Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Artikkelikuva

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään heti hoitosuhteen alettua. Tuloselvitys tulee toimittaa varhaiskasvatuspalveluihin joko sähköisesti osoitteessa https://mikkeli.daisynet.fi/edaisy tai varhaiskasvatustoimistoon Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli. Varhaiskasvatustoimistoon toimitettaessa on myös oheinen tuloselvityslomake täytettävä.

Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta viimeistään toisen hoitokuukauden loppuun mennessä, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu.

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusasiakkailla maksun määräämiseksi on tuloselvitykset toimitettava ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, peritään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen mukaan. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Uuden puolison tulotietojen ilmoittaminen eDaisyssa:
Tällä hetkellä VRK:sta ei nouse uuden puolison tiedot, kun teette tuloselvitystä lapsen hoitomaksujen määritystä varten, järjestelmä tulkitsee huoltajan yksin asuvaksi. Järjestelmän tarjoajalla on asia tiedossa ja työn alla. Saatte tuloselvityksen tehtyä seuraavasti: Lisätkää uuden puolison tiedot kohtaan 3. lisätiedot, huoltajan korjaukset perhetietoihin. Avopuolisosta voitte ilmoittaa kaikki samat tiedot kuin itsestänne, pakolliset tiedot ovat koko nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja työ- tai opiskelupaikka. Puolison tulot voitte ilmoittaa kohdassa 4. antamalla puolison tuloselvitysliitteet omien tulotietojenne alle, kirjoittakaa selite-kenttään kyseessä olevan puolisonne tiedot. Mahdolliset vähennykset annetaan samalla tavalla lisäämällä liite huoltajan omiin vähennyksiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen.

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määrätään nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta asiakasmaksulain 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu, joka on enimmillään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 145 euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 euroa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Hoitomaksua määriteltäessä maksu pyöristetään lähimpään kokonaiseen euromäärään. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen varhaiskasvatus on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Esiopetusaika (4h/päivä) on maksutonta.

Tuloselvityksen liitteeksi toimitettavat todistukset ja selvitykset:
Palkka- ja muut tulot (Liitteet: palkkakuitti tai työnantajan palkkatodistus, jossa näkyy useamman kuukauden ajalta tulokertymä, viimeisin vahvistettu verotuspäätös)
Liike- ja ammattitulot (Liitteet: viimeinen tuloslaskelma ja tase, viimeisin vahvistettu verotuspäätös)
Pääomatulot, vuokratulot ja osinkotulot ym.
Eläke, äitiys- ja vanhempainraha, äitiys-, osittainen ja joustava hoitoraha, sairaus- ja työttömyyspäivärahat, omaishoidontuki, kuntoutusraha

Opiskelijan etuudet ja palkkatulot (Liitteet: opiskelutodistus ja päätös opintoetuudesta)
Muut tulot, esim. maatilatalouden tulot, metsätulot (metsämaan pinta-ala)
Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen/lasten tulot, esim. elatusapu, -tuki, eläke
Vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Kunnalliset maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu
Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 
Perheen koko, hlöä Tuloraja, €/kk Korkein maksu% Tulot, joilla ylin maksu
2 2312€ 10,7 5010€
3 2984€ 10,7 5681€
4 3388€ 10,7 6085€
5 3792€ 10,7 6489€
6 4194€ 10,7 6891€

Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista toimeentuloedellytysten perusteella. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 13). Huoltaja ilmoittaa toimeentulotuesta varhaiskasvatuksen toimistosihteereille tulotietoja toimittaessaan.
Maksun alentamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi.
Perheen tulee esittää erityishuolto-ohjelma tuloselvityksen yhteydessä.

Hoitoaikaperusteinen laskutus
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Huoltajat arvioivat lapsen hoitopäivien yhteenlasketun tuntimäärän kuukaudessa. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan sen maksuprosentin mukaisesti mihin ylittyneet tunnit sijoittuvat. Huoltajien tehtävä on seurata tuntimäärää. 
1. Tuntirajan ylityksen jälkeen palataan takaisin alkuperäiseen tuntirajaan, mikäli tunnit pysyvät siinä tuntirajassa.
2. Mikäli tuntiraja ylittyy jatkuvasti, suositellaan tuntirajan muuttamista pysyvästi korkeampaan. 

Varhaiskasvatuksen tuntirajat ja maksuprosentit ovat:
0 – 35 h/kk        30 % vain esiopetuksessa ja vuorohoidossa
36 – 85 h/kk      50 % vain vuorohoidossa
0 – 85 h/kk        50 %
86 – 120 h/kk    60 %
121 – 150 h/kk  80 %
151 – h/kk       100 %
 
Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntirajan valinta:
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, maksuluokkaa valitessanne huomioikaa maksuton esiopetus 4h/päivä. Tässä suuntaa antavassa ohjeessa maksuluokat ovat kuukausitasolla ja toisessa sarakkeessa osoitetaan, kuinka monta tuntia kyseinen kuukausiraja on päivää kohden. Hoitoaikavarauksessa voi tietenkin varata eripituisia päiviä, koska kokonaismäärä ratkaisee.

 

Maksuluokka        Täydentävää varhaiskasvatusta   
0-35 h/kk              enint. 2 h/pv                       
36-85 h/kk            enint. 4 h/pv                       
86-120 h/kk          enint. 5 h/pv                       
121-150 h/kk        enint. 7 h/pv