Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 6.2.
6.2.2017 - 19:32
Kaupunginhallitus 6.2.
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus on valmistellut kaupungin omistajapoliittisia linjauksia, jotka se lähetti kokouksessaan 6.2. eteenpäin valtuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus myös muun muassa myönsi toiminta-avustuksia ja hyväksyi kumppanuussopimuksia. Mikkelin Musiikkijuhlien kumppanuussopimuksen arvo muutettiin äänestyksen jälkeen 100 000 euroksi esitetyn 120 000 euron sijaan.

Kaupunginhallituksen päätökset pykälittäin 6.2.2017

§ 35 Vuoden 2016 kunniamerkkien luovuttaminen

Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraavat Tasavallan presidentin 6.12.2016 myöntämät kunniamerkit.

Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi
Myymäläpäällikkö Leena Teittinen
Maaseutuyrittäjä Jaakko Väänänen

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Fysioterapeutti Marja-Leena Kauppi
Yrittäjä Armi Salo-Oksa
Lastentarhanopettaja Jaana Vartiainen
Vanhempi konstaapeli Juha Vuori

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali
Hankevastaava Heikki Pyrhönen

Kaupunginhallitus päätti, että kunniamerkit luovutetaan 20.2.2017 kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

§ 36 Mahdollisuus hakea Mikkelin kaupungille perintöä

Kaupungille on toimitettu perukirja, ja Valtiokonttori on pyytänyt kaupungilta perinnön käyttämiseen liittyvän esityksen. Kaupunki on tehnyt Valtiokonttorille esityksen 1.2.2017.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§ 37 Tartu! Asiakasprosessin kehittämishanke 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleille

Mikkelin kaupunki on mukana Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa työllisyydenhoidon Tartu!-hankkeessa 2017 – 2018.

Hankkeessa kehitetään asiakaspolkuja vuoden työttöminä olleille aikuisille ja niille nuorille, jotka eivät ole työllistyneet puoleen vuoteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Toisena tavoitteena hankkeessa on tuottaa toimenpide-ehdotuksia työllisyydenhoitoon maakuntauudistuksessa.

Kaupungin omavastuuosuus on 48 330 euroa vuodelle 2017.  Esittelijä muutti esitystä niin, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa hanketta varten seuraavan seurannan yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen.

§ 38 Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustushakemukset vuodelle 2017

 Vuoden 2017 talousarviossa on kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia ja käyttövarausmäärärahaa varten yhteensä 792 000 euron määräraha. Kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

§ 39 Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välinen palvelusopimus v. 2016

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Mikkelipuistoyhdistys ry:n palvelusopimuksen vuosille 2016-2020 helmikuussa 2016. Sen jälkeen Mikkelipuistoyhdistys on muun muassa alkanut rakentaa uutta palvelurakennusta, jonka ansiosta puisto voi laajentaa palvelujaan. Mikkelipuistoyhdistys ry on esittänyt, että sopimushintaa korotetaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi 30 000 eurolla eli yhteensä 120 000 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun palvelusopimuksen vuosille 2016 – 2020 ja päätti, että kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Juha Vuori, Armi Salo-Oksa ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

§ 40 Kumppanuussopimukset Mikkelin musiikkijuhliin, Vaakunaralliin, St Michel raveihin ja Jurassic Rockiin liittyen

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimukset. Mikkelin Musiikkijuhlien sopimuksen arvoksi tuli äänestyksen jälkeen 100 000 euroa. Muiden kolmen tapahtuman sopimuksen arvot ovat 20 000 euroa kukin.

Keskustelun aikana sopimuksiin tehtiin useita muutosehdotuksia: 
- Jussi Marttinen (ps.) esitti Jaakko Väänäsen (kesk.) kannattamana, että Mikkelin Musiikkijuhlien sopimuksen arvo olisi 80 000 euroa esitetyn 120 000 euron sijasta.
- Outi Kauria (kesk.) esitti Veli Liikasen (vihr.) ja Petri Pekosen (kesk.) kannattamina, että Musiikkijuhlien sopimuksen arvoksi muutettaisiin 100 000 euroa.
- Petri Pekonen (kesk.) esitti Jussi Marttisen (ps.) kannattamana 5000 euron lisäystä Vaakuna-rallin sopimukseen.
- Jussi Marttinen esitti St Michel -ravien sopimussummaksi 30 000 euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus äänesti kolmesta kannatetusta ehdotuksesta:
- Kaupunginhallitus äänesti ensin Marttisen ja Kaurian esitysten välillä. Äänestyksessä Kaurian esitys voitti äänin 8 – 3, tyhjiä 4.
- Seuraavaksi kaupunginhallitus äänesti Kaurian esityksen ja pohjaesityksen välillä. Äänestyksessä Kaurian esitys voitti äänin 10 – 5.
- Vaakuna-rallin sopimuksen äänestyksessä pohjaesitys voitti  9 – 5, tyhjiä 1.

§ 41 Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma 2017

kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen käyttösuunnitelman. Aluejohtokuntien määrärahoista äänestettiin.

Esitystä täydennettiin lisäämällä 17 500 euron summa sulkeisiin seuraavassa tekstikappaleessa:

"Talousarviossa aluejohtokunnille ja kylien neuvottelukunnalle on varattu yhteensä 303.968 euroa, mistä summasta 156.968 euroa varataan Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalle. Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2016 §135 mukaisesti aluejohtokunnat ja määrärahat siirtyvät 1.6.2017 lukien hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuuteen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta jakaa Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalle varatun 156.968 euroa Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalle (17.500 euroa) ja aluejohtokuntien avustuksiin."

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Jaana Vartiaisen (sd.) kannattamana, että aluejohtokunnille ja kylien neuvottelukunnalle varattu määräraha jaetaan tasan kaikkien viiden aluejohtokunnan kesken. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 9 – 6.

§ 42 Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus -hankkeen kuntarahoitus 2017

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus -hankkeelle. Rahoitusosuus on enintään 13 494 euroa.

Hankkeen käynnisti Mikkelin ammattikorkeakoulu vuonna 2015. Hankkeen osatoteuttajana on Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus.

§ 43 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset.

Keskustelun aikana Veli Liikanen (vihr.) esitti, että kohtaan 3.2. lisätään virkkeen “Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia” tilalle: “Kaupungin uusien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan kaupunginvaltuutettujen oikeus saada yhtiöiltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.”

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

§ 44 Ei julkinen

§ 45 Anttolan Vanhan Hovin myyminen

Kaupunginhallitus päätti myydä Anttolan Vanhan Hovin alueen rakennuksineen Victorian Rose Oy:lle 400 000 euron kauppahinnalla.

§ 46 – 47 Tarkastusmestarin viran lakkauttaminen ja rakennustarkastajan viran avoimen vakanssin täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa tarkastusmestarin viran 1.4.2017 ja täyttää rakennustarkastajan viran samasta ajankohdasta alkaen.

§ 48 Kunta-alan sopimusratkaisu kaudelle 2017 – 2018, työajan pidennys 1.2.2017 - 31.1.2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kilpailukykysopimukseen perustuvat Mikkelin kaupungilla voimaan astuvat eri sopimusalojen työaikamuutokset.

§ 49 Yhteistoimintamenettelyn päättyminen Mikkelin kaupungin Essoteen siirtyneen henkilöstön osalta 31.12.2016

Kaupunginhallitus totesi esityksen mukaisesti, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstön yt-neuvottelut on katsottava päättyneiksi vuoden 2016 lopussa. Henkilöstö siirtyi Essoten palvelukseen 1.1.2017.

§ 50 Kuntavaalit 2017, vaalien ulkomainonta

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille,
- että ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan 22.3.2017 ja vaalimainosten pohjat ovat noudettavissa 15.3.2017 alkaen 
- ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin; taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voi olla Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden mukaisesti
- kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
- ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,
- että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.
- että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja jokaiselta puolueelta ja valitsijayhdistykseltä edellytetään kirjallinen ilmoitus kaupungin kansliaan vaalimainospaikkojen tarpeesta perjantaihin 3.3.2017 mennessä.

§ 51 Eron myöntäminen Paula Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää eron ja valitsee uuden varajäsenen Paula Mäkeläisen tilalle.

§ 52 Valtuustoaloite sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamisesta Mikkeliin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen tekniseen toimeen valmisteltavaksi. Vastaus on käsiteltävä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2017.

§ 53 Valtuustoaloite / Kiinteistöveroprojekti - rakennustietojen täydentäminen ja eheyttäminen

Kaupunginhallitus lähetti vastauksen uudelleen valmisteluun. Vastauksessa tulee esittää toimenpiteet kiinteistötietojen tarkistamiseksi.

§ 54 Kaupunginjohtajan työn arviointi

Kaupunginjohtajan johtajasopimukseen sisältyy vuosittainen arviointi ja kehityskeskustelu. Erillinen tiedote täällä.

§ 55 Muut asiat

Kaupunginhallitus sai kokouksen aluksi tilannekatsauksen Hyvinvoinnin virtaa -hankkeesta.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää