Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Artikkelikuva

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään heti hoitosuhteen alettua. Tuloselvitys tulee toimittaa varhaiskasvatuspalveluihin joko sähköisesti osoitteessa https://mikkeli.daisynet.fi/edaisy tai varhaiskasvatustoimistoon Maaherrankatu 9-11    50100 Mikkeli. Varhaiskasvatustoimistoon toimitettaessa on myös oheinen tuloselvityslomake täytettävä.

Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta viimeistään toisen hoitokuukauden loppuun mennessä, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu.

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusasiakkailla maksun määräämiseksi on tuloselvitykset toimitettava ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, peritään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen mukaan. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen.

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määrätään nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta asiakasmaksulain 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu on 1.8.2020 alkaen enimmillään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 144 euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 euroa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Hoitomaksua määriteltäessä maksu pyöristetään lähimpään kokonaiseen euromäärään. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen varhaiskasvatus on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Esiopetusaika (4h/päivä) on maksutonta.

Palkkatulot tarkistetaan suoraan tulorekisteristä. Muut tuloselvitykset on toimitettava eDaisyn kautta viimeis‐ tään toisen varhaiskasvatuskuukauden loppuun mennessä. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu,  määrätään korkein maksu. Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu. 

Liitteet, joita ei saada tulorekisteristä:

 • Liike‐ ja ammattitulot 
  (Liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeinen tuloslaskelma ja tase)
 • Pääomatulot ja osinkotulot
 • Vuokratulot ja yhtiövastike
 • Eläkkeet
 • Äitiys‐, isyys‐ ja/tai vanhempainraha, 
  osittainen ja joustava hoitoraha, sairauspäiväraha, työttömyyskorvaus, 
  omaishoidontuki, kuntoutusraha
 • Opintososiaaliset etuudet (Liitteet: opiskelutodistus ja päätös opintoetuudesta)
 • Muut tulot, esim. maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta‐ala ja sijainti  
 • Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esim. elatusapu, ‐tuki, eläke 
 • Vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Kunnalliset maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:  
(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu
Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 
Perheen koko, hlöä Tuloraja, €/kk Korkein maksu% Tulot, joilla ylin maksu
2 2349 € 10,7 5047 €
3 3032 € 10,7 5729 €
4 3442 € 10,7 6139 €
5 3853 € 10,7  6550 €
6 4261 € 10,7 6958 €

Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista toimeentuloedellytysten perusteella. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 13). Huoltaja ilmoittaa toimeentulotuesta varhaiskasvatuksen toimistosihteereille tulotietoja toimittaessaan.
Maksun alentamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi.
Perheen tulee esittää erityishuolto-ohjelma tuloselvityksen yhteydessä.

Hoitoaikaperusteinen laskutus
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Huoltajat arvioivat lapsen hoitopäivien yhteenlasketun tuntimäärän kuukaudessa. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan sen maksuprosentin mukaisesti mihin ylittyneet tunnit sijoittuvat. Huoltajien tehtävä on seurata tuntimäärää. Maksupäätöksestä huoltaja näkee korkeampien maksuluokkien maksut.
1. Tuntirajan ylityksen jälkeen palataan takaisin alkuperäiseen tuntirajaan, mikäli tunnit pysyvät siinä tuntirajassa.
2. Mikäli tuntiraja ylittyy jatkuvasti, suositellaan tuntirajan muuttamista pysyvästi korkeampaan. 

Varhaiskasvatuksen tuntirajat ja maksuprosentit ovat:
0 – 35 h/kk                     30 % koskee vuorotyötä tekeviä ja esiopetusta
0 – 85 h/kk                     50 %
86 – 120 h/kk                 60 %
121 – 150 h/kk               80 %
151 h/kk tai enemmän 100 %
 
Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntirajan valinta:
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, maksuluokkaa valitessanne huomioikaa maksuton esiopetus 4h/päivä. Tässä suuntaa antavassa ohjeessa maksuluokat ovat kuukausitasolla ja toisessa sarakkeessa osoitetaan, kuinka monta tuntia kyseinen kuukausiraja on päivää kohden. Hoitoaikavarauksessa voi tietenkin varata eripituisia päiviä, koska kokonaismäärä ratkaisee.
Maksuluokka       Täydentävää varhaiskasvatusta (aamu-ja/tai iltapäivähoitoa) 
0-35 h/kk              enint. 2 h/pv                     
36-85 h/kk            enint. 4 h/pv                       
86-120 h/kk          enint. 5 h/pv                       
121-150 h/kk        enint. 7 h/pv