Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen toimintasääntö

Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö (pdf-tiedosto)

1 § Säännön soveltamisala

Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintaa ohjataan ensisijaisesti valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä.

Tämä kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö täydentää ja täsmentää hallintosääntöä ja sillä myös siirretään edelleen kaupunginhallituksen, konserni- ja elinvoimajaoston sekä kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaa.

2 § Johtaminen

Kaupunginjohtaja on koko virasto-organisaation johtaja ja konserni- ja elinvoimapalveluiden osalta kaupunginjohtaja rinnastetaan hallintosäännössä palvelualuejohtajaan. Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa ja huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginjohtajan ollessa estynyt, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. (hallintosääntö 18 §)

Kaupunginjohtajan välittömät alaiset ovat palvelualuejohtajat ja konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden johtajat. Kaupunginjohtaja käy kehityskeskustelut konserni- ja elinvoima palveluiden tulosalueiden ja hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköiden esimiesten kanssa, jotka myös vastaavat toiminnastaan kaupunginjohtajalle.

3 § Konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueet

Konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueet ovat hallinto- ja elinvoimapalvelut, ympäristöpalvelut, Etelä-Savon pelastustoimi, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja Mikkelin seutufoorumi.

Ympäristöpalveluiden ja Etelä-Savon Pelastustoimen toiminnasta säädetään tarkemmin niiden omissa toimintasäännöissä.

Hallintojohtaja on hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen esimies.

4 § Konserni- ja elinvoimapalveluiden tehtävä

Konserni- ja elinvoimapalveluiden yleisenä tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan apuna kaupungin hallinto-, johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa.

5 § Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköt

Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginlakimiehellä.

Hallintopalvelut -yksikön tehtävänä on vastata:

 • kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä,
 • lainopillisista asioista,
 • ystävyyskaupunkitoiminnasta,
 • asiakirjojen hallintajärjestelmästä ja arkistoinnista,
 • yleisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta,
 • hallinnon kehittämistoimista,
 • yhteispalvelujen
 • kaupunkimarkkinoinnista ja matkailusta,
 • työllisyyden hoidosta.

Talous- ja elinvoimapalvelut

Talouspalveluiden esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on taloussuunnittelupäälliköllä.

Talouspalvelut -yksikön tehtävänä on:

 • vastata talouden ohjauksesta,
 • vastata talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta,
 • vastata talouden seurannasta ja raportoinnista,
 • vastata tilitoimistopalveluista (kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontran hoidosta, tilinpäätöksestä, maksuvalmiudesta ja maksuliikenteestä)
 • vastata rahoituksen järjestämisestä,
 • vastata vakuutuksien ja riskienhallinnan koordinoinnista,
 • vastata kaupungin hankintatoimesta,
 • vastata tietohallintopalveluiden järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • vastata saatavien perinnästä,
 • koordinoida kaupungin strategista ohjausta sekä kehittämis- ja elinvoimatoimintaa,
 • koordinoida alue-, innovaatio- ja elinkeinoympäristön kehittämistä sekä
 • huolehtia seutuhallinnosta seutufoorumin ja -valiokunnan osalta.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden esimiehenä toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan sijaisena toimii HR-suunnittelija.

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on:

 • vastata kaupungin henkilöstöstrategiasta ja –politiikasta sekä työnantajapolitiikasta,
 • johtaa kaupungin henkilöstösuunnittelua, henkilöstön ja työyhteisön kehittämistä sekä
 • vastata työsuojelun ja –turvallisuuden kehittämisestä.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehenä toimii palvelujohtaja. Palvelujohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on palvelupäälliköllä.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikön tehtävänä on tuottaa, koordinoida, ohjata ja kehittää kaupungin tarjoamia ja tarvitsemia ruoka- ja puhtauspalveluita.

6 § Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimihenkilöiden ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä konserni- ja elinvoimapalveluiden toimihenkilöiden päätettäväksi laissa ja hallintosäännössä on määrätty:

Kaupunginjohtaja päättää

 • helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta (hallintosääntö 27 §)
 • kaupungin edustustilaisuuksien järjestämistä ja vieraanvaraisuuden osoittamista, kaupungin edustajan nimeämistä näihin tilaisuuksiin sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymistä (hallintosääntö 28 §)
 • henkilöstön palkantarkistuksista kuultuaan henkilöstöjohtajaa
 • kuolinpesien varojen ja testamenttivarojen käytöstä

Hallintojohtaja päättää

 • ei-harkinnanvaraisista ja enintään yhden vuoden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa oleville viranhaltijoille, (hallintosääntö 59 §)
 • kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden vuosilomista
 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan sekä
 • hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen ja tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa

Henkilöstöjohtaja, palvelujohtaja, talousjohtaja päättää:

 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan
 • tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa.

Henkilöstöjohtaja päättää

 • henkilöstöä yleisesti koskevien sopimusten ja sitoumusten tekemisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
 • päättää harkinnanvaraisen palkkauksen käytöstä henkilöstöä terveydellisistä syistä uudelleen sijoitettaessa

HR-suunnittelija

 • edustajaa työnantajaa kunnallisen pääsopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja
 • toimii henkilöstöjohtajan lisäksi yhteyshenkilönä KT Kuntatyönantajiin

Kaupunginlakimies päättää

 • oikeudenkäyntien vireillepanosta, ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt,
 • muutoksen hakemisesta alioikeuden ja hovioikeuden ratkaisuihin, ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt,
 • kaupungin osallistumisesta konkurssipesän hallintoon,
 • kaupungin osallistumisesta velkojain kokoukseen,
 • kaupungin vahingonkorvausvaatimuksesta oikeudenkäynneissä ellei kaupunginhallitus ole toisin määrännyt sekä nuoria rikostekijöitä koskevissa asioissa rangaistusvaatimuksesta luopumisesta sekä
 • suostumuksen antamisesta rikkomuksen käsittelemiseen rangaistusmääräysmenettelylaissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana
 • saatavien perinnästä (sisältäen pääoman, korot ja kulut) luopumisesta 10.000 euron rajaan asti
 • vahingonkorvausten suorittamisesta kaupungin varoista kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa

Talousjohtaja päättää 

 • valtionosuustulojäämien poistoista 50.000 euron rajaan asti ja muiden saatavien tileistä poistoista 10.000 euron rajaan asti,
 • lainojen ottamisesta, antamisesta ja sijoitustoiminnasta
 • käteiskassavarojen myöntämistä kaupungin virastoille ja laitoksille.

Palvelupäällikkö

 • valitsee työllisyydenhoitoa tukevien toimintojen (työllistämisperustaiset määräaikaisuudet, oppisopimukset, kesätyöntekijät) henkilökunnan ja päättää heidän palvelussuhteisiin liittyvistä keskeytyksistä sekä
 • hyväksyy kaupungin puolesta siviilipalvelussitoumukset.

Palvelupäällikön poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kehityspäälliköllä.