Kaupunginhallitus 4.12.

04.12.2017

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018
Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Muutettu esitys hyväksyttiin.

§ 201 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että lausunnon antamisen vuoksi pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous tiistaina 12.12.2017 klo 8.00.

§ 202 Mikkelin kaupungin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskeva tarkistettu asemakaavan muutosehdotus / Graanintie 9 / ”Graanin ranta”
Markku Aholainen (sd.) ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta.  Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta.

§ 203 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpano, järjestäytyminen seudullisesti
Tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti seudullisesta tietosuojayhteistyöstä, että valmisteluvaiheen yhteistyössä mukana olevia kuntia pyydetään mukaan yhteistyöhön 1.1.2018 alkaen siten, että toiminnan kustannukset jaetaan osallistuvien kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Talousjohtaja valtuutettiin valmistelemaan lopullinen sopimus kuntien seudullisesta tietosuojayhteistyöstä ja kaupunginjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus Mikkelin kaupungin puolesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa kaupungin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimii tietosuojavastaava ja johon palvelualueet velvoitetaan nimeämään edustajansa. Lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitosta, liikelaitoksia ja yhtiöitä pyydetään mukaan tietosuojayhteistyöhön 1.1.2018 alkaen siten, että mukaan lähtevien organisaatioiden osuus kustannuksista on 1 000 euroa vuodessa. Talousjohtaja valtuutettiin valmistelemaan lopullinen sopimus konserniyhtiöiden tietosuojayhteistyöstä ja kaupunginjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus Mikkelin kaupungin puolesta.

§ 204 Sitoutuminen KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH130 ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut
Tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Armi Salo-Oksa (Marski Data Oy:n toimitusjohtaja, kok.) ja Ari Liikanen (Mikkelin Puhelin Osuuskunnan hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki, Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos Oy, Metsäsairila Oy ja Naistinki Oy sitoutuvat KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH130 ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut. Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta sitoumus rajataan koskemaan maakuntauudistusta edeltävää aikaa.

§ 205 Valtuustoaloite Mikkelin torin lyhytaikaispysäköinnin toteuttamiseen
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 206 Valtuustoaloite tapahtumakoordinaattorista Mikkeliin
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuutettu Elina Höltän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että tapahtumakoordinaattorin tehtävän mahdollinen luominen selviää markkinointitiimin resurssitarpeiden selvityksen yhteydessä sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 207 SAP -järjestelmään ja -lisensseihin liittyvät kaupungin palvelusopimukset
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus irtisanoa kirjallisesti Kuntien Tieran SAP -järjestelmään ja -lisensseihin liittyvät kaupungin palvelusopimukset.

§ 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

 1. hyväksyy liitteen mukaisen Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita täydentävät soveltamisohjeet.

§ 209 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset
Esittelijä veti asian pois listalta.

§ 210 Kiinteistötoimitustaksan vahvistaminen vuodelle 2018
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2018.

§ 211 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021
Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
– Visio muotoon ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin”
– Kestävän kasvun Mikkeli -osion kehittyvän kehityksen -painopisteeseen muotoillaan ”kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti. 

§ 212 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2018
Esittelijä täydensi esitystään niin, että
-kulttuuri- ja museojohtajan viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 taide-, kulttuuri- ja tapahtumajohtaja)
-kaupunki-insinöörin viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 kaupunkiympäristönjohtaja)
-johtavan rakennustarkastajan viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 rakennusvalvontajohtaja)

 

osalta liitteeseen kirjoitetaan perustelut virkanimikkeiden muuttamisesta suhteessa siihen mitä niistä oli päätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2017 § 39. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

§ 213 Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2021
Kaupunginhallitus merkitsi liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2018 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2018 – 2021.

§ 214 Talouden seuranta 10/2017 ja määrärahamuutosesitykset
Talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2017 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

 • maaseutu- ja tielautakunnan käyttötalouden tulojen alituksen 1.171.300 euroa

 • kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden tulojen alituksen 52.000 euroa

 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenoihin lisämäärärahan 3.000.000 euroa

 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenojen siirron kasvatus- ja opetuslautakunnalle 27.800 euroa

 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenojen siirron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle 17.100 euroa

 • investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 1.100.000 euroa

 • investointiosan tulojen lisäyksen yhteensä 5.399.348 euroa

 • investointihankkeen tulojen lisäyksen 60.000 euroa

 • investointihankkeen tulojen vähennyksen 30.000 euroa

§ 215 Talousarvio vuonna 2018
Kaupunginhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että

– liikuntapaikkojen maksukorotusta ei toteuteta esitetyssä muodossa, korotus kohdistetaan vain aikuisten ja kilpailutapahtumien maksuihin, jolloin tulot vähenevät 40.000 eurolla. Tulovähennys huomioidaan verotuloennusteessa.
– investointiohjelmassa Raviradan jalkapallohallin uusimiseen varataan 100.000 euroa vuodelle 2018 ja vastaava summa otetaan pois Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamismäärärahasta sekä Urpolan kaukalon uudistaminen siirretään suunnitteluvuodelle 2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

§ 216 Muut asiat, kaupunginhallitus
-Kaupunginjohtaja Timo Halonen antoi katsauksen Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelutilanteesta
-Juha Vuori (kok.) toi esille eläkeläisjärjestöjen esittämän huolen tanssiharrastukseen liittyvästä tilaratkaisusta

§ 217 Kalevankankaan päiväkodin sisäilmakorjaus (jatkopykälä)
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lautakuntien esitykset ja lausunnot sekä huomioi ne kaupunginvaltuustolle annettavassa talousarvioesityksessä.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537