Kaupunginhallitus 19.2.

19.02.2018

Kaupunginhallituksen varsinainen kokous alkoi tänään maanantaina poikkeuksellisesti klo 16, sillä hallitus piti suunnittelukokouksen klo 13 alkaen. Suunnittelukokouksen aiheina oli muun muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset asiat, joista oli kertomassa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen. Hallitus käsitteli suunnittelukokouksessaan myös Kalevankankaan alueen kehittämistä. Lisäksi hallitus keskusteli Taidemuseon väistötilojen tilanteesta. Muilta osin suunnittelukokouksen asiat siirtyivät myöhemmin käsiteltäviksi.

Mikkelin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa valmistellaan päätökseen tulevia asioita. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä, vaan asioista keskustellaan. Kokoukseen valmistellaan esityslista ja niistä laaditaan pöytäkirja.

Kaupunginhallituksen varsinainen kokous oli tänään tiivis. Listalla oli muun muassa Visulahden pohjoisosan asemakaava, jonka hallitus hyväksyi alustavasti. Listalla oli myös projekti Raakapuun jatkotoimet. Mikkelin kaupunki oli yksi 30:stä kunnasta,​ joka vaati Stora Enso Oyj:ltä,​ Metsäliitto Osuus​kunnalta ja UPM-​Kymmene Oyj:ltä vahingonkorvauksia kilpailunrajoituslain pohjalta. Asiaa kaupunkien edustajana on hoitanut asianajotoimisto Krogerus Oy. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion asiassa. Kantajina olleet kunnat hävisivät oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Tänään maanantaina kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki valittaa Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä Helsingin hovioikeuteen.

***************

§ 75 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 76 Visulahden pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä ja Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Liikennevirastolta, kaupungin infrapalvelualueelta, viher- ja metsäaluepalveluilta, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalveluilta sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta.

§ 77 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2018
Kaupunginhallitus päätti:
-hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2018 liitteen mukaisena,
-hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
-että laskujen hyväksyminen konsernipalveluiden osalta tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
-oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

§ 78 Projekti Raakapuu – jatkotoimet
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki valittaa Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä Helsingin hovioikeuteen.

Valituksesta huolimatta kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki esittää vastaajille oikeudenkäynnin sopimista siten, että kunta peruuttaa valituksensa ja vastaajayhtiöt luopuvat niille käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Mikäli kunta on jo maksanut tuomitut oikeudenkäyntikulukorvaukset, vastaajayhtiöt palauttavat maksetut suoritukset.

Kunta päätti antaa välittömästi oikeudenkäyntiasiamiehelleen Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle toimiohjeen selvittää, suostuvatko vastaajayhtiöt edellä mainittuun sovintoehdotukseen.

Mikäli vastaajayhtiöt allekirjoittavat em. päätöksen mukaisen ja liitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen pääasiallisten kohtien mukaisen sovintosopimuksen 20.3.2018 mennessä, niin kunnan on allekirjoitettava sovintosopimus 22.3.2018 mennessä.

§ 79 Ei julkinen

§ 80 Muut asiat
-kaupunginhallituksen seminaari pidetään 5.-6.3.2018 Anttolassa Anttolanhovissa
-kaupunginhallituksen kokous pidetään tiistaina 6.3.2018 klo 15 kaupungintalolla
-Satu Taavitsainen ja Markku Aholainen ottivat esille, että Mikkelin kaupungilla voisi olla mahdollisuus hakeutua kokeiluun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi 5-vuotiaille

§ 81 Mikkelin kaupungin edustajat Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen 2018-2019 (jatkopykälä)
Kaupunginhallitus esittää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen/musiikkiopiston johtokuntaan toimintakaudelle 2018-2019 edustajikseen Päivi Ylöstä, varajäsen Pertti Ruotsalainen ja Markku Aholaista, varajäsen Heli Kauppinen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää puheenjohtajaksi Jyrki Koivikkoa ja hänen varajäsenekseen Jussi Marttista.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537