Erityisopetus ja erityinen tuki

Artikkelikuva

Erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tukeen. Mikkelissä oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava on oikeus saada tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

Koulu järjestää erityisopetuksen muun opetuksen yhteydessä, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta.

Toimintaohjeet

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja laaditaan pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa oppilaalle tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus.

Oppilaan opettaja, erityisopettaja sekä huoltajat tekevät yhdessä kasvatus- ja opetusjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Esitykseen liitetään laadittu pedagoginen selvitys. Esityksen allekirjoittaa koulun rehtori.

Opetusjohtaja tekee päätökset erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Huoltajille toimitetaan asiasta kirjallinen päätös postitse.

Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Verkkoasiointikanavat

Mikkelissä huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.