Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2019

16.04.2019

Artikkelin kuva

Esityslista

Mikkelin kaupunginhallitus päätti useammasta kaavamuutoksesta. Valtuustoaloite vuoropysäköinnistä päätettiin palauttaa uudelleenvalmisteluun yksimielisesti. Mikkelin kaupunginhallitus arvioi kaupunginjohtaja Timo Halosen onnistuneen tehtävistään melko hyvin.

§ 169 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Hyväksyttiin.

§ 170 Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.2.2019 täytäntöönpanot

Hyväksyttiin.

§ 171  – 178

Pykälät hyväksyttiin.

§ 179 Periaatepäätös asemakaavan muuttamiseksi koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97, 103 ja katu-, pysäköinti sekä virkistysalueille / Saksalanraitti 6

Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Saksalan aukion alueen asemakaavoituksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa kaupunkiympäristölautakunnalle tehtäväksi määritellä Saksalan alueen maankäytön tavoitteista osana taajama-alueen kaavoitusta.

Lisäksi Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana, että "Kaupunginhallitus päättää Saksalan alueen maankäytön tavoitteista ja päättää Saksalan aukion alueen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä.”

Äänestettiin.

Muutettu pohjaesitys JAA 7 ääntä: Soile Kuitunen (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Markku Aholainen (sd.), Taina Harmoinen (kesk.), Jarno Strengell (sd.)

Armi Salo-Oksan muutosesitys EI 4 ääntä: Armi Salo-Oksa (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Outi Kauria (kesk.), Juha Vuori (kok.)

Muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja Timo Halonen vastaanottivat ennen kaupunginhallituksen kokousta adressin, joka vastustaa hoivakodin rakentamista Saksalaan.

§ 180 Suomenniemen alueen valokuituverkkohanke

Hyväksyttiin.

§ 181 Sote-kuljetusten järjestämistä koskevan ostopalvelusopimuksen päättyminen

Hyväksyttiin.

§ 182 Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Markku Aholaisen (sd.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun, koska
– päätösesityksessä ei kerrota Mikkelin vuoropysäköintipaikkoja, määriä tai kuinka vuoropysäköintipaikkojen määrät ovat vuosien aikana kasvaneet,

– päätösesityksestä ei myöskään selviä vuoropysäköintialueiden talvikunnossapidon sopimusten määrää, sisältöä tai laadunvalvontaa eikä sitä onko talvikunnossapidon laatu huonontunut, pysynyt samana tai parantunut esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana,

– päätösesityksessä ei myöskään ole laskelmia esitetyistä lisäkustannuksista nykyisen talvivuoropysäköinnin muuttamisesta aloitteen mukaisesti keskusta-alueen yrittäjien toivomassa muodossa yöaikaan,

– päätösesitys on vajavainen ja perustuu arvailuihin, luottamushenkilöt eivät voi tehdä oikeaan tietoon perustuvaa päätöstä asian suhteen,

– edellä mainitut lisätiedot ovat tärkeitä myös kunnossapidon palvelusopimuksia uusittaessa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asia palauttaa uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin.

§ 183 Valtuustoaloite: Mikkelistä HINKU-kunta

Minna Pöntinen (vihr.) esitti, että valtuustoaloite palautetaan uudelleenvalmisteluun, mutta koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.

Hyväksyttiin.

§ 184 Kaupunginjohtajan työn arviointi

Mikkelin kaupunginhallitus arvioi kaupunginjohtaja Timo Halosen onnistuneen tehtävistään melko hyvin. Johtajasopimukseen perustuvaan arviointiin perustuen kaupunginhallitus asetti tuleville vuosille painopisteiksi erityisesti talouden tasapainotustoimenpiteiden ja henkilöstön kehittämisohjelman läpiviennin, strategiaohjelmiin sisältyvien kehittämisalustojen käynnistämisen, kaupungin konsernikokonaisuuden kokoamisen ja päätösten ja niitä toteuttavien operatiivisten toimien sujuvuuden parantaminen.

– Erityisesti hallitus korostaa elinvoimaohjelman valmistumista, muuttoliikkeen suunnan muutosta sekä koulutuksen ja osaamisrakenteiden vahvistamista, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen.

– Arviointitulokset ja asetetut painopisteet kuvaavat hyvin kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisen vaativaa tilannetta, Aholainen jatkaa.

Yhtenä tärkeänä osana kaupunginjohtajan työtä on saada kaupunkiyhteisö mukaan paremman tulevaisuuden rakentamiseen.

– Kaupunginjohtaja on julkisuuden henkilö, jolla on tärkeä tehtävä puheillaan, kirjoituksillaan, teoillaan ja esiintymisellään viestiä Mikkelin kaupungin linjaa ja päätöksiä omalle organisaatiolle, kaupunkilaisille ja kaupungin ulkopuolelle. Edunvalvonta ja verkostoituminen ovat osa julkikuvan vahvistamista, Aholainen kertoo kaupunginhallituksen nostaneen erityisesti seurattavien asioiden joukkoon.

Arvioinnin yhteydessä ei puututtu kaupunginjohtajan palkkaan, koska sitä tarkistettiin johtajasopimuksen mukaisesti elokuussa viime vuonna. Seuraava tarkistusajankohta on elokuussa 2021.

§ 185 Muut asiat

Kaupunginjohtaja Timo Halonen informoi kaupunginhallitusta, että talouden tasapainottamisen seuranta toteutetaan seuraavasti:
"Jokaisen kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä lähetetään kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille linkki talouden tasapainotustoimenpiteiden seurantapohjaan, johon johtoryhmän vastuuhenkilöt ovat omalta osaltaan päivittäneet vastuullaan olevien toimenpiteiden toteutumistilannetta. Ensimmäinen linkki lähetetään 30.4.

Lisäksi kaupunginhallituksen kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa merkitään tasapainottamissuunnitelman seurantatilanne tiedoksi Muut asiat -pykälään. Samassa yhteydessä hallituksen jäsenet voivat myös nostaa seurannasta asioita esille tarkempaa käsittelyä varten.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen informaation, että konserniohjetta tullaan päivittämään yhtiöiden hallitustehtävien ulkopuolisiin tehtäviin liittyen.

Kaupunginhallitus keskusteli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän laskutuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Satu Taavitsaisen (sd.) selvityksen kaupunginhallituksen tekemään selvityspyyntöön.

Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, puh. 040 074 5537