Kaupunginhallituksen päätökset 31.8.2020

01.09.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 31.8.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 264 Kaupunginhallituksen lausunto aluehallintovirastolle – Rahulan koulun lakkaamisesta tehty kantelu

Kaupunginhallitus päätti antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun.

§ 265 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

Mikkelin kaupunginhallitus esittää lausuntonaan kannattavansa esitettyjä kuntarakennelain muutoksia.

§ 266 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Keskustelun aikana Mali Soininen (kok.) esitti Armi Salo-Oksan (kok.), Petri Pekosen (kesk.) ja Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana, että pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että sen estämättä mitä 110 § 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien tai neljän vuoden kuluessa sotemaakuntien otettua sosiaali- ja terveydenhuollon hoitaakseen. Momentin mukaan edellä säädettyä määräaikaa sovellettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämiseen 118 § 2 momentissa mainitun määräajan sijasta.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA, 5 ääntä: Jenni Tissari (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Jarno Strengell (sd.)

Mali Soinisen vastaesitys, EI, 6 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Mali Soininen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.),  Kirsi Olkkonen (kesk.), Jukka Pöyry (kd.), Jyrki Koivikko (kok.)

Mali Soinisen muutosesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 267 Kaupunginhallituksen lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta 2021-2023 

Kaupunginhallitus päätti antaa linkin mukaisen lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2021–2023.

§ 268 Otto-oikeus/Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon lietteenkäsittelyvaihtoehdot

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että sidosyksikköhankinnan lietteenkäsittelyn yksikkökustannus nousee nykyisestä vain indeksikorotuksia noudattaen. Hyväksyttiin.

§ 269 Itäradan suunnitteluhankeyhtiön pääomittaminen

Keskustelun aikana Arto Seppälä (sd.) esitti Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana, että Mikkelin kaupunki ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle, ettei kaupungilla ole kiinnostusta Itärataan eli Porvoo- Kouvolan linjausta koskevan hankeyhtiön perustamiseen ja sen hankeyhtiön rahoittamiseen. Esityksessä on myös taloudellinen sitoutuminen mahdollisten puuttuvien suunnittelukustannusten rahoitukseen. Avointa valtakirjaa ei voi tähän antaa.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA, 9 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Jenni Tissari (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Mali Soininen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Jarno Strengell (sd.)

Arto Seppälän vastaesitys, EI, 2 ääntä: Jukka Pöyry (kd.), Arto Seppälä (sd.)

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Jukka Pöyry ja Arto Seppälä jättivät eriävän mielipiteen.

§ 270 Kaupunginhallituksen kannanotto puhtaan järviluonnon puolesta

Esittelijä muutti esitystä:

Mikkelin kaupunki katsoo, että kunnan itsemääräämisoikeus elinkeinojen kehittämiseen, ohjaamiseen ja yhteensovittamiseen on kirjattava kaivoslakiin selvästi ja maanomistajalla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa malminetsintään ja kaivostoimintaan omistamallaan maa-alueella. Kaupunki katsoo myös, että kaivoslaissa tulee estää malmien etsintä luonnonsuojelualueilla tai sen välittömässä läheisyydessä. Saimaan, Puulan ja Kyyveden puhdasta järviluontoa ei saa vaarantaa kaivoshankkeilla. Kaupunki tulee aktiivisesti seuraamaan malminetsintää alueella ja kaivoslain valmistelua kaupungin strategisten tavoitteidensa edistämisen näkökulmasta.

Hyväksyttiin.

Pykälän aikana kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 271 Ruoka-​ ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvitys

Kaupunginhallitus päätti, että ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvitys lopetetaan ja Mikkelin kaupunki kehittää palvelua jatkossa omana toimintona.

§ 272 Päätöksen raukeaminen, tonttien 491-1-8-6 ja 491-1-8-11 myyminen / Saga Care Finland Oy

Kaupunginhallitus päätti, että tonttien 491-1-8-6 ja 491-1-8-11 myymistä koskeva Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2018 § 66 Tonttien 491-1-8-6 ja 491-1-8-11 myyminen / Saga Care Finland Oy raukeaa.

Pykälän aikana kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 273 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) korttelin 13 osa / Suomen Pankki

Merkitään, että Minna Pöntinen (vihr.) ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Pykälän aikana kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 274 Sähköenergian kilpailutus 1.1.2021–31.12.2022

Arto Seppälä, Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä (SSS Oyn hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Pykälän aikana kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kilpailutuksen käynnistämisen liitteenä olevan asiakirjan mukaisena ja oikeuttaa hankintapalvelut tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.

§ 275 Mikkelin kaupungin sitoutuminen Leader-toiminnan kuntarahoitusosuuteen Euroopan Unionin maaseuturahaston ohjelmakaudella 2021 – 2027

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki sitoutuu Veej’jakaja Ry:n esittämään Euroopan Unionin maaseuturahastoon perustuvan Leader-toiminnan kuntarahoitukseen ohjelmakaudella 2021–2027.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että Leader-toiminnan rahoitus budjetoidaan vuodesta 2021 alkaen omana määrärahanaan hallinto- ja elinvoimapalveluihin ja sille avataan kirjanpitoon oma laskentatunniste. 

§ 276 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kaupunginhallitus päätti asian päätösesityksen mukaisesti.

§ 277 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.

Häiriötilanteiden johtoryhmä on linjannut, että kaupungin toimielimien kokoukset järjestetään etäyhteydellä (Teams-ohjelma), mutta kokouksiin järjestetään mahdollisuus fyysiseen läsnäoloon koronaan liittyvät turvallisuusohjeet/-määräykset huomioiden.

Pykälän aikana kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 278 Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunnon.

§ 279 Kaupunginhallituksen päättämät neuvottelut Essoten, Sosterin sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien välillä (lisäpykälä)

Keskustelun aikana Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Mali Soinisen (kok.) kannattaman asian jättämistä pöydälle, jotta ennen yhteistyösopimuksen hyväksymistä voidaan suorittaa vaikuttavuusarvio, josta käy ilmi esimerkiksi siirtyvien henkilötyövuosien määrä sekä kokonaistaloudelliset vaikutukset Mikkelin kaupungille.

Äänestettiin käsittelyn jatkamisesta.

Jatketaan käsittelyä, JAA, 6 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Jyrki Koivikko (kok.)

Jätetään pöydälle, EI, 4 ääntä: Armi Salo-Oksa (kok.), Mali Soininen (kok.), Jenni Tissari (sd.), Jukka Pöyry (kd.)

Tyhjä ääni, 1: Minna Pöntinen (vihr.)

Jatkettiin käsittelyä.

Eriävän mielipiteen jättivät Mali Soininen, Jenni Tissari ja Armi Salo-Oksa.

Esittelijä muutti esityksen seuraavaan muotoon:

"Työnjaon tarkempi valmistelu pitäisi tehdä Sosterin ja Essoten yhteistyönä siten, että Etelä-Savossa on kaksi nykyisentasoista päivystävää keskussairaalaa.
– Etelä-Savon maakuntaliitto (nykyinen maakuntaliitto) jatkaa Mikkelissä.
– Uuden maakunnan hallinnollinen keskuskaupunki ja maakuntakeskus on Mikkeli.
– Sotemaakunnan hallinto jaetaan työpaikkojen määrän suhteessa kaikkien kaupunkien kesken.
– Mikkeli tukee, että sotemaakunnan johtaja esikuntineen sijoitetaan Savonlinnaan. Terveyspalvelujen johto sijoittuu Mikkeliin. Kehitysvammahuollon hallinto ja johto sijoittuvat Pieksämäelle. Hallinnon ja tukipalveluiden tarkempi sijoittuminen ratkaistaan erikseen." Muilta osin kaupunginjohtajan esitys säilyi alkuperäisen esityksen mukaisena.

Jukka Pöyry esitti Armi Salo-Oksan kannattamana, että esityksestä poistetaan teksti "Mikkeli tukee, että sotemaakunnan johtaja esikuntineen sijoitetaan Savonlinnaan."

Äänestettiin.

Muutettu pohjaesitys, JAA, 7 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Jarno Strengell (sd.), Jyrki Koivikko (kok.)

Pöyryn muutosesitys, EI, 4 ääntä: Jukka Pöyry (kd.), Mali Soininen (kok.), Jenni Tissari (sd.), Armi Salo-Oksa (kok.)

Esittelijän muutettu päätösesitys tuli päätökseksi. Jukka Pöyry ja Armi Salo-Oksa jättivät eriävän mielipiteen.

Lisätietoja
Arto Seppälä 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi