Visulahden pohjoisosa (909)

Asemakaavan laatiminen 28. kaupunginosan (Visulahti) yleiskaavan mukaisen liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä asuinkerrostalojen kortteli-, asuinpientalojen kortteli-, liike- ja toimistorakennusten-, toimitilarakennusten-, teollisuus- ja varastorakennusten-, virkistys-, pelto-, tie-, katu-, liikenne-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueille / Visulahden pohjoisosa

 

 

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen mukainen yritysten-, kaupan- ja teollisuustoimintojen sekä logistiikkakeskuksen alue valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa sekä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittuminen alueelle. Liikenteellisesti alue on liitettävissä valtatiehen 5 ja kantatiehen 72 sekä eteläpuolelle rakennettavaan Itä-portin alueeseen. Holminojan varren maa- ja metsätalousalueen ja virkistysalueen osat on merkitty liito-oravan elinympäristöksi. Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä.

 

SUUNNITTELUN VAIHEET