Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2020

27.10.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 26.10.

Kokouksen esityslista

§ 317 – 319

Pykälät hyväksyttiin.

§ 320 Sisäisen tarkastuksen raportointi

Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön esitetyllä aikataululla. Kaupunginhallitus käy läpi toimenpidesuunnitelman toteutuksen kevään 2021 aikana. Hyväksyttiin.

KPMG:n päävastuullinen tarkastaja Harri Leppiniemi selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 321 Kaupunginhallituksen lausunto Essotelle vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmasta

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmasta esityslistalla liitteenä olevan lausunnon.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että lausunnosta erillisenä asiana Mikkelin kaupunki edellyttää jälkiarvioinnin tekemistä Esper-hankkeen investoinneista, koska säästötavoite on ollut investointien lähtökohtana (myös mielen talo). Samalla kaupunki edellyttää kustannusvertailua kaupunkien välillä eri toiminnoista. Lisäksi Mikkelin kaupunki edellyttää entistä tiivimpää yhteistyötä osatyökykyisten työllisyysasioissa Essotelta. Hyväksyttiin.

Seija Kuikka (kesk.) ja Arto Seppälä (sd.) ilmoittivat olevansa esteellisiä (Essoten hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän aikana 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.).

§ 322 Vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanne

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion valmistelutilanteesta saamansa katsauksen.

§ 323 Tasapainotustoimenpiteiden seurantaraportointi kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus päätti, että tasapainotustoimenpiteiden seurantaraportointi tapahtuu jatkossa täysiltä vuosineljänneksiltä siten, että raportti lähetetään kaupunginhallitukselle sähköpostitse raportointijaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä.

§ 324 Muutospäätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksista vuonna 2020

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuksien muutospäätökset tiedoksi.

§ 325 Mikkelin vesilaitoksen konsernilaina 2020

Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin Vesiliikelaitokselle konsernilainatarjouksen esityslistan liitteessä esitetyillä ehdoilla.  Mikäli liikelaitos hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää seitsemän miljoonan euron konsernilainan Vesiliikelaitokselle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeutti talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset liikelaitoksen kanssa.

§ 326 Visulahden alueen tonttien hinnoittelu

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:
T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m²
KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m²
KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m²

Keskustelun aikana esittelijä poisti esityksestä kohdan "Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun." Hyväksyttiin.

§ 327 Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seuranta 2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvän elämän ohjelman seurannan ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 328 Mikkelin kaupungin hankeohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hankeohjeen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

§ 329 Euroopan kiertotalouskaupunkien julkilausuma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Euroopan kiertotalouskaupunkien julkilausuman ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan asiakirjan.

§ 330 Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen

Kaupunginhallitus päätti,​ että Mikkelin kaupunki liittyy pyöräilykuntien verkostoon ja että yhteyshenkilönä kaupungilta verkostossa toimii hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

§ 331 Koronan vaikutukset kumppanuussopimuksiin

Kaupunginhallitus päätti, että kumppanuussopimuksiin tai niiden sopimussummiin ei kohdenneta koronatilanteesta johtuvia sopeutuksia.

§ 333 Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Johanna Hokkaselle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 334 Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Johanna Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 335 Eron myöntäminen Heidi Särkälle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Heidi Särkälle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 336 Valtuustoaloite: "Kunniaväkivaltaa" ennaltaehkäistävä ja sen kokeneita autettava tehokkaammin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 337 Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 338 Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2021.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi