Lupa- ja valvontajaosto 20.11.2019 / Julkipano

Lupa- ja valvontajaoston kokous 20.11.2019

§ 49                    Purkulupahakemus Rinnekatu 8, Urpolan koulu

MUUTOKSENHAKUOHJEET

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 ja 192 §)

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Purkulupaa koskevasta päätöksestä valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös välittömästi koskee sekä viereisen tai vastapäisen tontin tai muun alueen tai muun kiinteistön, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, omistajalla ja haltijalla.

Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, osoite:

PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 KUOPIO.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.11.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.12.2019

Juha Ruuth

Hallintopäällikkö