 2016, josta Kemppainen on valittanut Vaasa hallinto-oikeuteen. SBS Betonin murskausluvassa on ehto, että murskaustoiminta voidaan aloittaa valituksista huolimatta.

Kemppaisen kallionotto voi muodostaa riskin betonielementtitehtaan toiminnalle. Louhinnasta ja murskauksesta Pitkäkallion alueella aiheutuva tärinä voi aiheuttaa riskin betonielementtien sitoutumisvaiheen kuivumiselle ja heikentää elementtien lujuus- ja laatuarvoja.

Esitys kaupunginhallituksen lausunnoksi oli seuraava:  

”Mikkelin kaupungin elinkeinopolitiikan ja työpaikkakehityksen kannalta on tärkeää, että Tikkalan lainvoimaisesti kaavoitetun koko teollisen yritystoiminnan alueen ja siitä jo käytössä olevan osan toiminta voi jatkua vaarantumatta. Myös EcoSairilan alue Metsäsairilassa on toinen kaupunkikeskustan liepeille syntymässä oleva vaikutuksiltaan samantyyppiselle tuotantorakenteelle sopiva maa-aluekokonaisuus. Metsäsairilan alueen kaavoitusprosessi on kesken. Uuden kantakaupungin osayleiskaavan ja asemakaavoituksen yhteydessä pienemmälle ja ympäristöä vähemmän haittaavalle teollisuudelle työpaikkoineen on löytymässä kohtuullisesti uusia maa-alueita, mutta toiminnan volyymi ja tuotantotapojen massiivisuus poikkeaa Tikkalan ja EcoSairilan alueista. Tulevaisuudessa Mikkelin kaupungilla on hyvä yritys- ja liiketonttireservi, joka mahdollistaa elinkeinoelämän kehityksen jatkuvuuden Mikkelin seudulla.”

Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen kannattamana lausuntoon täydennyksenä viittausta Kemppaisen ympäristölupahakemukseen.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että lausunnon alkuun lisättiin seuraava tekstikappale:

”Koska Kemppaisen kallionotto voi muodostaa riskin betonielementtitehtaan toiminnalle, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: - - - ”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen.

§ 158 Sodan ja rauhan keskus Muisti

Sodan ja rauhan keskus Muisti on perustamissuunnitelmansa mukaan Mikkelissä sijaitseva elämys- ja tietokeskus sekä virtuaalinen palvelu ja tietokanta. Tiloiksi on suunniteltu nykyisen Päämajatalon korttelia. Tarkoitus on, että toiminta käynnistyy joulukuussa 2019, joten ensimmäinen täysi toimintavuosi olisi 2020. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on 30 000 kävijää. (Linkki perustamissuunnitelmaan: https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/sodan_ja_rauhan_keskus_muisti_rapor)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki toteuttaa Sodan ja rauhan keskus Muistin seuraavalla perustamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla:
- Päämajatalo remontoidaan Sodan ja rauhan keskus Muistin tarpeisiin,
- sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön tehdään 250 000 euron suuruinen pääomasijoitus
- sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:öön tehdään 100 000 euron pääomasijoitus
- kaupunki sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:lle vuosittain 50 000 euroa  avustusta.

Kaupungin tuen edellytyksenä on, että Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus muodostaa esitetyn mukaisen, riittävän kokonaisuuden.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että lopullinen päätös Muistin perustamisesta tehdään kokonaisrahoituksen selvittyä kaupungin vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.

§159: Palveluorganisaatiouudistuksen toteuttaminen

Kaupungin palveluorganisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe käynnistyy uuden valtuustokauden alkaessa 1. kesäkuuta 2017, jolloin toimintansa aloittavat myös uudet lautakunnat. Samalla kaupungin toimialat muuttuvat palvelualueiksi.

Uudistus jatkuu kehittämällä kaupungin palveluorganisaatiota vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Uudistuksen tueksi elokuussa 2017 käynnistyy esimiesvalmennus, jonka ensimmäisenä painopisteenä on muutoksen johtamisen tukeminen. Organisaatiouudistuksen rinnalla käydään läpi sisäisten ja ulkoisten palveluiden työprosessit ja toimintamallit, johon osallistuu vaiheittain koko henkilöstö.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että henkilöstöorganisaatiouudistus ja tulosaluejako toteutetaan esitetyn mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

§160: Mikkelin kaupungin hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutamia muutoksia marraskuussa 2016 hyväksymäänsä hallintosääntöön, joka tulee voimaan 1.6.2017. Muutoksista osa on teknisluonteisia ja osa palveluorganisaatiouudistuksen suunnittelussa havaittuja päivittämistarpeita.

§161: Mikkelin aluejohtokuntien aluejako  

Osana hallintorakenneuudistusta on valmisteltu aluejohtokuntien aluejako. Keskustan ruutukaava-alueen sekä entisten kuntakeskusten ulkopuolisilta kyliltä on tiedusteltu, minkä aluejohtokunnan alueeseen ne haluavat jatkossa kuulua.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Mikkelin kaupungin aluejohtokunnan aluejaot (linkki).

§162: Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttaminen ja muuttaminen Sannan päiväkodin ryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen lakkautetaan ja siitä perustetaan Sannan päiväkodin ryhmä 1.8.2017 alkaen.

§163: Talouden seuranta 3/2017 ja määrärahamuutosesitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.3.2017 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset:
- valtionosuuksien alitus 1 145 400 euroa
- Otavan Opiston vuoden 2017 alijäämä 642 000 euroa
- konsernipalvelujen käyttötalouden tulojen lisäys 112 770 euroa ja lisämääräraha toimintamenoihin 7 300 euroa.

§ 164: Hankintaoikaisuvaatimus, Torkkelin Paperi Oy

Torkkelin Paperi Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen toimistotarvikkeiden hankinnasta tehdystä päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti, että hankintaoikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

§165: Strategian hyvinvointiohjelmien ja hyvinvointikertomuksen 2014–2017 seuranta ja vuoden 2016 toimenpiteiden toteutuminen

Mikkelin strategiassa on kolme tarkastelukulmaa, asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Kaupunginhallitus sai selvityksen strategian toteutumisesta ja päätti esittää selvityksen edelleen valtuustolle.

 §166: Luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö 1.1.2017 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt paikalliset sopimukset luottamusmiehistä. Päivittäminen oli tarpeen, koska osa henkilöstöstä siirtyi vuoden 2017 alusta Essoten palvelukseen.

§167: Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus ja palvelukuvaus 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 kumppanuussopimuksen. Sopimuksella kaupunki hankkii Mikseiltä elinkeinopolitiikan, elinkeinojen ja yritystoiminnan edistämiseen liittyviä palveluja.

Sopimuksen arvo on yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, josta matkailun Piste-palvelun osuus on 195 000 euroa.

Syksyllä 2017 tarkastellaan osana kaupungin palveluorganisaatiouudistusta myös Miksein ja kaupungin roolitusta tulevaisuudessa.

Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

§168: Suur-Savon Sähkön ilmoitukset osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä 2017

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan yhden Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen osalta.

Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Mauri Miettinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.. Arto Seppälän tilalle tuli varajäsen Kalle Nieminen.

§169: Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n yhteisen sähkönmyyntiyhtiön perustaminen

Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy suunnittelevat yhteisen sähkönmyyntiyhtiön perustamista. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää luvan Etelä-Savon Energia Oy:n esittämälle liiketoimintajärjestelylle, jossa sähkönmyynti siirretään yhteiseen uuteen yhtiöön.

Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Mauri Miettinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Arto Seppälän tilalle tuli varajäsen Kalle Nieminen.

§170: Muut asiat – varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiaisen selvitys päivähoidon tilanteesta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§171 – 175 Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus sai 171 §:ssä tiedokseen luettelon valtuustoaloitteista, joita ei ollut käsitelty vuoden 2016 loppuun mennessä. Vanhin vastausta odottava aloite on vuodelta 2006, ja se koskee tietojen antamista konsultti- ym. palvelujen hankinnasta.

Sen jälkeen kaupunginhallitus päätti lähettää edelleen valtuustolle vastaukset seuraaviin aloitteisiin, jotta valtuusto merkitsee vastaukset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa ne loppuunkäsitellyiksi:
- Kiinteistöveroprojekti - rakennustietojen täydentäminen ja eheyttäminen
- tietojen antaminen konsultti-, projekti- ja muiden työryhmien toimeksiannoista
- Mikkelin kaupungin ostotietojen julkaiseminen

Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjausten muuttamisesta on johtanut joihinkin tarkistuksiin. Linjauksia muutetaan niin, että ne tulevat voimaan 1.8.2017.

Keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Raine Lehkosen kannattamana vielä seuraavaa muutosta linjauksiin:  "Vuorohoitoa tarjotaan perheen tarpeen mukaan alkuopetuksessa olevalle lapselle, jonka vanhemmat ovat vuorotöissä."

Äänestyksessä annettiin 14 ääntä, joista kaksi tyhjää. Tikkasen ehdotusta kannatti 4 henkilöä ja pohjaesityksen kannalla oli 8 henkilöä. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Kuikka, Liikanen, Nepponen, Pekonen, Salo-Oksa, Teittinen, Vuori ja Väänänen. Tikkasen ehdotuksen puolella olivat Tikkasen lisäksi Kilkki, Lehkonen ja Seppälä. Tyhjää äänestivät Himanen ja Marttinen.

Linkki linjausten muutettuihin kohtiin (kasvatus- ja opetuslautakunta 27.4.2017).

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää