Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 7.11.
8.11.2016 - 8:09
Kaupunginhallitus 7.11.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä eli esitys vuoden 2017 tuloveroprosentiksi on 20,50. Myös kiinteistöveroprosentteihin esitetään pieniä korotuksia. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupungin uuden hallintorakenteen ja hallintosäännön. Uusi rakenne astuu voimaan 1.6.2017.

Päätökset pykälittäin

§ 399 Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaiset aiheet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

§ 400 Mikkelin kaupungin hallintorakenneuudistus

Mikkelin kaupungin hallintorakennetta uudistetaan. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi uuden hallintorakenteen ja uuden hallintosäännön ja samalla kumottavaksi entisen hallintosäännön ja entiset johtosäännöt.

Keskeiset muutokset:
- Mikkelin kaupunginvaltuuston koko on seuraavalla valtuustokaudella 51 valtuutettua.
- Uusi poliittis-hallinnollinen hallintorakenne ja uusi hallintosääntö tulevat voimaan 1.6.2017, josta lähtien Mikkelin kaupungissa on kolme palvelualuetta, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ja konsernipalveluiden palvelualue.
- Nykyinen hallintorakenne lakkaa toimielimineen uuden hallintorakenteen tullessa voimaan.

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset, joista äänestettiin:
- Pohjaesityksessä kaupunginhallituksen jäsenten määrä oli 11. Vesa Himanen (ps.) esitti Kati Kähkösen (ps.) kannattamana, että kaupunginhallituksessa olisi esityksestä poiketen 13 jäsentä. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 10 – 5.
- Pohjaesityksessä kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenten määrä oli 11 ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten määrä 13. Vesa Himanen (ps.) esitti Kati Kähkösen (ps.) esitti, että myös kasvatus- ja opetuslautakuntaan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan tulisi kumpaankin 13 jäsentä. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 8 – 7.
- Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että kaupungin alueelle perustetaan aluejohtokunnat pääosin Ristiinan, Suomenniemen, Anttolan ja Haukivuoren pitäjien alueille sekä Otavan aluejohtokunta korvaamaan lakkautettavan kyläasiain neuvottelukunnan toimintaa. Pohjaesitys voitti äänin 8 – 7.
- Aluejohtokuntien jäsenten määrä oli pohjaesityksessä 7. Vesa Himanen esitti Kati Kähkösen ja Jaana Vartiaisen (sd.) kannattamana, että jäsenmäärä olisi 9. Pohjaesitys voitti äänin 10 – 5.
- Lupa- ja valvontajaoston jäsenmäärä oli pohjaesityksessä 5. Jaakko Väänänen esitti Vesa Himasen kannattamana, että jäsenten määrä olisi 7. Pohjaesitys voitti äänin 10 – 5.

Hallintosääntöön esitettiin seuraavia muutoksia:
- Aluejohtokunnan tehtävät, Jaana Vartiainen esitti Jaakko Väänäsen kannattamana tehtäviin seuraavaa lisäystä: ”-- päättää valtuuston myöntämän toimintamäärärahan käyttösuunnitelmasta ja avustusten jaosta paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan”. Pohjaesitys voitti äänin 9 – 6.

§ 401 Kesätyöllistäminen 2017

Pohjaesitys oli, että kesätyöllistämiseen varattaisiin talousarvioon noin 400 000 euroa, jolla työllistettäisiin noin 300 koululaista ja opiskelijaa. Keskustelun aikana Arto Seppälä (sd.) esitti Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, että kesätyöllistämiseen myönnettäisiin lisää rahaa noin 200 000 euroa eli yhteensä kaikkiaan summa olisi 600 000 euroa. Summalla voisi työllistää lähes 500 nuorta. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 11 – 4.

Kesätyöpaikkojen hakuaika on helmikuussa, ja paikkoja haetaan kaupungin verkkosivujen www.mikkeli.fi kautta sähköisellä lomakkeella. Osa paikoista arvotaan. Tarjolla oleviin kesätyöpaikkoihin on mahdollista tutustua esimerkiksi 7. – 9.2.2017 pidettävillä RekryOn-messuilla Kulttuuritalo Tempossa.

§ 402 Mikkelin kaupungin edunvalvontamuistio

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn edunvalvontamuistion. Päätökseen lisättiin esittelijän täydennys, jossa todettiin, että muistio tuodaan kaupunginhallituksen keskusteltavaksi aina tarvittaessa, vähintään kolmen kuukauden välein. Keskustelun aikana Arto Seppälä (sd.) esitti Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 11 – 4.

§ 403 Ei julkinen

§ 404 Kiinteistöjen myyminen Naistinki Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Rantakylätalon, ns. valkoisen talon, Upseerikerhon ja Kyyhkylän kartanon.

§ 405 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta otettavalle enintään 2 600 000 euron lainalle omavelkaisen, 80 %:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 2,08 milj. euroa) ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

§ 406 Edustajien nimeäminen YT-neuvottelukuntaan 2017 – 2018

Esittelijä muutti esitystään siten, että nykyiset jäsenet jatkavat siihen asti kunnes uudet jäsenet nimetään seuraavien vaalien jälkeen.

§ 407 Lausunnon antaminen Maanmittauslaitokselle sen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

Keskustelun aikana esittelijä muutti lausuntoa niin, ettei Mikkelin kaupunki hyväksy toimipisteen supistamista kolmen päivän aukioloaikaan.

Alkuperäinen lausuntoesitys:
”Maanmittauslaitos uudistaa palvelupisteidensä verkostoa sekä palvelupisteiden aukioloaikoja. Uudistuksen taustalla on asioinnin siirtyminen yhä enenevässä määrin sähköisiin palveluihin. Niiden kuntien osalta, joissa tarjottaviin palveluihin tai aukioloaikoihin esitetään muutoksia, Maanmittauslaitos pyytää kunnan lausuntoa asiasta.
> Kaupunginhallitus muutti tämän kappaleen sisältöä sellaiseksi, että Mikkelin kaupunki ei hyväksy toimipisteen supistamista kolmen päivän aukioloaikaan.

Mikkelin palvelupisteen osalta esitetty muutos tarkoittaisi palvelujen tarjonnan pysyttämistä entisellään, mutta palvelupisteen aukiolopäivien rajaamista kolmeen päivään viikossa nykyisen viiden päivän asemesta. Palvelupisteen päiväkohtaisia aukioloaikoja ei esitetä muutettavaksi eli se olisi edelleen aukiolopäivinä avoinna kello 9.00–16.15. Tarjottavia palveluita ei esitetä muutettaviksi nykytilaan nähden.

Maanmittauslaitos on jatkuvasti kehittänyt sähköisen asioinnin palvelukanavia. Maanmittauslaitoksen omien tilastojen perusteella palvelupisteissä tapahtunut asiointi on jatkuvasti vähentynyt ja sähköinen asiointi on vastaavasti lisääntynyt. Maanmittauslaitoksen esittämä suunnitelma palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista on ymmärrettävä niin, että samaan aikaan, kun maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluitaan, sen on tarpeen karsia päällekkäisiä palveluita, joiden käyttöaste vähenee kaiken aikaa (palvelupisteet).

Ottaen huomioon, että Maanmittauslaitoksen toiminta on nykyisin pitkälti paikkakunnista riippumatonta ja että sen sähköisten palvelukanavien kirjo on varsin kattava, voi todeta, että Mikkelin palvelupisteen aukiolopäiviin esitetty muutos ei heikennä Maanmittauslaitoksen palvelujen saatavuutta Mikkelissä.”

§ 408 Veroprosentit vuodelle 2017

Keskustelun aikana
- Olli Nepponen esitti Arto Seppälän kannattamana tuloveroprosentiksi 20,50 % ja kiinteistöveroprosenttikorotukset puolitetaan.
- Vesa Himanen esitti Jaakko Väänäsen kannattamana tuloveroprosentiksi 20,50 %, mutta kiinteistöveroprosentteja ei koroteta.
- Outi Kauria esitti Petri Pekosen kannattamana muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,20 % ja yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,22 % ja muut kiinteistöveroprosentit Olli Nepposen esityksen mukaan.

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
- tuloveroprosentiksi 20,50 %; muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- kiinteistöveroprosenteiksi
> vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,58 %
> muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
> yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
> voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %
> yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
> rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

Kaupunginhallitus äänesti ensin Outi Kaurian ja Vesa Himasen esitysten välillä. Kaurian esitys voitti äänin 6 – 4, tyhjiä 5. Sen jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja Kaurian esityksen välillä. Pohjaesitys voitti äänin 11 – 3, tyhjiä 1.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavia veroprosentteja:
- tuloveroprosentti 20,50 %
- kiinteistöveroprosentit
> vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,58 %
> muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
> yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
> voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %
> yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
> rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

§ 409 – 410 Valtuustoaloitteet Mikkelin kaupungin ja sen konsernin päätöksenteon avoimuudesta ja Mikkelin lukion liikunnan opetuksen tiloista

Kaupunginhallitus päätti lähettää vastaukset valtuustolle tiedoksi.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää