Lupa- ja valvontajaoston päätös, oikaisuvaatimus rakennusluvasta 19-0597-A

Lupa- ja valvontajaoston kokous 17.12.2019

§ 57                    Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 19-0597-A, kiinteistö 491-432-8-3, Huuhanaho

MUUTOKSENHAKUOHJEET

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 ja 192 §)

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Rakennuslupaa koskevasta päätöksestä valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös välittömästi koskee sekä viereisen tai vastapäisen tontin tai muun alueen tai muun kiinteistön, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, omistajalla ja haltijalla.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun rakennuslupaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos alkuperäistä päätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös edellä mainituilla muilla asianosaisilla.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, osoite:

PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 KUOPIO.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.12.2019, jolloin katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.1.2020

Juha Ruuth

Hallintopäällikkö