Kaupunginhallitus 29.1.

29.01.2018

§ 36 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 37 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n välinen kumppanuussopimus v. 2018-2021
Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij ja hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Armi Salo-Oksa poistui kokouksesta esteellisenä esittelyn jälkeen.

Esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginhallitus lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi, koska se haluaa selkiyttää sopimuksessa kaupungin oman tapahtumatuotannon ja yhdistyksen välisen yhteistyösuhteen. Lisäksi yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Keskusteluna aikana Jyrki Koivikko (kok.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.

Kaupunginhallitus äänesti asiasta seuraavasti: Jyrki Koivikon esityksen kannalla olivat Juha Vuori (kok.) ja Kirsi Olkkonen (kesk.). Muutetun esityksen kannalla olivat Minna Pöntinen (vihr.), Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Liisa Ahonen (kd.) ja Jarno Strengell (sd.).

Esittelijän muutettu esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 38 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:n välinen sopimus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tarkistetun sopimuksen talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

§ 39 Mikkelin Koti yhdessä -hanke ja Suomi 100 -juhlavuosi
Suomi 100 -juhlavuoden Etelä-Savon ja Mikkelin aluekoordinaattori Anu-Anette Varho selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi kaupungin Koti yhdessä -hankkeen ja Suomi 100 -juhlavuoden katsauksen tiedoksi.

§ 40 Vesiliikelaitoksen sisäisen katteen purkaminen kirjanpidollisesti
Taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti, että:

 • Vesilaitoksen käyttöomaisuuden tasearvoja kirjataan alas päätöksen liitteen mukaisesti käyttöomaisuudessa jäljellä olevan sisäisen katteen (3.581.965,70 euroa) suuruisesti, kohdistaen kirjaukset edellisten tilikausien ylijäämää vastaan ja
 • sisäisen katteen eliminointikirjausta ei tehdä enää vuosittain Mikkelin kaupungin tilinpäätöksessä.
   

§ 41 Mikkelin valtuustostrategiaa 2018–2021 toteuttava ohjelmatyö ja strategiset hankkeet
Hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi strategisten ohjelmien, kehittämisalustojen ja kaupunkirakenneselvityksen valmistelun tilanteen.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi konserni- ja elinvoimajaostolle konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

§ 42 Työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuodelle 2018
Esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus edellyttää työhyvinvoinnin toimintaohjelmassa 2018 otettavan huomioon kaupunginvaltuuston päätös 22.1.2018 § 5. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 43 Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen Yövesi-Louhivesi, tilat Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa).

§ 44 Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Ainola 491-517-1-85 (osa)
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen Yövesi-Louhivesi, tila Ainola 491-517-1-85 (osa).

§ 45 Rantaosayleiskaavan muutos / Kuolimo-Hanhijärvi, tila Kulmala 491-506-2-145
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen Kuolimo-Hanhijärvi, tila Kulmala 491-506-2-145.

§ 46 Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy rantaosayleiskaavan laajennuksen Yövesi – Louhivesi, tilat Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19.1

§ 47 Eron myöntäminen Janne Tarimalle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Janne Tarimalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 48 Eron myöntäminen Janne Tarimalle Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Janne Tarimalle hänen pyytämänsä eron Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 49 Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen, haastatteluryhmän nimeäminen
Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Markku Aholaisen, Armi Salo-Oksan, Kirsi Olkkosen, kaupunginjohtaja Timo Halosen ja hallintojohtaja Ari Liikasen sekä oikeutti haastatteluryhmän arvioimaan henkilöstöarvioinnin tarpeellisuudesta.

§ 50 Kaupunginjohtajan työn arviointi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitteli arviointikyselyn tulokset, jonka jälkeen kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista, vuoden 2018 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2018 erityispainopisteet liittyen kaupunginjohtajasopimukseen 5.2.2018 pitämässään kokouksessa.

§ 51 Muut asiat

 • talousjohtaja Heikki Siira selosti Etelä-Savon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelutilannetta
 • Ristiinan aluejohtokunnan vierailukutsu kaupunginhallitukselle, vahvistettu päivä 22.3.2018
 • selvityspyyntö Otavan Opiston lukiokoulutukseen ilmoitettujen opiskelijamäärästä
 • Rantakylän päiväkodin ja Peitsarin koulun tilanteet
 • eläkeläisjärjestöjen tilajärjestelyt
 • Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä
 • henkilöstön edustus kaupunkirakenneselvitysryhmässä

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537