Kaupunginhallituksen päätökset 11.6.2018

11.06.2018

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin kaupunkirakenneselvityksessä esitetyt linjaukset. Asiasta julkaistaan erillinen tiedote.  Kaupunginhallitus myös muun muassa päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy niin sanotun Siilomyllykorttelin tonttien myynnin. Lukioiden hallinnollisen yhdistämisen selvittämiseen esitetään työryhmää, ja yhdistäminen on tarkoitus tehdä vasta vuoden 2019 alusta.

Päätökset pykälittäin:

§ 242 IT-infrapalveluiden järjestäminen 1.7.2019 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi Saitan eli Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen, joka koskee hallinnon työasemapalveluja, tietoliikennepalveluja ja sovellusten käyttöpalveluja. Sopimuksen ensimmäinen kausi kestää vuoden 2019 heinäkuusta vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että palvelut otetaan kaupungin omaksi työksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Jarno Strengell jätti asiaan eriävän mielipiteen.

§ 243 Teknisen sopimuksen mukainen TS-kehittämistyöryhmä ja TS-palkkausjärjestelmän kehittäminen

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön teknisen alan sopimuksen uuden palkkausjärjestelmän. Ensi vaiheessa hyväksytään uudistettu kaikille ryhmille yhteinen tehtäväkuvauslomake sekä tehtävien vaativuuden pisteytyslomake.

Teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmän kokonaisuudistus tuodaan syksyllä 2018 kaupunginhallituksen päätettäväksi.

§ 244 Paikallinen sopimus Jukon luottamusmiesjärjestelyt 1.5.-31.7.2018 ja 1.8.2018-31.7.2020

Kaupunginhallitus hyväksyi paikallisen luottamusmiessopimuksen kaudelle 1.8.2018- 31.7.2020. Luottamusmiessopimuksessa on sovittu luottamusmiesten lukumäärästä, ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.

§ 245 Kaupunkirakenneselvityksessä esitettyjen linjausten hyväksyminen

Lue tiedote täältä.

§ 246 Mikkelin lukiokoulutuksen hallinnon uudistaminen

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystä siten, että muutos tulee voimaan 1.1.2019 ja edellytyksenä on, että järjestämislupa saadaan sellaisena kuin se on haettu. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee perustaa laaja-alainen työryhmä valmistelemaan lukioiden kehittämistä ja työnjakoa koskeva selvitys, joka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen yksimielisesti.

§ 247 Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hakea muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämislupaan.

Järjestämisluvan muutoshakemuksessa todetaan, että Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kaupungin liikelaitos eli Otavan Opisto antavat lukiokoulutusta lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena.  Otavan Opiston lukiokoulutus järjestetään sisäoppilaitosmuotoisesti ja aikuisille tarkoitetun opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijamäärä sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa on enintään 50 opiskelijaa.

§ 248 Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Otavan Opiston johtokunnan valmistelemaan liikelaitoksen nimen muuttamista.

Nimiehdotuksia kerätään kesän ja syksyn 2018 aikana. Uusi nimi on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta.

§ 249 – 251 Siilomyllykorttelin tonttien myynti

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Jalon Rakentajat Oy:lle (entinen JL-Rakentajat Oy) tontit 491-1-8-9 ja 491-1-8-12. Kauppahinta on 1 350 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Saga Care Finland Oy:lle tontit 491-1-8-6 ja 491-1-8-11. Kauppahinta on 1 481 760 euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkelille tontin 491-1-8-10 muodostusosan, joka on 257 m2 määräala tontista 491-1-8-1025. Kauppahinta on 367 920 euroa.

§ 252 Kaupunginvaltuuston päätöksen § 132/ 11.11.2013 korjaaminen

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

§ 253 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017, tekniset korjaukset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tekniset korjaukset.

§ 254 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös kaupunginhallituksen puheenjohtajat.

Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyt muutokset hallintosääntöön.

§ 255 Oikaisuvaatimus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöksestä 25.4.2018 § 35 – Amatsoni- tilateos

Kaupunginhallitus hylkäsi lautakunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus oli tehty Amatsoni-tilataideteokselle myönnetystä avustuksesta.

§ 256 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei Mikkelin kaupungilla ole asiasta lausuttavaa.

§ 257 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana

Kaupunginhallitus antoi luonnoksesta lausuntonsa. Luonnosta pidettiin pääosin hyvänä, mutta kaupunki esittää muutamia tarkennuksia, muun muassa maapohjan arvon määrittämisestä.

§ 258 Mikkelin tyttölyseon senioreiden rahaston perustaminen

Mikkelin tyttölyseon senioreiden yhdistys on lahjoittanut Urheilupuiston koululle perustettavaan rahastoon noin 16 000 arvoisen määrän Keskon osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää perustaa Mikkelin Tyttölyseon senioreiden rahaston, hyväksyä ja vahvistaa rahaston säännöt ja valtuuttaa Mikkelin kaupungin talouspalvelut tekemään tarvittavat toimet, jotka liittyvät rahaston perustamiseen ja pääoman tallentamiseen.

§ 259 Kaupunginjohtajan lomat 2018

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtajan loman ajalle 9.7.-12.8.2018

§ 260 Valtuustoaloite: Koirakerhoja lapsille ja nuorille

Kaupunginhallitus päätti esittää vastauksen tiedoksi valtuustolle. Vastauksessa muun muassa todetaan, että kaupunki ei voi lähteä koordinoimaan yhden tietyn alan harrastuskerhon toteutumista. Kaupunki voi kuitenkin toimia koollekutsujana ja tarjota tilan eri toimijoiden väliseen kokoukseen, jossa mukaan mahdollisesti tulevat järjestöt sopivat toiminnan luonteesta ja aloittamisesta. Kaupungin rooli on olla mahdollistaja.

§ 261 Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen jatkamiseksi Mikkelissä

Kaupunginhallitus päätti esittää vastauksen tiedoksi valtuustolle.

Vastauksessa todetaan, että Mikkelin kaupunki pyytää Essotelta tarjouksen sosiaalisen luototuksen palvelusta Mikkelin kaupungin asiakkaille siten, että kaupunki asettaa luotoille määrärahan ja maksaa Essotelle palvelun hallinnointi- ja järjestämiskustannukset. Tarjouksen perusteella voidaan arvioida palvelun kokonaistaloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Mahdollinen palvelutarjous ja palvelujen käyttöönotto päätetään kaupungin talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä.

§ 262 Etelä-Savon Energia Oy:n Vuosikatsaus 2017

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee vuosikatsauksen tiedoksi.

§ 263 Muut asiat

Kaupunginhallitus keskusteli aluejohtokuntiin liittyvistä asioista ja Otavan johtokunnan puheenjohtajan asemasta. Satu Taavitsainen esitti huolen päivähoidon maksujen ulosottoon joutumisesta.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, puh. 040 074 5537