Kaupunginhallitus 6.11.

06.11.2017

Kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan muun muassa veroprosentteja (§ 153). Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholaisen mukaan veroprosentin pitäminen nykyisellään on perusteltua, koska kuluvalle vuodelle prosenttia nostettiin eikä vuosittainen veroprosentin nostaminen ole järkevää.

Käsittelyssä oli myös iso maakauppa Saimaan rannalla (§ 149), jonka kaupunginhallitus hyväksyi. –Se on perusteltu, sillä se tuo valmiin palvelurakenteen ääreen uutta asutusta lähivuosina, Aholainen kertoo.  

Kolmas merkittävä asia kaupunginhallituksen käsittelyssä oli tänään kaupunkirakenneselvitystyöryhmän perustaminen (§ 162). –Työryhmän tarkoituksena on käydä läpi kaupunkialueen palvelutarpeet ja niihin perustuva palvelurakenne pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että tulevat palveluihin kohdistuvat investoinnit tehdään oikean suuruisina ja sijainniltaan oikein. Selvityksessä huomioidaan myös tulevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kaupungin palveluihin, Aholainen summaa. Aikaa selvitystyön tekemiseen on huhtikuun 2018 loppuun saakka. Esitettyjä toimenpiteitä otetaan huomioon tulevissa investointipäätöksissä ja talousarvioissa.

**************

§ 139 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 140 Mikkelin kaupungin osallistuminen kansalaistoimijalähtöiseen kehittämishankkeeseen 2018-2020
Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen esitteli hanketta kaupunginhallitukselle.

Mikkelin kaupunki valmistelee toimintasuunnitelman kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen ja valmistautuu tämän suunnitelman pohjalta hakemaan ESR-rahoitusta kansalaistoimijalähtöiseen kehittämishankkeeseen työnimeltään "Meijän Mikkeli".

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteillä rahoitetaan mm. kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueilla. Mikkeli on ollut yksi ensimmäisistä kaupungeista, jossa rahoitusmuotoa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta otettu käyttöön Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeessa 2015-2018. Siitä saadut kokemukset rohkaisevat jatkamaan kehitystä uusin painotuksin.

Meijän Mikkeli -hankkeen tavoitteena on lisätä mikkeliläisten osallisuutta, luoda uusia tapoja ja toimintamalleja osallistua ja asukkaille mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Hankkeen keskiössä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet. Hanketoiminta halutaan viedä lähelle asukkaita ja luonnollisiin kohtauspaikkoihin. Lasten ja ikäihmisten avulla voidaan toteuttaa myös toimintaa, jolla voidaan madaltaa kynnystä osallistua ja lisätä perheiden osallisuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset 1.7.2008 – 31.12.2020 ovat 1 250 000 €. Kustannukset jakautuvat kolmelle vuodelle. Hankkeen kustannuksiin haetaan ESR-rahoitusta (Flat rate 17 % -mallilla), jossa kuntaosuus (Mikkelin kaupunki) on 15 % ja hanketoimijoilla 5 %.

Kaupunginhallitus suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja päätti sitoutua siihen 15 %:n omarahoitusosuudella.

§ 141 Saimaa Stadiumi Oy:n tilannekatsaus
Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi ja toimitusjohtaja Timo Welsby selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

§ 142 Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 143 Eron myöntäminen Niina Kuuvalle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 144 Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä.
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja toteaa, että Keskustan seitsemän ensimmäistä varajäsentä ovat eron myöntämisen jälkeen seuraavat:

1. Noora Ruuth
2. Jaana Strandma
3. Päivi Ylönen
4. Jari Sihvonen
5. Satu Hasanen
6. Heino Lipsanen
7. Tiina Elkharam

§ 145 Rantaosayleiskaavan muutos / Kuolimo-Hanhijärvi, tila Kulmala 491-506-2-145
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Kuolimo-Hanhijärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Kulmala 491-506-2-145, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Suomenniemen aluejohtokunnalta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

§ 146 Tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen myyminen / Lidl Suomi Ky
Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Lidl Suomi Ky on etsinyt uutta vähittäiskaupan sijaintipaikkaa Mikkelistä. Lidlillä on myymälät Urpolassa ja Rantakylässä. Lidl on etsinyt uutta liikepaikkaa kaupungin keskustan pohjois- ja itäpuolella asuvan asiakaskunnan tarpeisiin.

Lidlin tarpeisiin vastaavana paikkana on noussut esiin Tuppuralankadun ja Vanhan Juvantien risteysalue, jonka pohjoispuolella sijaitseasta Casemetin kiinteistöstä Lidl on jo tehnyt ehdollisen kaupan. Casemetin kiinteistö ei kuitenkaan yksinään riitä Lidlin uuden liikepaikan tarpeisiin vaan tarvittava alue on laajempi, käsittäen myös Mikkelin kaupungin omistaman tontin 491-9-22-4 osoitteessa Työkeskuksenkatu 2. Tontin pinta-ala on 3.871 m2, tehokkuusluku e=0,4 ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaan toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Tontilla sijaitsee rakennus, jossa tällä hetkellä toimii Mikkelin Savoset monipalvelukeskus. Savosetin toiminta voidaan siirtää muihin kaupunkikonsernin tiloihin, joten Työkeskuksenkadun kiinteistön myyminen Lidlin tarpeisiin on mahdollista. Neuvotteluissa on kauppahinnaksi määritetty 900.000 euroa. Kauppahinta muodostuu siten, että purettavan rakennuksen tasearvo on 600.000 euroa ja tontin rakennusoikeuden käypä arvo on 300.000 euroa. Tontin rakennusoikeuden käypä arvo on määritetty perustuen kaupungin pyytämään kiinteistöarvioon.

Koska tontilla sijaitsevassa rakennuksessa on tällä hetkellä vuokralainen (Savoset), jonka irtisanomisaika on 12 kuukautta, on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan myymisestä tehdään ensin esisopimus. Lopullinen kauppa on tehtävä 14 kuukauden kuluttua esisopimuksen allekirjoittamisesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen Lidl Suomi Ky:lle 900.000 euron kauppahinnalla. Rakennus myydään purettavaksi. Kauppa toteutetaan siten, että ensi vaiheessa allekirjoitetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus, joka on voimassa enintään 14 kuukautta esisopimuksen allekirjoittamisesta lukien, mihin mennessä lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava. Tekninen johtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

§ 147 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10
Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n välisen maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus on allekirjoitettava ennen Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n omistamaa aluetta koskevan asemakaavamuutoksen valtuustokäsittelyä.

§ 148 Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalanasemakaavan muutos / Mannerheimintie 10
Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalan koskevan asemakaavan muutoksen / Mannerheimintie 10.

§ 149 Tilan Alvarinne 491-408-5-7 ostaminen / Seija Pirilä ja Hilppa Roby
Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti astiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti ostaa Seija Pirilältä ja Hilppa Robylta tilan Alvarinne 491-408-5-7 lukuun ottamatta myyjän pidättämää noin 8.400 m2 suuruista määräalaa. Kauppahinta on 750 000 euroa. Hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin ja kaikki muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin laatimaan kauppakirjan.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 550 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

§ 150 Vuoden 2018 Presidentinvaali, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen
Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä olevan puolueiden paikallisten kunnallisjärjestöjen/puolueosastojen tietoon ja pyytää, että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään perjantaina 30.11.2017.

§ 151 Kaupunginhallituksen edustaja Etelä-Savon pelastuslautakuntaan 2017 -2019
Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Liisa Ahosen (kd.) Etelä-Savon pelastuslautakuntaan vuosiksi 2017 – 2019.

§ 152 Nimeämispyyntö kaupunginhallitukselle Etelä-Savon ELO-johtoryhmään vuosiksi 2017 – 2020 / ELY-keskus
Kaupunginhallitus nimesi Etelä-Savon ELO-johtoryhmään jäseneksi Soile Kuitusen (sd.) vuosiksi 2017 – 2020.

§ 153 Veroprosentit vuodelle 2018
Minna Pöntinen (vihr.) esitti keskustelun aikana Liisa Ahosen (kd.) kannattamana että tuloveroprosentti nostetaan 20,75 prosenttiin.

Kaupunginhallitus äänesti asiasta.

Pohjaesitystä kannattivat Armi Salo-Oksa (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Juha Vuori (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Markku Aholainen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Jyrki Koivikko (kok.) ja Jarno Strengell (sd.).

Äänestyksen mukaan pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,50 % vuodelle 2018.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,58 %

 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15 %

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %

 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %

 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %.


§ 154 Omistajapoliittisten linjausten toimeenpanon valmisteluryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi omistajapoliittisten linjausten toimeenpanon valmisteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan sekä talousjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan nimeämään tarvittaessa esteellisten henkilöiden tilalle varahenkilöt.

§ 155 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli – Miksei 2020
Talouspalveluille, konserni- ja elinvoimajaostolle, kaupunginjohtajalle, strategia- ja kehityspäällikölle sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajalle on eri yhteyksissä annettu seuraavia elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja:

 • Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet (KH 11.9.2017), jossa tehtävä selvitys elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista (KH 11.9. / talouspalvelut)

 • Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu (KH 18.9.2017 / Konserni- ja elinvoimajaosto)

 • Miksein roolin selkiyttäminen (KH 18.9.2017 / kaupunginjohtaja, Miksein tj, strategia- ja kehityspääll ikkö), jossa seuraavat näkökulmat:

  • hankkeiden hallinnoinnin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat

  • markkinoinnin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys

  • matkailun osalta

 • elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttäminen (KH 18.9.2017 7 kaupunginjohtaja)

Kaupungin strategiatyön yhteydessä valtuuston 9.10. pitämän iltakoulun sekä kaupunginhallituksen 16.10. kokouksen  jälkeen on jatkovalmistelun osalta tehty alustava linjaus, että strategisten päämäärien saavuttamiseksi laaditaan toimintaohjelmat. Alustavan strategisen päämäärän, ”Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli” saavuttamiseksi on yksi ohjelmista nimetty alustavasti ”elinvoimaohjelmaksi” .

Lisäksi on huomioitava  Kuntaliiton (FCG) syksyllä 2017 käynnistämä Elinvoiman kehittämisverkosto (2017-2018) ja sen mahdollinen hyödyntäminen kokonaisuuden jäsentämisessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat linjaukset aiemmin esitettyjen toimeksiantojen osalta:

1) Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet elinvoiman ja elinkeinojen osalta käsitellään vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Jatkotoimenpiteistä on tehty erillinen esitys ja se on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 16.10.2017.

2) Miksein roolin selkiyttämiseen liittyen:

 • Hankkeiden hallinnoinnin osalta hyödynnetään Miksei Oy:n koordinoimaa jo olemassa olevaa kaupungin ja seudun eri toimijoista koostuvaa Mikkelin seudun YritysSuomi –hankefoorumia, johon kaupunki jatkossa kutsutaan osallistumaan.  Osallistumisen lähtökohtana on kaupungin strategian toteuttaminen eri toimijoiden hankkeilla.  Kaupungilta verkoston toimintaan osallistuu strategia- ja kehityspäällikkö, joka

  • osana verkoston toimintaa varmistaa kaupungin rahoittamien hankkeiden osalta hankkeiden strategianmukaisuuden sekä niiden tarkoituksenmukaisen roolituksen alueen eri toimijoiden kesken.

  • tuo esille kaupungin mahdolliset tarpeet uusien hankkeiden osalta

  • osallistuu toteutettavien hankkeiden ohjaukseen sekä vaikuttavuuden ja strategianmukaisuuden arviointiin mm. hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistumalla

          Miksein hanketoiminnasta, YritysSuomi-hankefoorumista sekä Miksein asemoitumisesta osana alueen hanketoimijoiden verkostoa on erillinen esitys liitteenä.

 • Markkinoinnin osalta kaupungin johdolla (kaupunginjohtaja ja strategia- ja kehityspäällikkö) kutsutaan koolle laajasti kaupunkimarkkinointia tekevät osapuolet (mm. kaupunki, Miksei (TUMA & matkailu), konserniyhtiöt, Xamk, Muc, Esedu) ns. ”kaupunkimarkkinointitiimiksi”. 

  Tiimin tehtävänä on yhdenmukaistaa ja selkiyttää yhteistä viestiä laatimalla yhteinen ns. ”Mikkelin markkinointipaketti” (Seinäjoen mallin mukaan), sopia tehtävänjaosta eri toimijoiden kesken ja toteuttaa Mikkelin kaupunkimarkkinointia kaikilla tasoilla. Työssä hyödynnetään keväällä jo tehtyä Mikkelin mainekuvatyötä ja samalla selvitetään tapahtumajärjestäjään liittyvä valtuustoaloite osana eri toimijoiden roolituksia.

  Käytännössä työ alkaa kaupungin roolitusten selventämisellä ja kaupunkistrategian valmistumisen jälkeen viestinnän tavoitemielikuvan hahmottamisella sekä toimijoiden yhteisen Mikkelin markkinointisuunnitelman laatimisella. Samassa yhteydessä laaditaan em. ”Mikkelin markkinointipaketti”. Suunnitelmaan sisällytetään palvelumuotoilu mukaan ja markkinoinnin palveluprosessien kuvaaminen. Prosessin etenemisestä vastaa kaupungin viestintäyksikkö.

  Mahdolliset rakenteelliset muutokset sekä resurssitarpeet markkinoinnin osalta selviää työn edetessä.

 • Matkailun osalta lähtökohta on, että matkailu jatkaa osana Mikseitä nykyisen toimintamallin mukaan. Kaupungin strategiatyön yhteydessä matkailu ja vapaa-ajanasuminen on noussut vahvasti esille yhtenä keskeisenä kehittämisalustana. Jatkossa matkailun kehittämisalusta kuvataan huomioiden:

  • alueen yrityskenttä

  • Invest in –toiminta

  • alaan liittyvä koulutus

  • yrityskehittämisen tarpeet

  • yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tuki

  • tuotteistus

  • markkinointi

  • kaupungin omat investoinnit ja toimintaedellytysten kehittäminen

On huomioitava, että ko. kehittämisalustan jatkokehittäminen esim. uskottavaksi Invest in –tuotteeksi vaatii nykyistä isomman resurssin.

Elinvoimaohjelman laatimisen yhteydessä selvitetään laaditaanko matkailuohjelma osana elinvoimaohjelmaa vai erillisenä ohjelmana.

3) Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset.  Konserni- ja elinvoimajaosto tekee esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

4) Konserni- ja elinvoimajaostolle annettu tehtävä elinkeinopolitiikan selkiyttämisestä, kaupunginjohtajalle annettu tehtävä elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttämisestä sekä strategiaan liittyvän ”elinvoimaohjelman” valmistelu on tarkoituksenmukaista yhdistää samaksi kokonaisuudeksi huomioiden muiden tehtävänantojen linjaukset. Yhteen kokoavan ”elinvoimaohjelman” laadinnassa hyödynnetään Kuntaliiton / FCG:n Elinvoiman kehittämisverkostoa ja verkoston toimintaan osallistuu strategia- ja kehityspäällikkö.

5) Elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttämiseen liittyen tarkennetaan jo tehtyä alustavaa taustatyötä, jossa kaupunkikonsernin eri toimijoista koostuva elinvoimatiimi valmistelee konserni- ja elinvoimajaostolle elinvoimaan liittyviä asioita ja osaltaan koordinoi ja toimeenpanee hyväksyttyjä elinvoimatoimenpiteitä kaupunkikonsernissa. Elinvoimatiimiä johtaa kaupunginjohtaja ja ko.  toiminnasta raportoidaan tarpeen mukaan kaupungin johtoryhmälle ja joka samalla toimii kaupungin lakisääteisenä hyvinvointiryhmänä.

Asioita, jotka ko. kontekstissa koskevat myös muita alueen keskeisiä kaupunkikonsernin ulkopuolisia toimijoita (esim. yrittäjät, kauppakamari, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot jne.) varten kootaan säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa edellä mainituista toimijoista koostuva elinvoimafoorumi. Elinvoimafoorumin tavoitteena on toimia yhteistyön ja yhteisen tavoitetilan rakentajana sekä koordinoijana.

Samaa toimintaperiaatetta sovelletaan myös muiden tulevien strategisten ohjelmien toimeenpanoon ja seurantaan liittyvien verkostojen osalta, jolloin kaupungin johtoryhmän tehtävä on sovittaa yhteen eri ohjelmien toimintaa sekä tarvittaessa ohjata niitä.

§ 156 Ilmoitus sivutoimesta / Timo Halonen
Kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on toimittanut seuraavan sivutoimi-ilmoituksen:

"Mm. Kuntekon (Kunnallisen työelämän kehittämisohjelma) neuvonantajien jäsenyys, maineen ja aluekehityksen yhteyteen liittyvä väitöskirja sekä 22 vuoden kaupunginjohtajakokemus tuovat minulle jatkuvasti luennointipyyntöjä. Useimmiten nämä pyynnöt koskevat yksittäistä luentoa, joka on mahdollista pitää vapaa-aikana tai yhdistettynä työtehtävän hoitoon tai ovat osa seminaaritilaisuutta, joihin osallistuminen hyödyttää myös kaupunginjohtajan tehtävän hoitoa. Tyypillisesti luentopyynnön esittäjiä ovat FCG Oy, Professio Oy tai Kuntaliitto. Myös kesäyliopistot, kansalaisopistot sekä yksittäiset kunnat ja kaupungit ovat esittäneet luennointipyyntöjä. Olen pitänyt useita luentoja myös Mikkelin kaupungin järjestämisessä/isännöimissä tilaisuuksissa. Tällä hetkellä vuositasolla arvioisin pyyntöjä tulevan n. 10 – 20 kpl, joista noin puoleen olisi mahdollista suostua.

Ilmoitan pitäväni edellä kuvatun kaltaisia kunta-alan luentoja, jotka eivät edellytä työajan käyttöä, eivätkä aiheuta Mikkelin kaupungille kustannuksia. Ajallisesti pidemmistä ja /tai työaikaa vaativista sivutoimista teen asianmukaisen sivutoimilupahakemuksen."

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen sivutoimi-ilmoituksen.

§ 157 Valtuustoaloite "pyöräilykypäräpakosta" mikkeliläisten lasten koulumatkalle
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2018.

§ 158 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin liikuntatilat ilmaiseksi alle 18-vuotiaiden käyttöön
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2018.

§ 159 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa
Keskustelun aikana kaupunginjohtaja Timo Halonen muutti esitystä niin, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja se käsitellään osana kaupunkirakenneselvitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 160 Muut asiat, kaupunginhallitus
-Kirsi Olkkonen (kesk.) ilmaisi huolen kaupungin tonttitarjonnasta keskusta-alueen ulkopuolella

§ 161 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Juha Vuori (kok.) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätökseen.

§ 162 Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän perustaminen

Kaupunginjohtaja Timo Halonen  selosti kaupunkirakennetarkastelun sisältöä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän kiireellisesti, koska työryhmän tehtävänä on hakea ehdotuksia jo vuoden 2018 talousarvion tasapainottaviksi toimenpiteiksi. Työryhmän jäsenet ovat Markku Aholainen (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Taina Harmoinen (kesk.), Veli Liikanen (vihr.) ja Jatta Juhola (sd.). Työryhmä käyttää työssään kaupunginjohtajan, palvelualuejohtajien ja muiden asiantuntijoiden asiantuntemusta hyväkseen. Työryhmän sihteerinä toimii strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537