Varhaiskasvatus ja esiopetus

Artikkelikuva

Ajankohtaista:

Lapset arvioivat toimintaa

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta. Viime keväänä asiakaskyselyyn vastasivat vanhemmat ja lokakuussa 2019 vuorossa ovat lapset. Lapsilta kerättyä palautetta hyödynnetään laadun ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Lasten kysely toteutetaan varhaiskasvatusyksikössä henkilöstön toimesta. Alle 3-vuotiaiden osuus toteutetaan havainnoimalla heitä, 3-4 –vuotiaiden näkemyksiä käydään läpi ryhmässä keskustellen, ja 5-6- vuotiaat pääsevät vastaamaan jokainen itse joko paperilomakkeelle tai sähköisesti tabletin avulla.

Kenenkään yksittäiset vastaukset eivät tule tietoon. Tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen. Keskeiset tulokset ja niiden pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat julkistetaan varhaiskasvatusyksikössä.

 

   *************************************************************************************************************

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus osallistuu Opetushallituksen hankkeeseen alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hankkeen tuella on palkattu neljä perhetutoria.

Perhetutorit antavat tukea lasten tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä menetelmien juurruttamiseen varhaiskasvatusyksiköiden arkeen. Perhetutorit myös ohjaavat tunne- ja vuorovaikutusryhmiä. Tarvittaessa perheet saavat matalan kynnyksen tukea arjen kohtaamisissa.
Perhetutorit ovat mukana lasten ja perheiden arkisissa elämän tilanteissa Naisvuoren päiväkodissa, perhepäivähoidossa, ryhmiksissä, Vilttihatun ja Suksimäen päiväkodeissa sekä Ristiinan päiväkodissa.
Työskentelemme hankkeessa, joka on opetushallituksen erityisavustus varhaiskasvatukseen. Mikkelin kaupunki on hienosti nähnyt varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten sekä perheiden varhaisen tuen merkityksen sekä lasten tunne- ja vuorovaikutusmenetelmien kehittämisen tarpeen.

Perhetutorit Minna, Sara, Satu ja Päivi

    ***************************************************************************************************

Tule meille varhaiskasvatukseen töihin!

Haemme jatkuvasti henkilöstöä sekä määräaikaisiin että vakituisiin työsuhteisiin.

Ota yhteyttä palvelupäällikkö Hannele Häkkäseen puh. 040 741 7053
sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

 

Klikkaa tästä hakemaan!

Tervetuloa Mikkelin varhaiskasvatukseen. Katso video

smiley  Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on mukana Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

smiley Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) monipuolisesti. Henkilöstöä on koulutettu hyödyntämään osaamistaan lasten kanssa ja omassa työssään. Lapset kulkevat TVT-polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen opettelemalla pienin askelein käyttämään tietoteknisiä välineitä esim. tabletteja.

smileyTunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi varhaiskasvatuksen painopistealueista. Tarkoituksena on rohkaista lapsia aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen voi tutustua täällä  https://peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus/tjvp

*******************************************************************

Mikkelissä tarjotaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Mikkelin  varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi painopistealueista. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä käytetään lasten tunnetaitojen vahvistamiseksi tunnetaitomateriaalia. lapsia rohkaistaan myös aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen.

Varhaiskasvatus käyttää Daisy -asiointipalvelua. Daisynet -osiossa huoltajat varaavat ja seuraavat lastensa hoitoaikoja. eDaisy -osiossa hoidetaan sähköinen asiointi esim. hakemukset ja niihin tehtävät muutokset. Hoitoaikavaraukset mahdollistavat mm. henkilöstön tehokkaan työvuorosuunnittelun, lasten päivittäisten läsnäolojen seurannan, ruokatilausten tekemisen hoitoaikavarausten pohjalta.

Mikkelissä on 23 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Mikkelin päiväkodeista uusimmat ovat  Kalevankankaan ja Haukivuorella Nuppulan päiväkodit. Uusia päiväkoteja rakennetaan myös Kattilansiltaan sekä Rantakylään.

Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.30–17 välillä. Osa päiväkodeista tarjoaa lisäksi laajennettua hoitoaikaa tai ympärivuorokautista vuorohoitoa.

Mikkelissä toimii omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Päivähoidonohjaajat valvovat ja ohjaavat perhepäivähoitoa. Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018

Asiakaskyselyn tulokset Varhaiskasvatuksen Daisy-palvelujen käytöstä 2017