Julkipano / Lupa- ja valvontajaoston kokous 21.2.2019

Lupa- ja valvontajaoston kokous 21.2.2019

§ 14                      Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä, kiinteistö Surmakallio 491-487-3-191

MUUTOKSENHAKUOHJEET

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 ja 193 §)

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Poikkeamispäätöstä/suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä valitusoikeus on viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun poikkeamispäätöstä/suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos alkuperäistä päätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös edellä mainituilla muilla asianosaisilla.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, osoite:

PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 KUOPIO.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 25.2.2019, jolloin sen on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.3.2019

Juha Ruuth

Hallintopäällikkö