Kantakaupungin osayleiskaava 2040

 

NÄYTÄ SUUREMPI KARTTA

 

 

TAVOITE

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyön tavoitteena on luoda suuntaviivat kaupungin maankäytölle aina vuoteen 2040 saakka. Kantakaupungin osayleiskaava perustuu tavoitteiden mukaisesti kasvavaan väestömäärään. Asumisen painopisteenä ovat tiivistyvä keskusta sekä Saimaan rannat. Liikenteessä suositaan ekologisia liikkumismuotoja, jonka myötä kaavalla otetaan kantaa muun muassa kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämiseen. Elinkeinoelämälle luodaan toimintaedellytyksiä vahvistamalla teollisuusalueita sekä tukemalla keskustaa kaupan ensisijaisena sijoittumispaikkana. Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaavan isoista teemoista, ja sitä on kaavassa lähestytty ekosysteemipalvelu-ajattelun kautta. Ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Kaavan teemoihin kuuluvat myös luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden sitominen vahvemmin osaksi matkailun mahdollisuuksia.

Kaavan rakenne käsittää seitsemän kaavakarttaa, joista jokainen edustaa omaa teemaansa. Teemat ovat valikoituneet kaavan tavoitteenasettelun, saadun palautteen sekä yleiskaavan sisältövaatimusten pohjalta. Kaikki kaavakartat on laadittu oikeusvaikutteisina ja niitä tulee tulkita kokonaisuutena. Yleiskaavaa tulkittaessa tulee huomioida kaavatasolle ominainen esittämistarkkuus: aluerajaukset, kohdemerkinnät sekä merkintöjen sisältö täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä.

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 17.6.2019 § 75
  • Kaupungnhallituksen hyväksyttävänä 10.6.2019 § 261
  • Kaavaehdotus nähtävillä 15.11.2018 – 15.1.2019
  • Kaupunginhallitus 5.11.2018 § 394
  • KYLTK 18.10.2018 § 117
  • Kaavaluonnos nähtävillä  23.2.2017 – 24.4.2017
  • TLK 31.1.2017 § 22
  • Kaavahanke vireille 7.4.2014 

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 on käynnistynyt vuonna 2012. Kaavatyö käynnistyi tavoitteenasettelulla, johon osallistui kaupunginvaltuusto kahden tavoiteseminaarin muodossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 2014. Tämän jälkeen on laadittu selvityksiä liikenteen, kaupan, ekosysteemipalveluiden ja viherrakenteen, rakennetun ympäristön, maiseman sekä valtatie 5 vetovoimakohteiden osalta. Kaupunkilaisia kuultiin sekä avoimessa yleisötilaisuudessa että internetkyselyn muodossa.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnos on käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 31.1.2017. Linkeissä on esitetty lautakunnassa käsiteltävä kaavaluonnosmateriaali. Karttaikkunassa voi tutustua kaavakarttaluonnoksiin.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan 2040 liittyvä kysely on päättynyt 5.10.2014. Vastauksia saatiin ilahduttava määrä ja niistä saatu palaute on koostettu raporttiin, johon voit tutusta tästä linkistä. Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 osalta vuorovaikutus jatkuu kaavaprosessin edetessä.

Luonnos Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaksi 2040 pidettiin nähtävillä 23.2.2017 – 24.4.2017 (kaupunginhallitus 13.2.2017 § 64). Osana luonnoksen nähtävillä oloa on myös mahdollista vastata nettikyselyyn, jossa voi arvioida kaavaluonnosta