Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 2.5.2016
2.5.2016 - 19:58
Kaupunginhallitus 2.5.2016
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, konserniohjeen, sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman 2016-2017 sekä päivitetyn hankintaohjeen.

Kaupunginhallitus käsitteli listalla olleiden asioiden lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttämää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksistä, jotka koskivat koulujen johtamisjärjestelmämuutoksia eli koulujen rehtorien tehtävien yhdistämisiä. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen kumota kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.4. tekemät päätökset ja pysyttää viranhaltijapäätökset voimassa.

§ 142 Otto-oikeus, pöytäkirjamerkintä kokonaisuudessaan

”Listatekstiin lisätään kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja 21.4.2016. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka esitti Petri Pekosen ja Kati Kähkösen kannattamana, että kaupunginhallitus

- käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiin 21.4.2016 § 34 ja 39,
- kumoaa ko. kasvatus –ja opetuslautakunnan päätökset ja
- pysyttää sivistystoimenjohtajan päätökset § 25/5.4.2016 (koulunjohtaja Olli Mannisen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.8.2016), § 27/15.4.2016 (koulunjohtaja Hanna-Kaisa Pylkkäsen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.8.2016) ja § 28/18.4.2016 (koulunjohtaja Jari Jalkasen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.8.2016)
- edellyttää, että koulutoimi ryhtyy selvittämään kokonaisvaltaisesti peruskoulujen johtamisjärjestelyjä (esim. aluerehtorimalli) siten, että lopullinen päätös johtamisjärjestelyistä tehdään syksyn budjettikäsittelyn yhteydessä.

Lisäksi keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että asiassa käytetään otto-oikeutta ko. kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiin, mutta tässä yhteydessä ei toteuteta kokonaisvaltaista selvitystä johtamisjärjestelyistä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”Kyllä” ja ne, jotka kannattavat Seija Kuikan esitystä, äänestävät ”Ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 Kyllä-ääntä, 3 Ei-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että Seija Kuikan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Lisäksi merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.”

Seija Kuikan (kesk.) ehdotuksen kannalla olivat Armi Salo-Oksa (kok.), Vesa Himanen (ps.), Petri Pekonen (kesk.), Kati Kähkönen (ps.), Outi Kauria (kesk.), Olli Nepponen (kok.) ja Juha Vuori (kok.).

Kaupunginjohtajan pohjaesityksen puolesta äänestivät Hannu Kilkki (sd.), Raine Lehkonen (sd.) ja Jaana Vartiainen (sd.). Tyhjää äänesti Veli Liikanen (vihr.).

Raine Lehkonen jätti eriävän mielipiteen perustellen sitä sillä, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös oli oikea eikä otto-oikeuden käyttämiselle ollut perustetta.

§ 144 Mikalo Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Alanen ja toimitusjohtaja Hannu Sormunen esittelivät yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

§ 145 Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) toimintaohje käyttöön

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimintaohjeen vaikutusten ennakkoarvioinnin tekemiseen. Vaikutusten arviointia tarkastellaan eri näkökulmista kulloisenkin päätöksen tarpeen mukaisesti. Elinkeinoihin ja yrittäjyyteen vaikuttavissa päätöksissä tehdään yritysvaikutusten arviointi. Ennakkoarviointi lisää valmistelun läpinäkyvyyttä. Lisäksi arvioinnin avulla luottamushenkilöt voivat ottaa vastuuta päätöksenteon vaikutuksista.

Asiaa esitteli kaupunginhallitukselle hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

§ 146 Konserniohje

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupungin päivitetyn konserniohjeen.

Kuntalain mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin seuraavista:
- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- konsernin sisäisistä palveluista
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Asiaa esitteli kaupunginhallitukselle konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

 § 147 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2016-2017

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen suunnitelman.

Sisäisen tarkastuksen suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet, seuranta ja raportointi toteutetaan jatkossa osana prosesseja, toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista ja että se huomioidaan päätöksenteossa.

Asiaa esitteli kaupunginhallitukselle konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

§ 148 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Ohjeiden päivittäminen oli tarpeen kuntalain muutoksen vuoksi: Kuntalakiin on lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2014. Silloin päivitetyllä ohjeella ei kumottu aiempaa ohjetta, mutta nyt päivitetystä versiosta on muun muassa poistettu päällekkäisyydet.

Samassa yhteydessä on päivitetty sisäisen tarkastuksen toimintaohje, johon on lisätty konsernitarkastajan tehtävänkuvaus ja täsmennetty tarkastusta koskevaa tietojensaantioikeutta.

Asiaa esitteli kaupunginhallitukselle konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

§ 149 Mikkelin kaupungin hankintasääntö, muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden hankintasäännön ja päätti edellyttää sen noudattamista kaupunkikonsernissa. Kaupunkikonsernin yhtiöt noudattavat hankintasääntöä, kun se ei ole ristiriidassa osakeyhtiölain tai muun lainsäädännön kanssa. Kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 315 hyväksymä hankintasääntö kumotaan ja liitteenä oleva uusi hankintasääntö tulee voimaan heti.

Hankintasääntö päivitettiin vastauksena SDP:n valtuustoryhmän kirjallisen kysymyksen pohjalta. Kirjallinen kysymys koski hankintaperiaatteiden ja hankintakriteerien toteutumisen ohjausta ja valvontaa tarjouspyynnöissä sekä hankintasopimuksissa.  

Hankintasääntöä muutettiin siten, että taloudellisesti merkittävistä tarjouspyynnöistä ja niiden sisällöistä päätetään etukäteen toimielimissä. Valmistelun yhteydessä ilmeni myös tarvetta tarkentaa IT-hankintojen toimintatapaa järjestelmien kokonaisarkkitehtuurin ylläpitämiseksi.

Asiaa esitteli kaupunginhallitukselle hankintapäällikkö Jarmo Autere.

§ 150 Terveysvalvonnan johtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti valita terveysvalvonnan johtajan virkaan määräajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja ja filosofian tohtori Maria Närhisen.

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin,
- että virka täytetään 1.10.2016 alkaen
ja täydensi esitystä siten,
- että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään keskusteluja Maria Närhisen kanssa erityistehtävistä terveysvalvonnan johtajan virkan kuuluvien tehtävien lisäksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ja täydennetyn ehdotuksen.

§ 151 Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä 1.5. -31.12.2016 tarkennus

Edellisen kokouksen esittelytekstistä oli jäänyt puuttumaan oleellinen seikka, jolla kannustetaan henkilöstöä vapaiden pitämiseen. Kannustimena harkinnanvaraisten vapaiden pitämiseen työnantaja tarjoaa bonusta, jolla vapaan ajalta palkkaa vähennetään 85 %.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennuksen esitykseen.

§ 152 Järjestelmäasiantuntijan siirtäminen HR-kehittämisasiantuntijan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti siirtää Anne Nurmisen suostumuksellaan henkilöstöpalveluihin 9.5.2016 alkaen. Tehtäväkuvan muutoksesta johtuen järjestelmäsuunnittelijan nimike muutetaan tehtävää paremmin kuvaavaksi HR-kehittämisasiantuntijan tehtäväksi. Tehtäväkohtainen palkka on 3200,00 euroa/kk.

§ 153 Asuntomessualueen tonttihakemukset

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/1 vuokrataan Marianne Salmiselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

§ 154 Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutos / Väätämönsalmi

Kaupunginhallitus hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 § 155 Tontin 491-10-72-1 myyminen / Huuhkajankatu 2 / BG-liikekiinteistöt Oy

Esityksen mukaan.

§ 156 Mikkelin puhelinosuuskunnan osuuksien myynti konserniyhtiöille ja konsernin kokonaisäänivallan kasvattaminen Mikkelin puhelinosuuskunnassa

Kaupunginhallitus päätti myydä Mikkelin puhelinosuuskunnan osuudet, yhteensä 41 osuutta hintaan 16.352,06 euroa siten, että uudet omistajat huolehtivat varainsiirtoverosta, jäsenhakemuksesta ja osuusmaksun maksamisesta.

§ 157 Selvitys valtionosuuden perusteeksi ilmoitetusta opiskelijamäärästä/Otavan Opisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt selvityspyynnön Mikkelin kaupunginhallitukselle valtionosuuden perusteeksi ilmoitetusta opiskelijamäärästä Otavan Opistossa. Opiskelijamäärä voi olla sisäoppilaitosmuotoisena järjestetyn koulutuksen osalta enintään 50. Sisäoppilaitosopiskelijoita on kuitenkin ilmoitettu rahoituksen perusteeksi huomattavasti enemmän.

Kaupunginhallitus hyväksyi asiasta annetun selvityksen vastauksena selvityspyyntöön.

 § 158 St Michel ravit v. 2016

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin Ravirata Oy:n yhteistyösopimuksen. Kaupunki maksaa raveista kävijämäärien mukaan, enintään 25 000 euroa. Kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta ravien jälkeen, kun tarkat kävijämäärät ovat selvillä.

 § 159 Maista Luomu -ruokatapahtuma 2016

Esittelijä veti esityksen pois listalta. Asia valmistellaan uudelleen osana isompaa kokonaisuutta.

§ 160 Valtuustoaloite Ristiinan Pellosniemen alueen kehittämisestä ja yleisilmeen siistimisestä

Kaupunginhallitus päätti kahden äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksen hieman täydennettynä.

Keskustelun aikana valtuutettu Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Vesa Himasen (ps.) ja Jaana Vartiaisen (sd.) kannattamana vastausta muutettavaksi seuraavasti: ”Mikalo Oylle ei tässä vaiheessa anneta lupaa yksittäisten talojen purkamisesta, vaan pyydetään Mikseiltä selvitys talojen mahdollisesta yhtiöittämisestä omaksi yhtiöksi, jonka jälkeen päätetään asuntojen myynnistä. Selvitetään talojen mahdollinen myynti esimerkiksi Saimaan venematkailun ja vapaa-ajan käyttäjille. Talon purkaminen maksaa 70 000 – 10 0000 euroa. Yhtiöittämisen jälkeen yhtiön osakkeita voidaan myydä hyvin edullisesti jopa tasearvosta.”

Lisäksi Petri Pekonen (kesk.) kannatti Jaakko Väänäsen esitystä ja samalla esitti, että selvittämiseen otetaan lisäaika elokuun loppuun saakka, mitä kannatti Armi Salo-Oksa (kok.).

Kaupunginhallitus äänesti ensin Väänäsen esityksen ja Pekosen esityksen välillä. Pekonen voitti äänin 11 – 4.

Toinen äänestys käytiin pohjaesityksen ja Pekosen esityksen välillä. Kaupunginhallitus päätti äänin 5 – 10 esittää valtuustolle asiaa Pekosen esittämän täydennyksen mukaisesti.

Pekosen esityksen kannalla olivat Vesa Himanen, Outi Kauria, Hannu Kilkki, Seija Kuikka, Kati Kähkönen, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Jaana Vartiainen ja Jaakko Väänänen.                  

§ 161 Valtuustoaloite karavaanareiden houkuttelemiseksi Mikkeliin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

§ 162 Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hyväksyy eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja ottaa omissa tasa-arvosuunnitelmissaan huomioon peruskirjan sisältämät tavoitteet ja velvoitteet niiltä osin kuin niiden toteutuminen on kiinni kaupungin omasta päätösvallasta ja vaikutusmahdollisuuksista.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

§ 163 Valtuustoaloite valtuuston puheenjohtajiston toimikaudesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 164 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2015 mennessä

Kaupunginhallitus merkitsi luettelon tiedoksi.

Aiheeseen liittyvää