Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.11.2020

03.11.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 2. marraskuuta.

Linkki kokouksen esityslistaan
 

§ 342 Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljyjen hankinta 1.12.2020–30.11.2022

Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljytoimittajaksi Mikkelin kaupungille ja hankintarenkaalle ajalle 1.12.2020–30.11.2022 valittiin Teboil Oy.

Hankintaan sisältyy tarjouspyynnön mukainen yhden vuoden mahdollinen optiovuosi, josta tehdään erillinen päätös. Tekninen johtaja valtuutettiin tekemään päätös mahdollisesta optiosta.

§ 343 Sähköenergian hankinta 1.1.2021–31.12.2022

Sähköenergian tuottajaksi Mikkelin kaupungille ja hankintarenkaalle ajalle 1.1.202131.12.2022 valittiinn Lumme Energia Oy.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla. Hankintasopimuksen allekirjoittaa tekninen johtaja.

Armi Salo-Oksa (kok.), Minna Pöntinen (vihr.) ja Arto Seppälä (sd.) ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsenet) ja poistuivat kokouksesta. Kirsi Olkkonen (kesk.) toimi pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

§ 344 Mikkelin ja Savitaipaleen lomituksen paikallisyksiköiden yhdistyminen vuonna 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Savitaipaleen maatalouslomituksen paikallisyksikkö yhdistyy Mikkelin kaupungin maatalouslomituksen paikallisyksikköön sekä hyväksyy liitteenä olevat sopimukset.

§ 345 Kaupunginhallituksen vastine hallinto-oikeudelle opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen / valtionosuuden takaisinperintä

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan vastineen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan lausuntoon koskien Mikkelin kaupungin tekemää valitusta opetus- ja kulttuuriministeriön tekemästä päätöksestä Mikkelin kaupungin oikaisuvaatimukseen.

§ 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki) / Patikkapolku

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Mikkelin kaupungin 24. kaupunginosan (Oravinmäki) kortteleita 14, 15 ja 19 sekä katu-, puisto-, ja suojaviheralueita että yleisen tien aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä valtatien 5 uutta linjausta ja siihen kytkeytyviä alueita koskevan asemakaavan / Patikkapolku, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 347 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Suomen Pankki

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki koskevan asemakaavan muutoksen.

Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

§ 348 Asemakaavanmuutos 4. kaupunginosa (Kaukola) / Graniittitalo

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1 ja tonttia 211 / Graniittitalo koskevan asemakaavan muutoksen.

Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-​alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 349 Veroprosentit vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021 nostetaan 22,75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

§ 350 Mikkelin uusi lähidemokratiamalli

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.), Armi Salo-Oksan (kok.), Kirsi Olkkosen (kesk.), Mali Soinisen (kok.) ja Jarno Strengellin (sd.) kannattamana, että aluejohtokunnat jatkavat toimintaansa esityksensä pohjalta kuntalain 36 pykälän mukaisesti seuraavilla muutoksilla.

1. Sijoittautumispaikka organisaatiossa on kaupunkiympäristölautakunta.
2. Toimintamäärärahat kohdentaa lautakunta vuosittain toimintasuunnitelman pohjalta.
3. Aluejohtokuntien säästötoimenpiteiden myötä aluejohtokunnille turvataan heidän esittämänsä 0,5 henkilötyövuoden henkilöresurssi.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA (2 ääntä): Minna Pöntinen (vihr.), Jukka Pöyry (kd.)
Pekka Pöyryn vastaesitys, EI (8 ääntä): Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Mali Soininen (kok.), Jarno Strengell (sd.), Arto Seppälä (sd.), Jyrki Koivikko (kok.)

Pekka Pöyryn vastaesitys tuli päätökseksi. Soile Kuitunen (sd.) poistui tämän pykälän aikana eikä osallistunut äänestykseen.

§ 351 Hallintosääntömuutos / tiedonhallinnan järjestäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä esitetyt muutokset hallintosäännön 7 lukuun, ja että muutokset tulevat voimaan heti.

§ 352 Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön tehdään.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin osuus 170 000 euroa huomioidaan vuoden 20212023 talousarvioissa investoinneissa,​ kohdassa osakkeet ja osuudet.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi